X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30102
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami


ANNA PĘKALSKA
Przedszkole Publiczne w Ożarowie

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.


§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Termin realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internecie):
* Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r.
* Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
* skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
* pisanie sprawozdań z realizacji planu
Wrzesień 2015
Okres stażu
Wrzesień 2015
2 razy w roku

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
* udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki
* udział w WDN na terenie placówki
* poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego Okres stażu
Okres stażu
Systematycznie

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
* gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej – metodycznej
* tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali, scenariuszy imprez okolicznościowych
* doposażanie własnej płytoteki
* obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
* samodzielne studiowanie literatury dotyczącej metodologii badań, konstruowania narzędzi badawczych
* praca w zespołach powołanych do tego celu
* praca w zespole ds. ewaluacji
Okres stażu
Rok szkolny 2015/2016

Działania włączające rodziców i dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
* organizowanie zebrań grupowych, rozmów indywidualnych z rodzicami
* organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych z udziałem rodziców
* pogłębianie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej rodziców (referaty na zebraniach, ciekawe artykuły w kąciku dla rodziców)
* zachęcanie rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola
* organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych
* prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
* włączenie rodziców do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Okres stażu
Wg planu pracy wychowawczej grupy
Okres stażu
Wg harmonogramu imprez
Raz w roku
Październik każdego roku

Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej
*prawidłowe diagnozowanie dzieci – wyłonienie dzieci z różnymi deficytami wymagających pracy wyrównawczo – dydaktycznej a także praca nad rozwijaniem szczególnych zdolności u dzieci
Podczas stażu, szczególnie na początku każdego roku szkolnego
Organizowanie i przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach przedszkolnych i o szerszym zasięgu
*opracowanie regulaminu konkursu, rozesłanie ogłoszeń
* ukierunkowanie wychowanków
2 razy w okresie stażu


§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
* przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej (scenariusze, plany, protokoły z posiedzeń RP, pomoce dydaktyczne, informacje dla rodziców, dyplomy, karty pracy, itp.)
* przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
Okres stażu

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy
* wyszukiwanie potrzebnych informacji dotyczących awansu zawodowego
* komunikowanie się drogą e-mail z innymi nauczycielami i instytucjami, śledzenie portali edukacyjnych
* udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola (przesyłanie artykułów) Okres stażu
2 razy w roku

Publikacje w Internecie
* publikowanie materiałów na portalach internetowych
Raz w roku

Wdrażanie wychowanków do korzystania z technologii komputerowej.
* prowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii komputerowej, programów komputerowych dostępnych w placówce
* integracja przedszkolaków z młodzieżą Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie – zwiedzanie pracowni komputerowej, pokaz robotów wykonanych przez uczniów
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2017/2018


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami * organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
* prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktyki w przedszkolu
* prowadzenie zajęć otwartych w obecności dyrektora i rodziców
* udostępnianie własnych scenariuszy zajęć Raz w roku

Okres stażu

Raz w roku
Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje w Internecie i prasie lokalnej
* opublikowanie na portalu internetowym „Edux” „Planu rozwoju zawodowego”
* redagowanie i publikowanie artykułów dotyczących aktualnych przedsięwzięć, wydarzeń z życia grupy i przedszkola w prasie lokalnej i Internecie
* propagowanie ciekawych przedsięwzięć i publikowanie ich w formie Dobrych Praktyk na stronie KO Okres stażu
Raz w roku
Raz w okresie stażu


§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego „Przedszkole poznaję – przedszkolakiem się staję”
* zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
* przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej celem zatwierdzenia
* realizacja programu według ustalonego planu pracy
* ewaluacja skuteczności prowadzonych działań
Wrzesień 2015
2015
2015 – 2018
Koniec każdego roku szkolnego

Opracowanie i realizacja Projektu Edukacyjnego „Rośniemy zdrowo”
*zgromadzenie materiałów do napisania projektu
*propagowanie zdrowego stylu życia w codziennej pracy poprzez pogadanki, literaturę
*przygotowanie dzieci do przedstawienia dla całego przedszkola propagującego zdrowy styl życia
*konkurs wiedzy nt. zdrowia i czystości
*konkurs plastyczny „Rośniemy zdrowo”
Wrzesień 2015
Cały rok
2015/2016
II półrocze 2015/2016
II półrocze 2015/2016

Opracowanie planu pracy wychowawczej grupy w oparciu o Koncepcję Pracy Przedszkola
*realizacja działań zawartych w planie pracy wychowawczej grupy
Cały rok

Wdrażanie elementów programu „Czytające Przedszkola”
* codzienne czytanie dzieciom literatury
* wykonywanie ilustracji do przeczytanych utworów
* współpraca z Biblioteką Publiczną w Ożarowie celem rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci Okres stażu


§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Prowadzenie zajęć dodatkowych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego
* prowadzenie zajęć kółka „Tańczące Promyczki”
Raz w tygodniu

Organizacja wycieczek przedszkolnych
* organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych:
-zaplanowanie wycieczki
-opracowanie harmonogramu wycieczki
2 razy w okresie stażu

Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
*zachęcanie i motywowanie do udziału w akcji charytatywnej „Dar Serca” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Ożarowie
* koordynator akcji „Góra Grosza” na terenie placówki
Grudzień każdego roku
Listopad/grudzień każdego roku

Prowadzenie działań w ramach WOŚP
*występ dzieci z kółka „Tańczące Promyczki” w MGOK w Ożarowie podczas finału WOŚP
*przygotowanie dzieci do wystawienia Jasełek
Styczeń 2016
Styczeń 2018

Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
* przygotowanie dzieci do występu na Pikniku Rodzinnym
* udział w obchodach Dnia Przedszkolaka
* organizacja Dnia Przedszkolaka
* przygotowanie dzieci do występu na Dniach Ożarowa
Co roku
Wrzesień 2015
Wrzesień 2017
Co roku


§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ożarowie
* organizowanie tematycznych spotkań z rodzicami
* organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci
* konsultacje ze specjalistami w celu niesienia pomocy dzieciom mającym problemy wychowawczo – dydaktyczne i inne
Wg potrzeb
W razie potrzeb

Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie
* udział dzieci w zajęciach plastycznych lub rytmiczno-tanecznych prowadzonych przez instruktorów
* oglądanie wystaw regionalnych twórców
* przegląd dorobku na Dniach Ożarowa
Okres stażu

Współpraca z innymi instytucjami – organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów *organizowanie spotkań i zapraszanie do współpracy przedstawicieli różnych instytucji np.: Policje, Straż Pożarną, Straż Miejską i osoby prywatne wykonujące ciekawe zawody, mające niespotykane zainteresowania
Okres stażu
Współpraca z Biblioteką Publiczną w Ożarowie
* czytanie bajek przez pracownika biblioteki
* uroczyste pasowanie na czytelnika
* spotkania z autorami książek dla dzieci
* udział w konkursach plastycznych
Okres stażu


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza wyłonionych przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych
* identyfikacja problemu
* geneza i dynamika zjawiska
* znaczenie problemu
* prognoza
* propozycje rozwiązywania problemu
* wdrażanie oddziaływań
* efekty oddziaływań
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.