X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30118
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Violetta Gębacka

nauczyciel języka angielskiego
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
w Rumi

Okres trwania stażu : 02.09.2013 r. – 31.05.2016 r.

Informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko: Violetta Gębacka
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2016 r.
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje:

mgr filologii angielskiej – specjalność nauczycielska


CELE STAŻU:

Poszerzenie zakresu wiedzy.
Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podniesienie poziomu pracy szkoły.
Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych .
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin
Dowody poświadczające realizację

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- wrzesień 20013 r.,
- cały okres stażu (na bieżąco),

- znajomość procedury awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i przedłożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego,

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1. Analiza dokumentacji szkoły.
2. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu).
-wrzesień 2013r.,
-cały okres stażu,

- plan rozwoju,
- dokumentacja szkolna,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy .
2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.

-wrzesień 2013r.,
-cały okres stażu,
-cały okres stażu,

-gromadzone dokumenty, (zaświadczenia, dyplomy, ...),
-zaświadczenia,
-dokumenty,
- scenariusze,
-inne,

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-maj 2016 r.,

-sprawozdanie,

POWINNOŚCI I WYMAGANIA

Zagadnienia wynikające z Rozporządzenia MENiS

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania do realizacji
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji

Doskonalenie kompetencji zawodowych
1. Studiowanie fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
2. Opracowanie scenariuszy jednostek lekcyjnych, materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych .
3. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej. - cały okres stażu, - opracowane materiały, scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne,
- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.,

Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną.
1. Współpraca z nauczycielami języków obcych w ramach zespołu przedmiotowego.
2.Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnetrznej.
3.Udział w pracach Zespołu Wychowawców. -cały okres stażu, - potwierdzenie dyrektora,
- ksero dokumentów,
-zaświadczenia,

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
2.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych.
3.Współpraca z Gronem Pedagogicznym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. -cały okres stażu,
Dokumentacja, sprawozdania.

Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
1. Przeprowadzanie i opracowywanie wyników testów poziomujących w klasach pierwszych i testów diagnozujących w klasach drugich.
2. Opracowywanie wyników przyrostu wiedzy.
3. Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasach trzecich i drugich.
4. Opracowywanie wyników egzaminów gimnazjalnych i porównywanie ich z wynikami egzaminów próbnych. -cały okres stażu, -zaświadczenia,
- analiza wyników, wnioski do pracy.

Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów.
1. Przygotowywanie uczniów do kunkursów (na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim) z języka angielskiego
2. Przygotowywanie (opracowywanie regulaminów) i przeprowadzanie konkursów w ramach Zespołu.
3. Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu corocznego Europejskiego Dnia Języków.
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
6. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym. -cały okres stażu, - scenariusze zajęć,
-wykaz pomocy dydaktycznych,
- opracowanie – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego,
-wykaz publikacji,potwierdzenia dyrektora szkoły

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. 1. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów dydaktycznych i dokumentów szkolnych.
2. Opracowywanie i wdrażanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych.
3. Opracowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
4. Opracowywanie analizy testów poziomujących w klasach pierwszych i testów diagnozujących w klasach drugich oraz wyników przyrostu wiedzy.
5. Opracowywanie analizy testów gimnazjalnychh z części językowej.
6. Opracowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. -cały okres stażu,. -harmonogram spotkań zespołu,
-opracowane materiały, scenariusze,
-potwierdzenie przewodniczących zespołów o współpracy,
-notatki z rad
-konspekty lekcji
-opinia o stażyście
Prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej Prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej -raz w roku -potwierdzenie dyrektora
-scenariusz

Opracowanie prezentacji komputerowych
1.Wykorzystanie komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka angielskiego
2.Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach języka angielskiego, na lekcjach wychowawczych (w ramach pedagogizacji rodziców) -cały okres stazu -prezentacje

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym . Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
-cały okres stażu,
-analiza i wnioski
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń.
1.Publikowanie w portalu internetowym ciekawych scenariuszy lekcji, imprez szkolnych itp.
2.Prowadzenie lekcji w obecności innych nauczycieli przedmiotu.
-cały okres stażu,
-potwierdzenia publikacji
-scenariusz lekcji
Praca w zespole przedmiotowym i zespole dydaktyczno-wychowawczym. 1.Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
2.Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych -cały okres stażu. -kserokopie protokołów zebrań zespołów.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekunczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną i postępowanie w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych. Opracowanie programu zajęć koła języka angielskiego dla uczniów klas I-III Okres stażu -program zajęć.
-sprawozdania.

Wymaganie § 8.ust.2.pkt 4b.
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.

Zdobycie uprawnień egzaminatora OKE
Ukończenie szkolenia ( kursu ). -w okresie stażu, -zaświadczenie,

§ 8.ust.2.pkt 4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie nie dodatkowych zajęć Zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z dysfunkcjami (dysleksja)
- wg. potrzeb,
- potwierdzenie dyrektora
- sprawozdania
Organizowanie wycieczek 1.Organizowanie klasowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych
2.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru itp.
- na bieżąco
- karty wycieczek
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
1.Współorganizowanie Balu Gimnazjalnego, Połowinek
2.Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych
3.Współpraca z samorządem szkolnym
-na bieżąco
-na bieżąco
-sprawozdania

§ 8.ust.2.pkt 4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Konsultacje
-cały okres stażu,
-według potrzeb
-cały okres stażu -notatki,
-potwierdzenia,
-dokumenty,
-
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Spotkania, konsultacje, rozmowy.
Cały okres stażu
-teczka wychowawcy

Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
1.Pedagogizacja rodziców
2.Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
3.Integracja zespołu klasowego.
Cały okres stażu
-notatki

§ 8.ust.2.pkt 4f.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Publikacje nauczyciela
Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą
( scenariusze, projekty, ... )
-cały okres stażu,
-publikacje,

§ 8.ust.2.pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i/lub wychowawczego
Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału.
rok szkolny 2014/2015,
- opis i analiza dwóch przypadków.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych
Opis i analiza przypadku wychowawczego
Rok szkolny 2014/2015
- opis i analiza dwóch przypadków.

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.........................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.