X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30740
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany
mgr Joanna Parzątka – Lipińska
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczany przedmiot : wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
Data zakończenia stażu: 31.05. 2016
CELE AWANSU ZAWODOWEGO:
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- podniesienie jakości pracy przedszkola
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej
- zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.)

• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IX 2013

IX 2013

IX 2013

Okres stażu

VI 2016

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, scenariusze, zdjęcia, itp.
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola, celem podnoszenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych
• Udział w zajęciach prowadzonych przez metodyka oraz innych nauczycieli
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Dyplomy, zaświadczenia
Udział w badaniu jakości pracy przedszkola i tworzenie dokumentów przedszkolnych • Udział w pracach zespołów tworzących Roczne Plany Pracy przedszkola
• Udział w zespołach tworzących narzędzia do ewaluacji wewnętrznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)
• Współtworzenie kroniki przedszkolnej – dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia przedszkola Okres stażu

Okres stażu Roczne Plany Pracy przedszkola

Raport z ewaluacji, wzory dokumentów, narzędzi ewaluacyjnych, np. ankiet

Notatki, zdjęcia , potwierdzenia dyrektora
Współorganizowanie konkursów przedszkolnych • Organizowanie rodzinnych i międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych celem zintegrowania środowiska rodzinnego i lokalnego Okres stażu Scenariusze i regulaminy konkursów, dyplomy dla uczestników, zdjęcia
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami • Opracowywanie planów współpracy z rodzicami
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji
• Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Plany współpracy z rodzicami

Harmonogram spotkań

Scenariusze uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Wykorzystanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy • Tworzenie pomocy dydaktycznych, kart pracy, miesięcznych planów pracy, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy i konspektów
• Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• Przygotowywanie prezentacji komputerowych
• Wykorzystanie urządzeń multimedialnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Wykonane pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze i konspekty zajęć i uroczystości, Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji oraz inna dokumentacja, prezentacje komputerowe oraz potwierdzenia dyrektora
Korzystanie z Internetu jako źródła wiedzy • Śledzenie i gromadzenie aktualności i materiałów dotyczących edukacji i wychowania
• Wykorzystanie poczty elektronicznej jako źródła wymiany informacji z innymi nauczycielami oraz rodzicami Okres stażu


Okres stażu Przykłady materiałów edukacyjnych, potwierdzenia dyrektora
Współuczestniczenie w opracowywaniu strony WWW przedszkola • Umieszczanie aktualnych informacji i zdjęć na stronie internetowej przedszkola
• Opracowywanie artykułów dla rodziców i umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola Okres stażu


Okres stażu Opublikowane artykuły, informacje, zdjęcia, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż, a także udostępnianie opracowanych scenariuszy i konspektów uroczystości
• Udostępnienie do realizacji przez zainteresowanych nauczycieli opracowanego programu własnego Okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenia dyrektora
Organizowanie form wewnętrznego doskonalenia zawodowego • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń w ramach posiedzeń rad pedagogicznych szkoleniowych Okres stażu Scenariusz rady szkoleniowej, wyciąg z protokołów rad pedagogicznych, potwierdzenie dyrektora
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego • Pomoc w realizacji zadań związanych z przebiegiem stażu:
- omówienie i podpisanie kontraktu współpracy
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
- pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć koleżeńskich
- omawianie i rozwiązywanie problemów
Okres stażu

IX 20013 Kontrakt ze stażystą, scenariusze zajęć, potwierdzenia dyrektora
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje Opublikowanie na stronach internetowych:
- planu rozwoju zawodowego
- przykładowych konspektów i scenariuszy zajęć i uroczystości Okres stażu Opublikowane scenariusze, konspekty, plan rozwoju, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu - „Wykorzystanie zabawy we wspomaganiu dzieci wolniej rozwijających się” • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
• Przygotowanie programu, opracowanie cyklu zajęć, wdrożenie programu w placówce
• Opracowanie narzędzi badań i sporządzenie raportu dotyczącego efektywności zrealizowanego programu Rok szkolny 2014/2015 Program własny, narzędzia badawcze, ewaluacja sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Współorganizowanie i udział w akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie przedszkola • Udział w organizacji charytatywnych przedstawień teatralnych, zbiórce książek i materiałów papierniczych dla Domów Dziecka lub innych instytucji Okres stażu Scenariusze, dokumentacja przedszkola, zdjęcia, podziękowania
Współorganizowanie i udział w akcjach popierających działalność na rzecz środowiska przyrodniczego • Udział w akcji „ Odprowadzam sam” Okres stażu Potwierdzenia dyrektora
Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - opiekuńczych • Zebrania grupowe z rodzicami
• Kontakty indywidualne w formie konsultacji
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Organizowanie uroczystości integrujących przedszkole z rodzicami – Pasowanie na Przedszkolaka ,Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny, Zakończenie Roku Okres stażu Scenariusze zebrań, zajęć otwartych, uroczystości, notatki z konsultacji, potwierdzenia dyrektora
Pedagogizacja rodziców • Opracowywanie i zamieszczanie na tablicy dla rodziców i stronie internetowej przedszkola artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej Okres stażu Opracowane artykuły, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami, samorządami lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną • Nawiązanie współpracy ze specjalistami i korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
• Przedstawienie rodzicom możliwości współpracy przedszkola z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Organizowanie warsztatów ze specjalistami ( psycholog, pedagog, logopeda) Okres stażu Dokumentacja przedszkolna
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 45 w Gdyni • Organizowanie zajęć umożliwiających łatwiejszą adaptację dzieci w szkole podstawowej Okres stażu Dokumentacja przedszkolna, potwierdzenie dyrektora
Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
• Współorganizowanie festynu rodzinnego Okres stażu Karty wycieczek, potwierdzenia dyrektora,
Scenariusze imprez
Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym • Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich (prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu scenariuszy zajęć i prowadzeniu zajęć przez praktykantów) Okres stażu Zaświadczenie o odbytych praktykach, potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Opisywanie i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych • Zdiagnozowanie dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Ustalenie metod pracy i oddziaływań edukacyjnych lub wychowawczych
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Podsumowanie i wnioski Okres stażu Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.