X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30753
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Opiekun stażu
Marzenna Florczak
Dane osobowe
Imię i Nazwisko: Anna Cesarska
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
Stanowisko: Pedagog szkolny
Kwalifikacje: Dyplom licencjata na kierunku pedagogika, specjalność
Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna
Dyplom magistra na kierunku pedagogika, specjalność
Psychopedagogika


Staż
Data rozpoczęcia: 01.09.2015r.
Data zakończenia: 31.05.2016r.
Opiekun stażu: mgr Marzenna Florczak

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014r., Dz. U. z dnia 12 lutego 2014r. poz.191, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
przez nauczyciela (Dz. U. z dnia 26 marca 2013r. poz. 393)

Cele stażu
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tychże zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
5. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.
6. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

Plan działania
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI TERMIN

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie, napisanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego


IX

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
Opiekun stażu Opracowanie zasad współpracy
Podpisany kontrakt IX

Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki spotkań, harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych
na okres stażu
Opracowanie harmonogramu zajęć

Opiekun stażu Scenariusz zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Arkusze obserwacyjne IX – V

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Opiekun stażu Teczka stażysty IX-V

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Poznanie zadań, zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły


Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program profilaktyki, WSO, Koncepcje Rozwoju Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej

Opiekun stażu

Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele

Sprawozdanie z realizacji stażu

Znajomość przepisów prawnych, krótkie notatki z ich analizy

V

IX - V

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji

Zapoznanie z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej Opiekun stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej IX - V

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział w szkoleniu wewnętrznym. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie Opiekun stażu
Dyrektor Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu IX

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Obserwowanie zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele Wnioski z obserwacji i karty obserwacji Raz w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji Raz w miesiącu

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych, zasobów Internetu

Opiekun stażu
Dyrektor
Bibliotekarka

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu IX - V

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 3.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów
Lektura literatury psych. i ped. Zapoznanie z opiniami psych. - ped. uczniów Opiekun stażu Notatki własne IX - V

Współpraca z nauczycielami w celu realizacji zajęć zgodnie z potrzebami dzieci
Konsultacje z nauczycielami odnośnie potrzeb uczniów wynikających z opinii, orzeczeń lub obserwacji Opiekun stażu Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych IX - V

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej


Opiekun stażu
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym IX-VI

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Analiza dokumentacji

Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice

Notatki własne
IX-V

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach


Opiekun stażu
Osoby prowadzące kursy

Zaświadczenia


IX-V

Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
Współpraca z rodzicami uczniów mającymi problemy.
Zapoznanie się z informacjami o środowisku uczniów,
stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji

Opiekun stażu
Notatki z przeprowadzonych rozmów w dzienniku pedagoga szkolnego
IX-V

Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS, Sądem Rodzinnym, Kuratorem sądowym, Starszym aspirantem Sebastianem Źróbekiem ds. nieletnich w Komisariacie Nowogard

Opiekun stażu
Dyrektor
Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
IX-V

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Rozmowa z opiekunem stażu, zapoznanie z arkuszem obserwacji, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków Opiekun stażu
Inni nauczyciele Notatki, spostrzeżenia IX - V

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji

Opiekun stażu

Samoocena i wnioski do dalszej pracy

IX-V

Analiza i samoocena swojej pracy
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

Opiekun stażu
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

IX-V

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.