X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30233
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt zajęć z języka angielskiego "O pracy po angielsku"

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„O pracy po angielsku”
dla uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej
Program przygotowała i prowadziła :
Ewa Osipiuk


Biała Piska 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne kierowane są głównie do uczniów klas IV wszystkich typów techników w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej, ale mogą brać udział również uczniowie innych klas.
Założeniem realizacji zajęć jest:
- pogłębienie i usystematyzowanie umiejętności kształconych na lekcjach języka angielskiego, pod kątem egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
- rozwijanie zainteresowań ucznia,
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów osiągających niskie wyniki nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych i programów multimedialnych,
- poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.
Efektem zajęć pozalekcyjnych będzie uzyskanie przez uczniów wyższych końcoworocznych wyników nauczania z języka angielskiego oraz nabycie umiejętności tworzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem: podanie, CV oraz prezentacji swoich kwalifikacji i umiejętności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Program będzie realizowany w okresie luty -kwiecień 2016r. w oparciu o harmonogram zajęć pozalekcyjnych (załącznik nr 1).

Program zajęć pozalekcyjnych ma charakter autorski uwzględniający standardy egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z języka angielskiego oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo.


CELE PROGRAMU
Cel ogólny : Nadrzędnym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Realizując swoje zadania szkoła powinna brać pod uwagę zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym na które wpływają : gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja, wzrastająca rola handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe technologie oraz wzrost wymagań pracodawców dotyczący wiedzy umiejętności pracowników.
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

Cele szczegółowe:
U C Z N I O W I E:

1. posługują się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
2. interpretują wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizują i interpretują krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułują krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystają z obcojęzycznych źródeł informacji.
6. gromadzą materiały na określony temat,
7. dokonują samooceny,
8. pod kierunkiem nauczyciela uczą się, w jakiej kolejności segregować materiały i jak z nich korzystać,
9. przedstawiają swój punkt widzenia występując przed zespołem (dyskutują z zachowaniem zasad kultury, uczą się poprawnego wysławiania i pisania ),
10. pracują w zespole osób, które łączy wspólne zainteresowanie
( współpracują podczas wykonywania szczególnych zadań),
11. korzystają z różnych źródeł informacji: encyklopedii, słowników, poradników, programów interaktywnych,
12. systematyzują wiedzę i umiejętności do egzaminu maturalnego


OBUDOWA PROGRAMU
M e t o d y :
- burza mózgów,
- pogadanka z elementami dyskusji,
- metody ćwiczeniowej (ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem oprogramowania ),
- instrukcji według poleceń,
- praca z tekstem,
- pokaz (prezentacja multimedialna).

Formy pracy:
- indywidualna, podczas samodzielnego zbierania materiałów ,
- praca w grupach zadaniowych i zbiorowa podczas zajęć w szkole.

Środki dydaktyczne:
- zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny,
- programy komputerowe z ćwiczenia interaktywnymi,
- autorskie prezentacje multimedialne,
- mapy ze słownictwem angielskim,
- słowniki, poradniki biznesowe,
- karty pracy,
- audio kurs ‘’Angielski At Work” wyd. Edgard,
- Repetytorium Maturalne wyd. Pearson, „Business English” wyd. Edgard
- strony WWW portali zajmujących się poszukiwaniem pracy

TREŚĆ PROGRAMU
Liczba godzin
Temat zajęć
Treści kształcenia
Czynności ucznia: Osiągnięcia uczniów
(Tabela - dop. red.)


2 1. Interview for a Job.
2.Job Advertisements
Poszukiwanie pracy.
Pisanie ogłoszenia o pracę.

