X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30268
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Majcher
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy:Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:


§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania
1.Podwyższanie własnych kwalifikacji: zdobywanie wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia zawodowego

Formy realizacji
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
-rady szkoleniowe, -konferencje,
-warsztaty metodyczne
-studiowanie literatury
pedagogicznej
wg. ofert

Dowody dokumentacji
Certyfikaty, zaświadczenia ,wykaz lektur

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie nowatorskich metod i technik.

Formy realizacji
Wdrażanie poznanych technik i metod w pracy z dziećmi
Bajkoterapia jako metoda kształtowania zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym
„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
Dowody dokumentacji - okres stażu wg. potrzeb w oparciu o tygodniowe plany pracy

3.Podejmowanie współpracy z rodzicami-wykorzystywanie nabytych umiejętności interpersonalnych .Opracowanie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie :
- zebrań grupowych.
- konsultacji dla rodziców
- rozmów indywidualnych
Dowody dokumentacji
Plan współpracy z rodzicami
lista obecności rodziców
na zebraniu, protokoły

4.Pedagogizacja rodziców-integracja rodziny z przedszkolem
Organizowanie i prowadzenie warsztatów z rodzicami i dziećmi. - udział w warsztatach twórczych.
Przygotowanie dzieci do uroczystości okolicznościowych
Dowody dokumentacji
Scenariusze spotkań , ankieta - ewaluacja zajęć,notatki


§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii informacyjnej stosowanej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych (magnetofon,telewizja, odtwarzacz dvd, komputer) i środków audiowizualnych (płyt cd , dvd )
Dowody dokumentacji
Zebrane pomoce

2.Podejmowanie działań z zakresu technologii komunikacyjnej:komputer jako narzędzie pracy służące opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz informacji i materiałów dla rodziców.

Formy realizacji
Opracowanie dokumentów
związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczo
dydaktyczną
- awansem zawodowym
- zamieszczanie artykułów i informacji dla rodziców o grupie na stronie internetowej przedszkola.
- przesyłanie drogą-elektroniczną artykułów do gazetki przedszkolnej „Świat Przedszkolaka”

Komputer jako pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój dziecka- stosowanie programów edukacyjnych dla dzieci

Dowody dokumentacji
Zebrana dokumentacja

3. Podjęcie współpracy z internetowym portalem edukacyjnym.

Formy realizacji
Opublikowanie na portalu edukacyjnym wybranych scenariuszy zajęć

Dowody dokumentacji
Teksty publikacji ,potwierdzenia.


§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Przygotowanie referatu na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat : „Wpływ gier komputerowych na zdrowie dziecka ”.

Formy realizacji
Omówienie wybranej tematyki , rozdanie opracowanych materiałów.

Dowody dokumentacji
Tekst wystąpienia
2.Przygotowanie szkolenia na posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat : „Wpływ bajek na rozwój dziecka ”.

Formy realizacji
Omówienie wybranej tematyki , rozdanie opracowanych materiałów.

Dowody dokumentacji
Tekst wystąpienia

3Dzielenie się umiejętnościami nabytymi w czasie trwania szkoleń i warsztatów z innymi nauczycielami .

Formy realizacji
Udostępnienie otrzymanych materiałów ze szkoleń.

Dowody dokumentacji
Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli .

4Prowadzenie zajęć dla nauczycieli .

