X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Ewa Kozłowiec
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 - 31.05.2015)
Opiekun stażu:

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

• Udział w radach pedagogicznych

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale, czasopisma fachowe) okres stażu

sierpień 2012

wrzesień 2012

zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

systematycznie własne notatki

wniosek

plan rozwoju

potwierdzenie obecności
Współpraca z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora-konsultacja, analiza zajęć
wrzesień 2012

wrzesień 2012


okres stażu


okres stażu

według harmonogramu hospitacji kontrakt

harmonogram spotkań

przykładowe scenariusze zajęć
arkusze obserwacji

przykładowe scenariusze
arkusze obserwacji

scenariusze zajęć
arkusze obserwacji


Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności autorefleksja wrzesień 2012 notatki własne
Podejmowanie dodatkowych wewnątrz przedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami • Opieka nad salą zajęć

• Przygotowywanie gazetek dekoracyjnych

• Organizowanie imprez i konkursów przedszkolnych

• Współorganizacja wycieczek

okres stażu Gazetki dekoracyjne i tematyczne

Sprawozdania z przebiegu imprez, konkursów, wycieczek
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych • Rady szkoleniowe

• Warsztaty metodyczne

• Kursy doskonalące

• Konferencje metodyczne

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia

Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, notatki własne
Rozbudowa własnego warsztatu pracy • Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych pomocy dydaktycznych

Okres stażu Scenariusze zajęć
Pomoce dydaktyczne
Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja • Zajęcia otwarte dla rodziców

• Udział w różnorodnych konkursach, przeglądach, występach przedszkolnych

• Przygotowywanie imprez okolicznościowych w przedszkolu Raz w roku szkolnym

Okres stażu


Okres stażu Scenariusze zajęć
Lista obecności rodziców

Zaświadczenia, scenariusze zajęć

Scenariusze, zdjęcia
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej • Wpisy w dzienniku zajęć

• Plany miesięczne pracy wychowawczo-dydaktycznej

• Karty obserwacji dzieci


Okres stażu Dziennik zajęć

Plany pracy

Karty obserwacji

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem specjalnym, logopedą i psychologiem przedszkolnym • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, logopedy, psychologa.
Wspólne rozwiązywanie problemów. Okres stażu Sprawozdania, karty spotkań ze specjalistami
Diagnozowanie zainteresowań i rozwijanie potrzeb wychowanków • Wywiady środowiskowe

• Obserwowanie dzieci na tle grupy

• Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi i prowadzenie zajęć na interesujące ich tematy

• Aktywna współpraca z rodzicami
- spotkania grupowe
- konsultacje indywidualne
- zajęcia otwarte
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych
- pedagogizacja rodziców
- przeprowadzenie ankiety dla rodziców Okres stażu
Arkusze obserwacji, notatki

Scenariusze zajęć

Lista obecności
Scenariusze
Zdjęcia
Referaty
Gazetki
Arkusze
ankiety
Praca z dziećmi z trudnościami • Prowadzenie zajęć wyrównawczych Okres stażu Scenariusze, wpisy do dziennika
Praca z dziećmi zdolnymi • Prowadzenie zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych
• Udział w konkursach plastycznych, przeglądach recytatorskich i muzycznych Okres stażu Scenariusze, wpisy do dziennika
Współpraca z innymi nauczycielami • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli

• Prowadzenie zajęć pokazowych dla innych nauczycieli. Dzielenie się wiedzą i materiałami.

• Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

• Współorganizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych

• Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek

Okres stażu

Według kalendarza imprez przedszkolnych

Na bieżąco

Okres stażu

Scenariusze, podziękowania

Adnotacje w dzienniku

Zaświadczenia, podziękowania
Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, ROK itp.)
• Wycieczki do różnych instytucji, np.; Straż Pożarna, Policja itp.
• Spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach (wynikające z tematyki zajęć ) Okres stażu Zaświadczenia
Zdjęcia
Notatki


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela • Tworzenie prezentacji komputerowych

• Przygotowanie środków dydaktycznych za pomocą komputera

• Opracowywanie dokumentów scenariuszy zajęć i hospitacji

• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż w/g potrzeb

okres stażu

okres stażu Prezentacje multimedialne

Zajęcia, pomoce

Dokumentacja

Dokumentacja

notatki
Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym • Zamieszczenie planu na stronie internetowej Okres stażu zaświadczenie
Kontakt z lokalnymi mediami w celu promowania wizerunku • Opracowanie treści artykułów dotyczących działań na rzecz dzieci, podejmowanych w naszej placówce Okres stażu Wycinki z gazet

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Rozwijanie własnych kompetencji z wymiennych dziedzin • Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

• Samokształcenie, zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin Okres stażu Zaświadczenia
Notatki

Wykaz lektur
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych • Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci poprzez rozmowy, obserwacje

• Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka Okres stażu notatki
Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów • Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Na bieżąco Wpisy do dziennika


5. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresu funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli • udział w konsultacjach indywidualnych

• opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego Wrzesień 2012

Maj 2015

sprawozdanie
Poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego • samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego
-Ustawa o systemie oświaty
- Karta nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej
- Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania
- Konwencja o Prawach Dziecka

Na bieżąco

notatki
Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych sytuacjach • Współorganizacja wycieczek i wyjść Na bieżąco Wpisy do dziennika
Dogłębna analiza dokumentacji przedszkolnej • Znajomość Statutu Przedszkola, Planu rozwoju przedszkola, Zestawów programów nauczania, Treści podstawy programowej, Przepisów BHP, Regulaminów obowiązujących w placówce Cały staż notatki

Zatwierdzam do realizacji

........................... ....................................
miejscowość, data podpis i pieczęć
dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.