Rozmowa z przyszłym pracodawcą

• Pyta o pozwolenie, wyraża prośby
• Potrafi zaprezentować swoje umiejętności
• Prowadzi z pracodawcą rozmowę w celu podjęcia pracy
• Wypowiada się, dyskutuje na temat wymaganych umiejętności

Uczeń zna, potrafi:
• stosuje czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły, czasy Perfect
• Przetwarzanie wypowiedzi: uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w tekście obcojęzycznym
• słownictwo z działu praca: zawody, przymiotniki opisujące pracę, w poszukiwaniu pracy, zawody i związane z nimi czynności , warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy
• Reagowanie na wypowiedzi: uczeń uczestniczy w rozmowie z potencjalnym pracodawcą: udziela i uzyskuje informacje, opowiada o swoich doświadczeniach, opisuje czynności i zjawiska

• Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o wymarzonym zawodzie: wyraża i uzasadnia swoje opinie, opisuje intencje, marzenia, plany na przyszłość; wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat pracy z ludźmi, opowiada o swoich doświadczeniach; wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat pracy dorywczej

• czytanie :określanie głównej myśli tekstu; wyszukiwanie w tekście określonych informacji

2 3.Successful Job Interview.
4. Job descriptions.
2 5.Curriculum Vitae. Dokumenty związane z zatrudnieniem. • Zna zasady pisania życiorysu
• Potrafi samodzielnie napisać swój życiorys
• Zna podstawowe zwroty potrzebne do napisania podania o pracę
• Pisze samodzielnie korzystając ze słownika j. angielskiego podanie o pracę
•Potrafi korzystać z Internetu, aby wyszukać wzory dokumentów w j. angielskim Uczeń zna, potrafi:
• pisanie: opisywanie ludzi i czynności; przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości; opisywanie swoich doświadczeń; stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze; stosowanie formalnego stylu wypowiedzi,
• samodzielnie tworzy list motywacyjny, przekazując żądane informacje oraz używając rozbudowanych środków leksykalno-gramatycznych
•stosuje czas przeszły, teraźniejszy , przyszły, czasy Perfect
•wykorzystuje i wzbogaca słownictwo związane z opisywaniem swoich doświadczeń, opisywaniem swoich umiejętności i zainteresowań, wyrażanie i uzasadnianie opinii
•przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych
2 6. Letter of Application.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Rozwinięcie dociekliwości poznawczej.
2. Samodzielność w poszukiwaniu informacji i krytycyzm w ich doborze.
3. Poszerzenie słownictwa angielskiego oraz wiedzy dotyczącej nowych zasad biznesowych.
4. Lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
5. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.
7. JOZ(5)2. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące tematyki zawodowej.

8. JOZ(2)3. brać czynny udział w zebraniu, dyskusji, konferencji;
9. JOZ(2)5. formułować dłuższą wypowiedź wykorzystując przyswojone kategorie semantyczne, materiał leksykalny w zakresie tematów i sytuacji związanych z obsługą klienta;
10. JOZ(3)5. napisać podanie, życiorys, e-mail, ulotkę itp.;
11. JOZ(5)1. użytkować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką zawodową;
12. JOZ(1)1.posługiwać się kontekstem w celu zrozumienia wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w administracji
13. JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;
14. JOZ(3)5. napisać podanie, życiorys, e-mail, ulotkę itp.;

15. JOZ(5)1. użytkować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką zawodową;
16. JOZ(1)1.posługiwać się kontekstem w celu zrozumienia wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w administracji;
17. JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac.


(załącznik nr 1)

HARMONOGRAM
REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH „ Aktywni na rynku pracy ”
w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Prowadzący: mgr Ewa Osipiuk
Data
(dzień tygodnia) Czas trwania godz. od... do... Liczba godzin Temat zajęć Prowadzący Nr Sali
25.02.2016
(czwartek) 13.25 – 14.55 2 1.Interview for a Job.
2.Job Advertisements. mgr Ewa Osipiuk 7
03.03.2016
(czwartek) 13.25 – 14.55 2 3.Successful Job Interview.
4. Job descriptions. mgr Ewa Osipiuk 7
10.03.2016
(czwartek) 13.25 – 14.55 2 5.Curriculum Vitae. mgr Ewa Osipiuk 7
17.03.2016
(czwartek) 13.25 – 14.55 2 6. Letter of Application. mgr Ewa Osipiuk 7

UWAGI:
w marcu w szkole odbywają się rekolekcje wielkopostne stąd możliwość realizacji zajęć w innych godzinach.
– 1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.