X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30371
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELE KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Agata Warowna Publiczne Przedszkole Jaś i Małgosia w Sobolewie
czas trwania stażu: 01.09.2013-31.05.2016
§7. ust 2. pkt 1.
Formy realizacji:
§7. ust1. pkt1.
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Udział w pracach zespołów zadaniowych.
3. Uczestniczenie w pracach zespołu ewaluacyjnego.
4. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Pasowanie na Przedszkolaka
b) Spotkanie Wigilijne
c) Bal Karnawałowy
d) Dzień Babci i Dziadka
e) Dzień Matki i Ojca
f) Pożegnanie Przedszkola
5. Organizacja Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
6. Współorganizacja przedszkolnego konkursu o tematyce prozdrowotnej.
7. Organizowanie spotkań adaptacyjnych.
8. Współpraca z rodzicami- włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy przedszkola.
§7. ust 1.pkt 2.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia.
2. Obserwacja zajęć koleżeńskich.
3. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
4. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
a) warsztaty metodyczne
b) konferencje
c) kursy, szkolenia
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, gromadzenie materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.
6. Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych.
§7. ust 2.pkt 1.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
a) analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
b) śledzenie stron internetowych MEN
c) napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
a) Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
b) Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu i omówienie zasad współpracy.
c) Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
d) Ustalenie harmonogramu hospitacji.
e) Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
f) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza.
h) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - prowadzenie zajęć w oparciu o programy realizowane w przedszkolu.
4. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z kryteriami przedszkola oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, omówienie sprawozdania z opiekunem stażu i naniesienie poprawek.
7. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
§ 7. ust 2.pkt 2.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
a) obserwacja i analiza możliwości dziecka
b) zebrania z rodzicami
c) spotkania indywidualne z rodzicami
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
a) diagnoza dziecka
b) rozmowy z rodzicami i dziećmi
c) dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci - praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjanych potrzebach edukacyjnych.
3. Współorganizowanie wycieczek.
4. Promowanie przedszkola w środowisku.
5. Współpraca z fundacją "siepomaga".
6. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki, min .pełnienie funkcji lidera akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
8. Współpraca z rodzicami :
a) organizowanie zebrań,
b) kontakt mailowy z rodzicami
c) rozmowy indywidualne
d) zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanka
e) troska o pozytywne relacje z wychowankami i rodzicami
f) umieszczanie na tablicy zamierzeń dotyczących planowanej pracy z dziećmi
9. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda) zatrudnionymi w przedszkolu.
§7. ust 2.pkt3.
1. Korzystanie z technologii informacyjnej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
2. Komputerowe sporządzanie planów miesięcznych , scenariuszy zajęć, dokumentów, pomocy dydaktycznych ( obrazki, rebusy, dyplomy)
3. Wykorzystanie Internetu do komunikacji z innymi nauczycielami i wyszukiwania materiałów potrzebnych do pracy. ( wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
5. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
6. Prowadzenie kroniki przedszkolnej - gromadzenie fotografii, obróbka cyfrowa, opis zdjęć.

§7. ust 2.pkt 4.
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, pedagogicznej i publikacji portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
2. Korzystanie z wiedzy i materiałów specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Wykorzystanie wskazówek do pracy z dziećmi.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
- rozwiązywanie konfliktów
- integrowanie grupy
- zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
§7. ust 2.pkt 5.
1. Zapoznawanie się z obowiązującymi aktami prawnymi
2. Dokładna analiza dokumentów przedszkola - statutu, planów, regulaminów i programów.
3. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
4. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3 do 5 lat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.