X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30501
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

TERMIN REALIZACJI STAŻU

1.09.2013 - 31.05.2016

Beata F.-P.
Nauczyciel-bibliotekarz

Zespół Szkół Budowlanych
§ 8 ust. 2 pkt 1 - Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


Lp. Zadania Formy realizacji zadań Terminy Dowody realizacji
1. Organizacja własnego warsztatu pracy -Opracowanie materiałów pomocniczych , bibliografii Cały okres stażu Potwierdzenie
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego -Udział w forum nauczycieli-bibliotekarzy
-Konstruowanie programów autorskich: „Zachęcamy do czytania” Cały okres stażu Świadectwo
3. Zapoznanie klas pierwszych z biblioteka szkolną i pracownią multimedialna -Lekcje oglądowe dla uczniów Początek roku szkolnego Potwierdzenie
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności bibliotecznych przydatnych w pracy -Korzystanie z Internetu, literatury, czasopism
-Udział w zajęciach warsztatowych
-Autorefleksja, samoocena
Cały okres stażu Potwierdzenie
5. Praca w zespole
ds. przedmiotów humanistycznych -Tworzenie rocznego planu współpracy
-Realizacja wyznaczonych zadań: (konkursy, wystawki, gazetki tematyczne) Cały okres stażu Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 2 - Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp. Zadania Formy realizacji zadań Terminy Dowody realizacji
1. Wykorzystanie Internetu oraz programów multimedialnych jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy bibliotecznej oraz na zajęciach lekcji bibliotecznych -Udostępnianie uczniom i nauczycielom programów multimedialnych oraz Internetu w czytelni
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji bibliotecznej.
-Korzystanie z programów odnoszących się do podnoszenia jakości pracy bibliotecznej: ”Program rozwoju bibliotek”
Cały okres stażu Potwierdzenia
2. Udzielanie wsparcia młodzieży w wyszukiwaniu informacji tematycznej -Przeglądarki internetowe: ”Mozilla Firefox, Google chrome” Cały okres stażu Potwierdzenia
3. Korzystanie z programu bibliotecznego MOL w codziennej pracy -Wprowadzanie zakupionych woluminów do ewidencji zbiorów
-Retrospektywne. uzupełnianie opisów bibliograficznych
-Akcesja czasopism
Cały okres stażu Potwierdzenia
4. Zastosowanie technologii informacyjnej jako wspomaganie pracy bibliotecznej - Wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw, prenumeratę czasopism, gazet oraz zakup woluminów Cały okres stażu Potwierdzenia


§ 8 ust.2 pkt 3 - Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp. Zadania Formy realizacji zadań Terminy Dowody realizacji
1. Przekazywanie wiadomości na temat ADHD i bibliografii na ten temat -Zajęcia otwarte dla nauczycieli, referat
„Problem ADHD” 2015/2016 Referat
2. Dostarczanie niezbędnych źródeł wiedzy odnośnie biblioterapii - Zajęcia otwarte dla nauczycieli, referat „Biblioterapia” 2014/2015 Referat
3. Informowanie nauczycieli o różnorodnych formach pracy biblioteki, współpraca -Współpraca z nauczycielami dotycząca wystaw bibliotecznych oraz zamawianych woluminów
Cały okres stażu Potwierdzenie
4. Konsultacje z nauczycielami o stanie czytelnictwa młodzieży -Wystąpienia na posiedzeniach rad pedagogicznych
-Indywidualne rozmowy z nauczycielami
Cały okres stażu Potwierdzenie
5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy jako forma dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami
- Opublikowanie w portalu edukacyjnym „edux.pl” swojego planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2015 Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4c - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp. Zadania Formy realizacji zadań Terminy Dowody realizacji, uwagi
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat pracy wychowawczej -Uczestniczenie w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych nauczycieli-bibliotekarzy
Cały okres stażu Potwierdzenie
2. Udział w prowadzeniu szkolnych lub międzyszkolnych konkursów -Przygotowanie młodzieży poprzez udostępnianie woluminów, wsparcie źródłowe z Internetu
Cały okres stażu Potwierdzenie
3. Zapoznanie młodzieży z innymi bibliotekami działającymi w mieście -Wycieczki do biblioteki:”Planeta11” 2014/2015 Potwierdzenie
4. Rozwijanie kultury czytelniczej. Organizowanie konkursów literackich przy współpracy z nauczycielami j.polskiego -Konkurs literacki:
„Śladami Kopernika” 2014/2015 Dokumentacja
5. Utworzenie kółka fotograficzno-bibliotecznego -Wspieranie młodzieży w rozwoju ich zainteresowań Cały okres stażu Potwierdzenie
6. Opieka nad młodzieżą przebywającą w czytelni zamiast religii -Udostępnianie pomocy źródłowych
-Indywidualne konsultacje
-Wypożyczenia woluminów
Cały okres stażu Potwierdzenie
7. Rozbudzanie zamiłowań czytelniczych -Utworzenie półki „Przechodząca
książka” Wrzesień 2014r. Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji zadań Terminy Dowody realizacji, uwagi
1. Pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w zaopatrzeniu w podręczniki szkolne -Pozyskiwanie sponsorów do zakupu woluminów
-Przyjmowanie nowych i używanych podręczników i ich wypożyczanie
Początek i koniec roku szkolnego Potwierdzenia
2. Kooperacja z innymi bibliotekami -Wymiana doświadczeń między bibliotekarzami innych bibliotek
Cały okres stażu Zaświadczenia
3. Dostarczanie możliwości pomocy młodzieży w formie „wymiany” potrzebnych podręczników -Organizowanie kiermaszu używanych podręczników
Wrzesień każdego roku szkolnego. Potwierdzenia
4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych - Analiza, diagnoza trudnej sytuacji młodzieży
-Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Cały okres stażu Potwierdzenia
5. Realizowanie zadań na rzecz szkoły - Pomoc w przeprowadzeniu akcji charytatywnych np.
”Zbieranie nakrętek”
Cały okres stażu Potwierdzenia
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną -Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagogów w rozwiązywaniu problemów z uczniami Cały okres stażu Potwierdzenie
§ 8 ust. 2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji ,uwagi
1. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych -Obserwacja, analiza i opis przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych młodzieży
Cały okres stażu Potwierdzenie
2. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce -Wspomaganie młodzieży poprzez ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
-Odpowiednie materiały, pomoc poprzez wyjaśnienie niezrozumiałych treści
Cały okres stażu Potwierdzenie
3. Konkluzja przeprowadzonego wsparcia uczniom, plany przyszłościowe -Podsumowanie i wyciąganie wniosków Cały okres stażu Potwierdzenie


........................................
Podpis nauczyciela

........................................
(Miejscowość, data)


Zatwierdzam do realizacji : ..................... ........................................
(Data) (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.