X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30121
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, bibliotekarza

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
mgr Wiesława Żandarska
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających
uzyskanie awansu zawodowego
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

§7 pkt. 1 ust. 1
UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH, WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wykazywanie się aktywnością w pracach Rady Pedagogicznej w zakresie tworzenia i modyfikacji dokumentów szkoły.
Okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.
Potwierdzenie wykonanych działań przez Dyrektora szkoły.

Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego, realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji nauczyciela-bibliotekarza,
Współpraca przy organizacji wycieczek, konkursów, uczestnictwa uczniów w różnych formach upowszechniania kultury.
Cały okres stażu zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, konkursów, wycieczek.
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.
Konspekty lekcji bibliotecznych.
Materiały dokumentujące odbyte imprezy.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw i dyskotek dla uczniów oraz akcji podejmowanych na terenie szkoły),
Okres stażu
Plakaty i inne materiały dokumentujące odbyte imprezy.

Współpraca z Radą Rodziców w zakresie organizacji imprez szkolnych, zakupu nagród dla uczniów oraz wzbogacania zasobów biblioteki szkolnej.
Okres stażu
Potwierdzenie wykonanych działań przez Radę Rodziców.

Promocja szkoły poprzez współpracę w organizacji koncertów, filmowanie ich oraz nawiązanie współpracy z lokalną telewizją, lokalnymi stronami internetowymi oraz lokalną prasą.
Prowadzenie kroniki szkolnej oraz archiwum nagrań DVD z ważniejszych wydarzeń i imprez szkolnych.
Okres stażu
Materiały dokumentujące odbyte imprezy, wykaz nagrań DVD z filmowanych imprez.

Aktywny udział w pracach Komisji Socjalnej przy PSM I i II st. w Zgorzelcu.
W okresie pełnienia funkcji.
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

§7 pkt. 1 ust. 2
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Podnoszenie kwalifikacji nauczyciela bibliotekarza poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ośrodki kształcenia nauczycieli.
W zależności od terminarza szkoleń.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w formach doskonalenia zawodowego i szkoleniowych radach pedagogicznych organizowanych przez szkołę.
W zależności od terminów szkoleń.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Samodzielne studiowanie literatury fachowej i pedagogicznej,
poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
Korzystanie z biblioteki pedagogicznej; 
Systematyczne czytanie czasopism pedagogicznych; 
Przeglądanie publikacji w portalach edukacyjnych.
Czytanie czasopism fachowych: „Biblioteka w szkole” i „Bibliotekarz” .
Systematycznie w okresie stażu.
Zestawienie bibliograficzne. Kartoteka abstraktów ciekawych publikacji.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu.
Raz w miesiącu.
Zaświadczenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu.

§7 pkt. 1 ust. 3
POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
IX 2010 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu i wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego.

Stworzenie podręcznej kartoteki tekstowej aktów prawnych obowiązujących w szkole.
Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Opiekuńczo-Wychowawczym, Planem Rozwoju Szkoły, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Regulaminem Rady Rodziców, Regulaminem Pracy, Samorządu Uczniowskiego itp.
IX 2010 r.
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Zaznajomienie się z kluczowymi aktami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie oświaty i pracę nauczyciela.
Ustawa o Systemie Oświaty;
Karta Nauczyciela; 
Rozporządzenia MENiS;
IX-X 2010 r.
Potwierdzenie przez opiekuna stażu.


Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez śledzenie zakładki „Akty prawne” na stronie CEA oraz portalach oświatowych.
Cały okres stażu
Sporządzenie wykazu najnowszych przepisów z krótkimi adnotacjami.

§7 pkt. 2 ust.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy. Udział w comiesięcznych spotkaniach (konsultacje dotyczące realizacji planu rozwoju oraz sposobu gromadzenia dokumentacji).
IX 2010 r. Zawarcie kontraktu.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, przygotowywanie konspektów lekcji bibliotecznych, analiza prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (rysunki, plansze, schematy, testy itp.).
Cały okres stażu
Konspekty, notatki z zajęć.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. analiza obserwowanych zajęć, wykorzystanych środków dydaktycznych i form pracy z uczniami.
Cały okres stażu
Potwierdzenia uczestnictwa.

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej biblioteki. Opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej z uwzględnieniem specyfiki zadań szkoły, jej zasobów, oraz potrzeb czytelników.
X 2010 r.
Plan pracy biblioteki szkolnej

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, konspektów itp.
Cały okres stażu
Zgromadzone dokumenty

Analiza realizacji planu rozwoju, analiza sukcesów i problemów pedagogiczno-wychowawczych, sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przedyskutowanie projektów sprawozdań z opiekunem stażu.
VI 2011 r.
VI 2012 r.
V 2013 r.
Sprawozdania z przebiegu stażu.

§7 pkt. 2 ust.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Przekazywanie informacji dotyczących zasad działania biblioteki.
Zapoznawanie użytkowników biblioteki z jej zbiorami i zasadami korzystania ze zbiorów
- w ramach prowadzonych zajęć oraz pracy biblioteki
IX 2010 r.
IX 2011 r.
IX 2012 r.
Konspekt lekcji bibliotecznej.

Informowanie o nowościach wydawniczych, prezentowanie nowości wydawniczych w wyznaczonym miejscu w bibliotece.
Udostępnianie katalogów i ofert reklamowych wydawnictw muzycznych
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
III - IV
Konspekty, notatki z zajęć.

Propagowanie czytelnictwa czasopism muzycznych. Udostępnianie czasopism muzycznych w wyznaczonym miejscu w bibliotece.
Cały okres stażu
Afisze informujące o nowym numerze czasopism

Zorganizowanie wycieczki do Izby Pamięci Narodowej, udział w prelekcji na temat Oliviera Messiaena, przybliżenie sylwetki tego wybitnego kompozytora oraz jego twórczości z okresu niewoli w stalagu pod Zgorzelcem.
X 2011
Scenariusz wycieczki, konspekt lekcji.

§7 pkt. 2 ust.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Współpraca przy aktualizacji strony internetowej szkoły.
Pomoc w innowacjach proponowanych przez uczniów w zakresie aktualizacji strony internetowej w szczególności w zakładce „samorząd uczniowski”.
Cały okres stażu
Wydruki ze strony internetowej.

Opracowanie zakładki „Historia szkoły”.
X - XII 2010
Wydruki ze strony internetowej.

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Systematyczne śledzenie internetowych serwisów informacyjnych dla bibliotekarzy:
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy http://ebib.oss.wroc.pl
Serwis Informacyjny Dla Nauczycieli Bibliotekarzy http://biblioteka.oeiizk.waw.pl
Serwis Bibliotekarzy Interkl@sy http://www.interklasa.pl
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Wykorzystanie komputera do pisania wszelkich materiałów, planów i programów pracy.
Przygotowywanie za pomocą komputera pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Opieka nad stanowiskiem multimedialnym dla uczniów w bibliotece szkoły.
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

§7 pkt. 2 ust.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELE ZADAŃ

Poznanie środowiska uczniów podczas lekcji bibliotecznych oraz w codziennej pracy biblioteki. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami.
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Próba nawiązania relacji nauczyciel – uczeń, znalezienie dobrego sposobu komunikacji z uczniem, poznanie jego sytuacji rodzinnej, zainteresowań muzycznych i pozamuzycznych. Zainteresowanie się jego postępami, zdobycie zaufania ucznia.
Cały okres stażu
Zapis w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.