Formy realizacji
Prezentacja własnego warsztatu pracy

Dowody dokumentacji
Scenariusze zajęć pokazowych

5.Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu - aktywny udział w pracach na rzecz przedszkola

Formy realizacji
Wykonywanie czynności dodatkowych przydzielonych przez dyrektora

Dowody dokumentacji
Potwierdzenie dyrektora§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Zbieranie materiałów potrzebnych do opracowania programu : „Mały Ekolog - przyjacielem przyrody”
Formy realizacji
Opracowanie programu ekologicznego

Przedstawienie programu na Radzie pedagogicznej

Wdrożenie programu do realizacji
Zatwierdzenie przez dyrektora

Przyjęcie programu przez Rade pedagogiczną

Dowody dokumentacji
Program własny

2 Wdrażanie programu autorskiego:„Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”
Formy realizacji
Realizacja programu autorskiego „ Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”
Dowody dokumentacji
Program autorski

3.Współudział we wdrożeniu innowacji pedagogicznej
Formy realizacji
Realizacja innowacji pedagogicznej : „Wspieranie edukacji matematycznej oraz twórczości plastycznej z wykorzystaniem techniki origami w grupie 3-6 latków
Dowody dokumentacji
Eksponowanie prac dzieci w “Galerii Przedszkolnej” zdjęcia prac dzieci

4.Współudział w realizacji programu „Akademia zdrowego przedszkolaka”
Formy realizacji
Wdrażanie programu: „Akademia zdrowego przedszkolaka”
Dowody dokumentacji
Certyfikaty

5.Realizacja programu ogólnopolskiego „Mamo Tato – wolę wodę”
Formy realizacji
Wdrażanie programu „Mamo Tato – wolę wodę”
Dowody dokumentacji
Certyfikaty


§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym i na skale ogólnopolską.
Formy realizacji
Przygotowanie i udział dzieci w konkursach między przedszkolnych i ogólnopolskich .
Dowody dokumentacji
Dyplomy, podziękowania

2.Zorganizowanie konkursu dla dzieci w przedszkolu: „ Eko -Stworek”
Formy realizacji
Zorganizowanie konkursu między przedszkolnego:„Witaminki wokół nas”

Opracowanie regulaminów , przygotowanie dyplomów

wysłanie ofert konkursu i dyplomów za udział w konkursie.
Regulaminy konkursów
Dowody dokumentacji
potwierdzenie dyrektora

3.Organizowanie i współudział w planowanych wycieczkach .
Formy realizacji

Organizowanie wycieczek i wyjazdów do:
Kina
Teatru
Na Wystawy
Wycieczki poznawcze

Dowody dokumentacji
Roczny Plan Rozwoju Przedszkola,
tygodniowe plany pracy
regulamin wycieczki, sprawozdanie


§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Systematyczna współpraca z psychologiem i logopedą przedszkolnym .
Formy realizacji
Uzyskiwanie wskazówek do dalszej pracy z dziećmi
Dowody dokumentacji
Potwierdzenie współpracy przez specjalistów , własne spostrzeżenia

2.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy realizacji
Współpraca z instytucjami
kulturalno-oświatowymi.

-Miejska Biblioteka Publiczna nr 25
w Katowicach

- Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych

- Zespół Szkół plastycznych

Szkoła Podstawowa nr 59 w Katowicach

- Klub Seniora
Żłobek Miejski

Dowody dokumentacji
wg. planu współpracy ze środowiskiem

3.Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”
Formy realizacji
Podejmowanie współudziału w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola :
- akcji dla bezdomnych zwierząt na rzecz Schroniska w Chorzowie .
akcji „Góra Grosza” Towarzystwa Nasz dom
-akcji świątecznej „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” na rzecz dzieci z Ośrodka Świętego Jacka w Dębie.
- akcji: „Nakręć się z uśmiechem”

- akcji ekologicznej zbierania zużytych baterii

Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach.
Dowody dokumentacji
Podziękowania


§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Prowadzenie obserwacji – dokonanie rozpoznania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci dwóch przypadków
Formy realizacji
Zapobieganie napotkanym trudnościom .Podejmowanie działań wspierających dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

Zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi badawczych

dobór odpowiednich form i metod pracy

Opis i analiza dwóch problemów wychowawczych i edukacyjnych .

Dowody dokumentacji
-karty obserwacji
- karty diagnozy przedszkolnej
-zeszyt do pracy indywidualnej z dzieckiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.