X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30272
Przesłano:

Plan rozwoju awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Agnieszka Łagódka Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
im. Roberta Oszka w Katowicach

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Termin odbywania stażu :01.09.2013- 31.05.2016

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393).

Imię i nazwisko : mgr Agnieszka Łagódka

Miejsce zatrudnienia : Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
im. Roberta Oszka
ul. Krzywoustego 11
40-870 Katowice

Stanowisko : nauczyciel- wychowawca świetlicy

Opiekun stażu: mgr Aleksandra Robaszkiewicz

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Okres trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 31maja 2016r.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:.............................

UKŁAD PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


I. Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 1:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy i, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


II. Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 2:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów , problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


III. Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 3:
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


IV. Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 4:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


V. Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 5:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącej systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał stażUmiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2.pkt 1)
Lp. Zadania szczegółowe, formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego.
IX, X 2013r.
cały okres stażu - wniosek o rozpoczęcie stażu
- projekt planu rozwoju zawodowego
- poprawiony plan rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu :
- ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu
- konsultacje dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego
- omawianie planowanej i realizowanej pracy wychowawczej oraz stopnia realizacji planu rozwoju
IX 2013r.
cały okres stażu - kontrakt
- harmonogram spotkań z opiekunem stażu
- notatki ze spotkań z opiekunem stażu
3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty)
Udział w projekcie – System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, placówek oświatowych – zgodnie z Rocznym Planem Wspomagania
-Ukończenie studiów podyplomowych „ Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne”
- Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez lekturę artykułów w czasopismach i zamieszczonych w Internecie. cały okres stażu

2013/2014
IV 2014r.
- zaświadczenia , świadectwa

-dyplom ukończenia studiów


-bibliografia;

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora , wicedyrektora , kierownika świetlicy, opiekuna stażu
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

-wg harmonogramu
- 2 razy w półroczu

- arkusze obserwacji
- wnioski z obserwacji zajęć przez dyrektora
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i dokumentacji awansu zawodowego zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole
cały okres stażu - dziennik zajęć
- teczka awansu zawodowego
6. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
- opracowanie pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do zajęć prowadzonych w świetlicy
- wykonywanie dekoracji w świetlicy szkolnej a także ( w zależności od potrzeb )na terenie szkoły cały okres stażu - wykaz pomocy dydaktycznych

7. Podejmowanie wewnątrzszkolnych działań zgodnie z planem pracy szkoły.
-Organizowanie i współorganizowanie konkursów i imprez w świetlicy oraz na terenie szkoły.
-Udział w pracach Zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy oraz zespołach wychowawczych
cały okres stażu - scenariusze imprez i uroczystości;
- harmonogram imprez i uroczystości
- plan profilaktyczno- wychowawczy
- sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)
Lp. Zadania szczegółowe, formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.
Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów profilaktyczno -wychowawczych cały okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć
2. Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów :
- kontakty indywidualne z uczniami i rodzicami
- spotkania z rodzicami w ramach konsultacji cały okres stażu - adnotacje w dzienniku
3. Opracowanie planu profilaktyczno- wychowawczego dla III grupy świetlicowej
IX 2013/2014 - zatwierdzony plan
4. Konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie analizy sytuacji wychowawczej cały okres stażu - harmonogram spotkań
5. Prowadzenie pogadanek z grupą świetlicową na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych cały okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć
6. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów poprzez umieszczenie zdjęć i notatek na blogu świetlicy szkolnej oraz prezentacji prac na terenie szkoły cały okres stażu - wystawa,
- informacje na blogu
7. Organizacja konkursu pt. „Bombka świąteczna” XII 2013r. - wystawa na terenie szkoły
8. Współorganizowanie świetlicowego konkursu „Mam talent” I 2014r. - informacje na blogu

9. Prowadzenie zajęć z cyklu „Najtrudniejszy pierwszy krok w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego„ Dzieci Tysiąclecia- Integracja”

X 2013/2014
- zapisy w dzienniku zajęć
10. Współpraca z wychowawcami świetlicy , wychowawcami klas wychowanków cały okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§7 ust. 2 pkt 3)
Lp. Zadania szczegółowe, formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wybór i wykorzystanie programów komputerowych , Internetu – planowanie i prowadzenie zajęć z uczniami
- wykonanie i opracowanie pomocy przydatnych do prowadzenia zajęć
- opracowanie dokumentów i scenariuszy zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
- przygotowywanie dyplomów, podziękowań oraz zaproszeń
- pomoc w prowadzeniu świetlicowego bloga

cały okres stażu - zbiór pomocy dydaktycznych
- zestawienie adresów internetowych przydatnych do pracy nauczyciela

2.
Poszerzanie i studiowanie wiedzy za pośrednictwem Internetu

cały okres stażu
-zestawienie adresów internetowych

3.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
W okresie trwania stażu - potwierdzenie publikacji w Internecie

4.
Komunikowanie się z rodzicami i nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus
Komunikacja i wymiana informacji za pomocą poczty elektronicznej
cały okres stażu
- adnotacja w dzienniku zajęć

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§7 ust. 2 pkt 4)
Lp. Zadania szczegółowe, formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez:
- aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
- studiowanie literatury fachowej
- konsultacje z opiekunem stażu i doradcą metodycznym

cały okres stażu - zaświadczenia , świadectwa
- bibliografia
- harmonogram spotkań

2. Prowadzenie zajęć świetlicowych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów oraz doświadczenia zawodowego
- wprowadzanie nowych metod pracy, technik plastycznych
- rozszerzanie oferty zajęć zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów

cały okres stażu - scenariusze zajęć , wystawa prac

3. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu udzielania adekwatnej pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

cały okres stażu
- zapis w dzienniku zajęć
- harmonogram spotkań
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§7 ust. 2 pkt 5)

Lp. Zadania szczegółowe, formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1.
Analizowanie aktów prawnych systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły:
- samodzielna analiza dokumentów;
- omówienie dokumentów z opiekunem stażu;
- wykorzystanie wiedzy w bieżącej pracy wychowawczej.


cały okres stażu
- wykaz aktów prawnych
- wykaz przepisów dotyczących pracy szkoły
2. Stosowanie w praktyce szkolnej rozporządzeń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, opieki nad uczniami niepełnosprawnymi

cały okres stażu
- sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
3. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
cały okres stażu
- księga protokołów RP;
4. Współudział przy opracowaniu dokumentów usprawniających pracę świetlicy szkolnej. wg potrzeb -wykaz dokumentów;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.