X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30335
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego-kształcenie zintegrowane

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
I. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, pozwalającymi ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego, regulujących tryb i zasady awansu zawodowego (Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z dn. 1.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
II. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
5. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
6. Systematyczne, samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących integracji, metod aktywizujących, wspierających rozwój dziecka, pracy z dzieckiem zdolnym i słabym, poprzez: zakupy własne, korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, publicznej, internetu.
III. Wzbogacanie warsztatu i metod pracy.
7. Stosowanie w pracy z uczniami metod integrujących, aktywizujących, relaksacyjnych, twórczego myślenia, gier i zabaw przeciwko agresji.
8. Opracowywanie narzędzi do diagnozowania i bieżącej kontroli osiągnięć uczniów. Przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych (sprawdziany, kartkówki, karty pracy, karty samooceny, krzyżówki, rebusy, plansze tematyczne itp.).
9. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej.
IV. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
10. Integrowanie zespołu klasowego poprzez organizowanie uroczystości klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki, urodziny i imieniny uczniów, wigilia, popis klasowy itp.), wyjazdy na wycieczki, wyjścia do kina i teatru, ogniska integracyjne wraz z rodzicami.
11. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów. Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych.
12. Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce.
13. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
I. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
1. Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word oraz programu Paint do tworzenia dokumentacji szkolnej, pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaproszeń itp. oraz wszelkich materiałów związanych z awansem zawodowym.
2. Wykorzystanie edytora Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach.
3. Wykorzystanie wybranego programu komputerowego do tworzenia oceny opisowej uczniów.
II. Wykorzystanie komputera w codziennej pracy z uczniami.
4. Prowadzenie zajęć przy użyciu wybranych programów edukacyjnych, korzystanie z zasobów encyklopedii multimedialnych i Internetu.
5. Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez informacje z zasobów Internetu.
6. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem źródeł Internetu.
III. Wykorzystanie technologii komputerowej do sprawnej i szybkiej komunikacji.
7. Posługiwanie się pocztą elektroniczną w kontaktach z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
8. Przygotowywanie materiałów z życia społeczności klas I-III do publikacji na stronie internetowej szkoły.
9. Publikacja planu rozwoju zawodowego, opracowanych scenariuszy zajęć na wybranym portalu internetowym.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
I. Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego.
1. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Kształcenia Zintegrowanego. Pisanie protokołów z zebrań Zespołu Kształcenia Zintegrowanego.
2. Tworzenie Planów Pracy Wychowawczej Zespołu Kształcenia Zintegrowanego.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu samokształceniowego.
II. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców.
5. Opracowywanie i udostępnianie nauczycielom klas I-III testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
6. Publikowanie opracowanych materiałów na portalach edukacyjnych.
7. Współpraca przy tworzeniu dokumentów szkolnych.
§ 8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
I. Opracowanie i wdrożenie twórczych rozwiązań edukacyjnych.
1. Opracowanie i wdrożenie programu ukierunkowanego na niwelowanie trudności w nauce ortografii w klasach I-III.
2. Opracowanie i zrealizowanie programu wychowawczo-dydaktycznego wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę.
§ 8 ust.2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
I. Organizowanie i współorganizowanie konkursów.
1. Opracowywanie regulaminów, organizowanie i współorganizowanie oraz przeprowadzanie konkursów takich jak: Szkolny Konkurs Recytatorski, Szkolny Konkurs Literacki, Szkolny Konkurs Ortograficzny.
II. Włączanie uczniów w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne.
2. Koordynowanie na terenie szkoły akcji takich jak: Zakrętki... Pomagamy nie tylko przyrodzie, Pola Nadziei, Prezent pod choinkę, akcje UNICEF-u na rzecz krajów Trzeciego Świata.
3. Zachęcanie uczniów do włączania się w pozostałe akcje prowadzone na terenie szkoły, m. in.: Sprzątanie świata, pomoc zwierzętom z bielskiego schroniska, Szlachetna Paczka, Góra Grosza.
III. Realizacja programów wspierających rozwój uczniów.
4. Systematyczne realizowanie programu Czytające Szkoły, prowadzonego w Ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
IV. Poszerzanie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.
5. Organizacja wycieczek klasowych, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Opracowywanie regulaminów zachowania się na wycieczce.
6. Zorganizowanie wyjazdu uczniów na zieloną szkołę. Opracowanie niezbędnych dokumentów.
§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
I. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz pedagogami szkolnymi. Kierowanie uczniów na badania, analizowanie opinii, realizowanie zaleceń.
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Współorganizowanie prelekcji i konkursów nt. zdrowego trybu życia. Współpraca w realizowaniu programów prozdrowotnych takich jak: Nie pal przy mnie proszę!, Stop meningokokom, Trzymaj formę.
3. Współpraca ze szkolną i miejską biblioteką. Pomoc w organizowaniu pasowania na czytelnika, udział w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach z autorami książek dla dzieci, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.
4. Współpraca z Miejską Komendą Policji. Udział uczniów w spotkaniach na temat bezpieczeństwa z Psem Sznupkiem.
II. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
5. Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły, m. in. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i imprez klasowych.
6. Włączenie rodziców do opieki nad uczniami podczas wyjść i wycieczek.
7. Pogłębianie wiedzy na temat uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej i społecznej poprzez indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami.
§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
I. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
1. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych bądź wychowawczych. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.