X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30002
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

mgr Małgorzaty Węgrzynowskiej
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej w.............
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
realizowany od 2.09.2013 r. do 31.05.2016 r.

Podstawy opracowania planu:
1.Karta Nauczyciela rozdz. 3a o awansie zawodowym nauczyciela z dn. 26.01. 1982 r.
2. Dz. U. z 1.12.2004 r.
3. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 wraz z późniejszymi zmianami.
4. Statut Szkoły Podstawowej w..................
5. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w ..............................
6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w ............
7. Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w ....................
8. WSO Szkoły Podstawowej w .....................
9. Indywidualne zainteresowania, preferencje i potrzeby.

Dane osobowe:

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Węgrzynowska
Adres zamieszkania:
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w ...................

Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Staż pedagogiczny: ........ lat
Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

§ 8 ust.2. pkt. 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

I. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym.
1.Zapoznanie się z przepisami ogólnymi dotyczącymi awansu. zawodowego nauczycieli.
2. Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
3. Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
II. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

1.Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły prowadzonych przez ośrodki edukacyjne i radę pedagogiczną.
2. Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.

III. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

IV. Dbanie o estetykę sali lekcyjnej.
1.Wykonanie wystroju, gazetek tematycznych.

V. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

1.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych- praca zespołowa i indywidualna z wybranymi uczniami, zbieranie materiałów.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ekologicznego kl. II-III pod hasłem:
,,Z ekologią na ty".
3. Przeprowadzenie klasowego konkursu matematycznego kl. II. pod hasłem:
,,Matematyk na 6".
4. Organizacja cyklu spotkań ,,Ja i moja książka” –rozwijających zainteresowania czytelnicze uczniów.

VI. Współpraca z rodzicami
1.Prowadzenie pedagogizacji rodziców na:
• spotkaniach klasowych
• spotkaniach ogólnych
2.Pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
3.Prowadzenie konsultacji dla rodziców.
4.Opracowanie przy współudziale rodziców planu pracy wychowawczej dla klasy.
5.. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
6. Zorganizowanie spotkania ze specjalistą z zakresu pedagogiki lub psychologii.

§ 8 ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
I. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Korzystanie z programów komputerowych podczas:
• tworzenia dokumentacji szkolnej(program Microsoft Word 2010),
• prowadzenie dziennika elektronicznego,
• pisania opisowych ocen półrocznych,
• komputerowego wypisywania świadectw,
• sporządzania raportów z zastosowaniem ANT- serwisu diagnostycznego WSiP,
• przeprowadzenie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty ,,Operon",
• przeprowadzenie Ogólnopolskich Badań Umiejętności Trzecioklasisty OBUT

II. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych.
1.Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z dziećmi.

III. Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputera.
1. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III z wykorzystaniem komputera.

IV. Przekazywanie informacji z konkursów, wycieczek, imprez, w celu aktualizacji strony internetowej szkoły.
1. Przesyłanie pocztą elektroniczną sprawozdań administratorowi strony internetowej szkoły.

§ 8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
I. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli kontraktowych i edukacji wczesnoszkolnej.
1. Opracowanie scenariuszy

II. Praca w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej.
1. Udział w pracach zespołu:
• wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• ewaluacja programu naprawczego dla klas I-III

III. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w zespole samokształceniowym.
1. Przygotowanie referatów i materiałów z zakresu:
• metodyki edukacji wczesnoszkolnej- ,,Formy wypowiedzi pisemnych w klasach I-III";
• pedagogiki i psychologii- ,,Uczeń nadpobudliwy ruchowo, co może i powinien zrobić nauczyciel?", ,,Uczeń zdolny w szkole", ,,Rodzic i nauczyciel partnerami w wychowaniu",
• umieszczenie na stronie internetowej własnych materiałów.

§ 8 ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
I. Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjno-wychowawczego propagującego rozwijanie zainteresowań teatralnych.
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć Małego Teatru Dziecięcego dla uczniów klas I-III.

II. Wdrażanie innych programów edukacyjno-wychowawczych.
1. Wdrożenie elementów programu profilaktycznego dla klas I-III skorelowanego z programem profilaktycznym szkoły.

§ 8 ust.2. pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
I. Organizowanie wycieczek szkolnych i biwaków.
1.Organizowanie wyjazdów dla uczniów klas I-III.
2. Zorganizowanie biwaku dla uczniów klasy III nad jeziorem.
II. Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych.
1. Udział w organizowaniu imprez:
• klasowych,
• szkolnych,
• środowiskowych

III. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla uczniów.
1. Wystawianie sztuk teatralnych przygotowanych przez ,,Mały Teatr Dziecięcy”.
2. Udział w przygotowaniu i wystawieniu ,,Jasełek - współpraca z nauczycielem religii.
IV. Organizowanie konkursów.
Zorganizowanie konkursów:
• plastycznego ,,Dbam o swoje środowisko” we współpracy z opiekunem SK LOP,
• przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego dla uczniów klasy II i III.
• gminnego przeglądu ,,Małych Teatrów Dziecięcych",
• szkolnego konkursu kolęd i pastorałek we współpracy z nauczycielem religii,
przeprowadzenie szkolnego konkursu humoru dla klas I-III.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonanie zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
I. Współpraca z Komendą Powiatową Policji
1. Zorganizowanie spotkania dla uczniów klas 0-III z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

II. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
1. Zorganizowanie wyjazdu do Straży Pożarnej dla klas I-III.

III. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
1. Stosowanie się do zaleceń specjalistów poradni.

IV. Współpraca z SK Caritas
1. Udział i współ organizacja akcji charytatywnych.

V. Współpraca z SK PCK
1. Udział i współ organizacja akcji charytatywnych, akcjach i konkursach.

VI. Współpraca z SK PCK
1. Troska o inne dzieci – zbiórka zabawek, rzeczy i żywności dla osób potrzebujących.

VII. Współpraca z SK LOP
1. Współ organizacja i udział uczniów w konkursach, imprezach, wycieczkach, spotkaniach, akcjach przyrodniczych i ekologicznych.

§ 8 ust.2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

I. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczego lub edukacyjnego.
1. Analiza dwóch przypadków, ustalenie metod pracy z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Komentarz: Plan rozwoju zawodowego zamieszczony w tabelce jest bardziej przejrzysty i czytelny. Jednakże ze względów edycyjnych nie mogłam go w ten sposób umieścić.
U mnie cyfry rzymskie, oznaczają: zadania do wykonania, a cyfry arabskie: formy realizacji. Można jeszcze dodać: termin oraz sposób dokumentowania.
Opracowała: Małgorzata Węgrzynowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.