X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29962
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: ANNA KAMIŃSKA-BABIRECKA
STANOWISKO: WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – GIMNAZJUM W CHOCIWLU
OKRES STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY - OD 01.09.2013 DO 31.05.2016

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8, ust. 2 pkt 1)

-Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN,
-opracowanie planu rozwoju zawodowego,
-dokumentowanie realizacji planu
-sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną
-współorganizacja konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym
-tworzenie scenariuszy zajęć
-przygotowanie pomocy dydaktycznych
-podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i poza nią
-organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych

09-12.2013

09.20013

okres stażu

05.2016


okres stażu
plan rozwoju, teczka „awans zawodowy”

- potwierdzenie dyrektora

- potwierdzenie dyrektora

- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
-sprawozdanie z wybranej książki

-gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych konkursów, wyników

-potwierdzenie dyrektora

-potwierdzenie dyrektora szkoły

- potwierdzenie dyrektora

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§8, ust. 2 pkt 2)

-organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
-odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty i portali edukacyjnych
-zamieszczenie w internecie planu rozwoju, realizowanych programów itp.
-przeprowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii informacyjnej (użycie programów multimedialnych, rzutnika, skanera, aparatu cyfrowego)
-korzystanie z zasobów internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów na nośnikach cyfrowych
-wyszukanie i przygotowanie materiałów do zajęć oraz prezentacji (użycie m.in. programów edytorskich, graficznych)

min. 2 zajęcia w roku szkolnym

-wydruki, konspekty
-zebranie bazy tytułów
-notatki, konspekty
-zebranie bazy tytułów
-wykonane pomoce do zajęć, zestawienia, wzory dokumentów świetlicy itp.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8, ust.2, pkt 3)
-opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych
- dzielenie się swoją wiedzą z nauczycielami stażystami i studentami
-przekazywanie wiedzy i dzielenie się materiałami opracowanymi podczas spotkań warsztatowych – udział w pracy Zespołu samokształceniowego
-udostępnianie materiałów, publikacja ich w druku i w formie elektronicznej (tworzenie i gromadzenie materiałów w bibliotece oraz w komputerze/internecie)
-aktywne uczestnictwo na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- przekazywanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń


-potwierdzenie nauczycieli
-opracowane materiały
- scenariusze spotkań
-potwierdzenie pracownika biblioteki, wydruk komputerowy
-wpisy w księdze protokołów
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8, ust. 2, pkt 4a)

Przeprowadzenie zajęć w czasie ferii – zima na wesoło
- opracowanie i wdrożenie do realizacji cyklu zajęć poświeconych bezpieczeństwu w czasie ferii i wakacji
(apel)

I 2014

2013/2014

- potwierdzenie kierownika świetlicy

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8, ust.2, pkt 4c)
- studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem
-aktywny udział w realizacji programu profilaktycznego szkoły
-udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia odnośnie z agresją i przemocą na terenie szkoły oraz środkami uzależniającymi
-zgłoszenie szkoły do udziału w konkursach
-włączenie się do akcji odzyskiwania surowców wtórnych (zbiórka baterii)
- zorganizowanie Dnia patrona Szkoły
-udział w akcjach charytatywnych
-przeprowadzenie zajęć wykorzystujących bajki terapeutyczne w celu pomocy dzieciom z niskim poczuciem wartości
- przygotowanie oprawy plastycznej na imprezy szkolne i świetlicowe(zgodnie z planem szkoły)

- 2006/2007

X 2015

okres stażu
- dyplom ukończenia studiów

-potwierdzenie pedagoga

-potwierdzenie dyrektora,

-zaświadczenia, notatki, scenariusze zajęć

-potwierdzenie dyrektora szkoły,
-sprawozdanie z realizacji,

-potwierdzenie dyrektora szkoły,

-scenariusze zajęć

-potwierdzenie dyrektora szkoły,

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8,ust.2 pkt 4e)

-współpraca z biblioteką (czytanie młodszym dzieciom bajek przez starszych kolegów)
-współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych( zajęcia plastyczne dofinansowane przez komisję)
-współpraca z MOPS-em (pomoc ubogim rodzinom, zbiórka odzieży)
-współpraca z wychowawcami świetlic szkolnych z innych miast (wymiana doświadczeń, wiedzy oraz pomysłów)

- sprawozdanie, potwierdzenie pracownika biblioteki

-potwierdzenie dyrektora szkoły

-potwierdzenie dyrektora szkoły

- potwierdzenie pracowników świetlic

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w ktorej nauczyciel jest zatrudniony (§
8, ust.2, pkt 5)

-opis problemu,
-charakterystyka i opis działań, uzyskane rezultaty i wnioski)
- studiowanie literatury

- opracowany opis konkretnych przypadków
na rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Opracowany plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji ze względu na ustawiczny proces zmian zachodzących w systemie edukacji.
Anna Kamińska-Babirecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.