X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30397
Przesłano:

Pracaca klasowa z działalności gospodarczej

Rząd 1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII

PRACA KLASOWA DZIAŁ: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wpisz obok podanej definicji rodzaj księgowości.
Jest ona podstawowa formą księgowości, jej celem jest przede wszystkim ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą ja prowadzić jednoosobowe firmy, spółki cywilne, jawne, partnerskie osób fizycznych. ........................................
2. Podane niżej opisy to definicja : ( przychodu, kosztu, wydatku, dochodu)
a) Wyrażony w jednostkach pieniężnych nakład przeznaczony na realizację zadań w przedsiębiorstwie. Powstaje on w wyniku zużycia czynników produkcji, nakład ten musi być celowy, zgodny z działalnością przedsiębiorstwa.
b) Dodatnia różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania.
3. Wymień rodzaje cen w gastronomii.
4. Podaj pojęcie marży:
5. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach:
a) Proces zużycia środków trwałych następuje stopniowo/szybko i jest spowodowany zniszczeniem i długotrwałą eksploatacją.
b) Kalkulacja cen polega na wyznaczeniu ceny sprzedaży. Sprowadza się ona do podsumowania wszystkich kosztów/strat i ustalenia marży jednostkowej .
6. Dopasuj poniżej wymienione elementy aktywów majątku firmy:
a- należności długoterminowe b- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe c-zapasy d- wartości materialne i prawne
Aktywa trwałe -.................... Aktywa obrotowe -........................
7. a) Bilans jest dokumentem księgowym oraz :.............................
b) Bilans jest sporządzany w formie tabeli w której po lewej stronie są........ ..., a po prawej..............
8. Podkreśl cechy inwentaryzacji:
1- przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy, 2- może być przeprowadzana w formie spisu natury, 3-jest wyrażona pieniądzach i jest efektem działalności przedsiębiorstwa, 4 –inwentaryzacja przeprowadzana jest przez komisję inwentaryzacyjną, 5- polega na porównaniu danych księgowych majątku i kapitałów przedsiębiorstwa.
9. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę – F.
1- Amortyzacja bywa nazywana czasami konsumpcją kapitału.
2- Amortyzacja to koszt niepieniężny.
10. Wymień funkcje księgowości.


Rząd 2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII
PRACA KLASOWA DZIAŁ: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wpisz obok podanej definicji rodzaj księgowości.
Jest najbardziej skomplikowaną i sformalizowana formą ewidencji księgowej. Wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do jej prowadzenia są zobowiązane następujące podmioty gospodarcze: np. spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP. ........................................
2. Podane niżej opisy to definicja : ( przychodu, kosztu, wydatku, dochodu)
a) Jest rozchodem środków pieniężnych na wyznaczony cel.
b) To korzyści ekonomiczne o wiarygodnie określonej wartości.
3. Wymień rodzaje kosztów w gastronomii.
4. Podaj pojęcie leasingu.
5. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach:
a) Kalkulacja cen polega na wyznaczeniu ceny sprzedaży. Sprowadza się ona do podsumowania wszystkich kosztów/strat i ustalenia marży jednostkowej .
b) Proces zużycia środków trwałych następuje stopniowo/szybko i jest spowodowany zniszczeniem i długotrwałą eksploatacją.
6. Dopasuj poniżej wymienione elementy majątku firmy:
a- pożyczki b- darowizny c- grunty d- pieniądze w kasie
Aktywa -.................... Pasywa -........................
7. a) Bilans sporządza osoba odpowiedzialna z księgowość na podstawie zapisów w..........................
b) Bilans przedstawia to co posiada w danej chwili przedsiębiorstwo i skąd bierze na to ............
8. Podkreśl cechy inwentaryzacji:
1- przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy, 2- może być przeprowadzana w formie spisu natury, 3- jest wyrażona pieniądzach i jest efektem działalności przedsiębiorstwa, 4 –inwentaryzacja przeprowadzana jest przez komisję inwentaryzacyjną, 5- polega na porównaniu danych księgowych majątku i kapitałów przedsiębiorstwa.
9. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę – F.
1- Sumą odpisów amortyzacyjnych jest wartość dodatnia.
2- Amortyzacji polegają środki trwałe..
10. Wymień zasady księgowości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.