X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30107
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Edyta Kunce
Nauczyciel chemii i fizyki
w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie
Im. Noblistów Polskich


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2015
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2018


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

l.p.
ZADANIA DO WYKONANIA I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Współtworzenie dokumentacji szkoły: regulaminy konkursów chemicznego i fizycznego, kalendarz imprez i uroczystości szkoły oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły

Korekty i dostosowania w PZO
Współtworzenie planu pracy zespołu matematyczno –przyrodniczego
Przygotowanie uczniów i udział w konkursach chemicznych i fizycznych
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych konkurs powiatowy z chemii
Okres stażu
Wrzesień każdego roku
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Notatki własne, sprawozdania
PZO
Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego
Potwierdzenia
Scenariusze

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

3. Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Zaświadczenia
Wpisy w księdze protokołów

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
Przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej poprzez kształcenie umiejętności rozwiązywania testów egzaminacyjnych oraz poprowadzenie zajęć wyrównawczych w celu poszerzenia braków edukacyjnych uczniów.
Okres stażu
Dziennik zajęć lekcyjnych

5. Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej- pomiar dydaktyczny
Konstruowanie testów diagnozujących wiedzę z chemii po klasie I i II gimnazjum
Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej z fizyki
stażu
Testy

6. Umożliwienie uczniom korzystania z różnych form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Określenie potrzeb uczniów
Poprowadzenie min. ćwiczeń praktycznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz zajęć mających na celu zapoznanie uczniów z procesem technologicznym oczyszczania ścieków w Łodzi.
Okres stażu ankieta
scenariusze, zdjęcia

7. Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych
Przedstawienie zasad realizacji projektu edukacyjnego
Okres stażu
Przykładowy scenariusz zebrania z rodzicami
Dokumentacja szkolna

8. Pełnienie funkcji koordynatora ds. Projektów edukacyjnych
Zapoznanie uczniów z zasadami realizacji projektu edukacyjnego, zbieranie propozycji od uczniów i nauczycieli tematów projektów, monitorowanie stanu realizacji projektów, nadzór nad publiczną prezentacją projektu edukacyjnego, wyznaczanie terminu prezentacji ,sporządzenie i przedstawienie sprawozdań z realizacji projektów na Radzie Pedagogicznej, nadzór nad dokumentacją projektu.
Okres stażu
Sprawozdania


§ 8 ust. 2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
Wykorzystywanie podczas każdej lekcji z tablicy interaktywnej
Opracowanie prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, pomocy na lekcje
Prowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan
Korzystanie z zasobów Internetu
Wykorzystanie programów multimedialnych :www.zamkor.pl
Whiteboard-Fizyka, platformy edukacyjnej, Encyklopedia Multimedialna EduRoM i platforma.eduscience.pl
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy egzaminów gimnazjalnych
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego www.nowaera.pl na stronie internetowej
Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany doświadczeń i przesyłania materiałów z innymi nauczycielami
Okres stażu
Baza danych tablicy
Przykładowe pomoce
Dziennik
Materiały z sieci
Przykładowe scenariusze lekcji
Analiza egzaminów gimnazjalnych z cz. przyrodniczej
Publikacja plan rozwoju zawodowego
Materiały edukacyjne


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Zajęcia otwarte z chemii i fizyki
Okres stażu
Scenariusze zajęć

2. Prezentowanie warsztatu pracy
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych i przekazanie ich do biblioteki szkolnej
Okres stażu
Scenariusze zajęć

3. Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego,
Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołów
Okres stażu
Realizacja zadań wynikających z potrzeb zespołów

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczka, wyjście)
Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania

5. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej
Okres stażu –poprowadzenie dwóch szkoleń Rady Pedagogicznej
Przykładowe scenariusze, zdjęcia


§ 8 ust. 2pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.

1. Opracowanie programu zajęć rozwijających wiedzę matematyczno –przyrodniczą „Odkrywca”
Opracowany program zajęć rozwijających wiedzę matematyczno –przyrodniczą „Odkrywca”, który
jest realizowany w formie zajęć badawczych , gdzie uczniowie poszerzają swoją wiedze z przedmiotów ścisłych
Wrzesień 2015
Okres stażu
Program zajęć rozwijających wiedzę matematyczno –przyrodniczą „Odkrywca”


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych –Dzień Patrona Szkoły.
Okres stażu
Dyplomy, podziękowania
Potwierdzenia nauczycieli,

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów
Zaplanowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjnego mającego na celu przybliżenie uczniom wiedzy na temat praktycznego wykorzystania fizyki jądrowej
I rok stażu
Materiały , zdjęcia

3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu gminnego „Mistrz chemii klas III gimnazjum”
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu
II rok stażu
Regulamin i scenariusz konkursu

4. Organizowanie Dnia Ziemi
Zajęcia edukacyjne w terenie min. W ZOO , Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, Oczyszczalnia Ścieków
Okres stażu
Scenariusz Dnia Ziemi, zdjęcia


§ 8ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, Instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym
Współpraca z policją kuratorami sądowymi - podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa
Współpraca z pielęgniarką szkolną
Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły
Okres stażu
Opis współpracy,
dziennik lekcyjny

2. Rozwijanie w uczniach chęci pomocy innym
Współorganizacja WOŚP na terenie Strykowa
Okres stażu
podziękowania

3. Wspieranie uczniów z rodzin ubogich Organizacja zbiórki makulatury i przeznaczenie zebranych środków dla uczniów na świąteczne paczki
I rok stażu
podziękowania

4. Rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywno- ekologicznej zbieramy zakrętki
II rok stażu
podziękowania

5. Nawiązanie współpracy Wydziałem Technologii Chemicznej Uniwersytetu Łódzkiego w celu stworzenia z uczniami projektu „Szkodliwe substancje w tytoniu” Opracowanie z uczniami projektu „Szkodliwe substancje w tytoniu” i przedstawienie go na forum szkoły oraz gminy.
Okres Stażu
podziękowania


§ 8ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Praca z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych
Dostosowanie PZO z chemii i fizyki do danego ucznia na podstawie zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Co roku
stażu

2. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole, ustalenie sposobu rozwiązania problemu, wdrażania oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.
Okres stażu
Opis przypadków

3. Rozwiązywanie problemów mających na celu podniesienie jakości nauczania fizyki i chemii Analiza problemu i opracowanie metod mających na celu eliminacje niesamodzielnej pracy uczniów podczas sprawdzianów
Okres stażu
Opis przypadków

4. Poszerzanie wiedzy w zakresie opisu i analizy przypadków Szkolenie lub studiowanie fachowej literatury
Okres stażu
Zaświadczenie lub fachowa literatura

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.