X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29936
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Nazwa szkoły:
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane wykształcenie:
II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu:
Opiekun stażu:
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2016r.
Data złożenia sprawozdania: 14.06.2016r.
III. CELE STAŻU
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia;
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz przedszkolnych,
b) samokształcenia.
7. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami;
8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu;
Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego

IV. Plan działania
Sfera organizacyjna
Lp.
Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Uwagi o realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego - rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r,
- opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Wrzesień
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa, ustalenie zasad współpracy i pomoc w napisaniu planu rozwoju - opracowanie i spisanie kontraktu z opiekunem stażu
Wrzesień
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego - opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu - plan rozwoju zawodowego w formie pisemnej Wrzesień
4. Dokumentowanie ścieżki planu rozwoju zawodowego - gromadzenie zaświadczeń dotyczących rozwoju nauczyciela stażysty - założenie osobistej teczki stażysty
Cały okres trwania stażu
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego - sprawozdanie z realizacji stażu i planu rozwoju zawodowego
Maj/Czerwiec
6. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego - skierowanie wniosku do dyrekcji o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego - wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Czerwiec

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
7. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań Przedszkola nr 7 w Koszalinie, oraz sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji - analiza dokumentacji: Statutu Przedszkola, Regulaminu Pracy i Wynagrodzenia, Programu Rozwoju Przedszkola, Planu Pracy Przedszkola nr 7 w Koszalinie na rok 2015/2016 - znajomość dokumentów przedszkola Wrzesień/Październik

Wrzesień/ Październik
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz higieny i pracy w Przedszkolu nr 7 w Koszalinie - udział w szkoleniu BPH, lektura obowiązujących aktów prawnych - zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP
Wrzesień
9. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - udział w Radach Pedagogicznych,
- udział w procesie Wewnątrz – przedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN-ach) - listy obecności
- wdrażanie zdobytej wiedzy w pracy
Cały okres trwania stażu
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
10. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obserwacja zajęć hospitowanych,
- omawianie zajęć z prowadzącym - własne notatki
Raz w miesiącu
(1 godzina)
11. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola - wspólne opracowanie ankiety pohospitacyjnej,
- opracowanie wspólne z opiekunem stażu scenariuszy zajęć,
- konsultacje z opiekunem stażu (na podstawie ankiety) i ewaluacja - ankieta pohospitacyjna
- scenariusze zajęć

Raz w miesiącu
(1 godzina)
12. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, aktywny udział w WDN i innym doskonaleniu - kursy metodyczne, szkolenia, konferencje, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania zorganizowane przez CEN, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej - zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

W ciągu trwania stażu
13. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach -studiowanie literatury metodycznej (np. Jadwiga Krzyżewska „Metody aktywne”),
-prowadzenie zajęć metodami aktywnymi - scenariusze zajęć W ciągu trwania stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - studiowanie czasopism i literatury fachowej
- korzystanie z internetu: wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego,
- korzystanie ze stron internetowych dotyczących pracy w przedszkolu itp. - stosowanie zdobytej wiedzy w pracy przy konstruowaniu scenariuszy zajęć, imprez itp.

W ciągu trwania stażu
15. Doskonalenie multimedialnych technik pracy -publikacja w intrenecie planu rozwoju,
- przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
- pokaz multimedialny z realizacji projektu pt. „ Aktywność ruchowa dziecka w fotografii”.
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej, Teczka stażysty, Płyta CD z zapisem elektronicznym

W ciągu trwania stażu
16. Analiza i samoocena własnych działań i zachowań - działanie auto refleksyjne: opis i analiza działań - notatki własne, Teczka stażysty W ciągu trwania stażu
Zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze nauczyciela stażysty
17. Zapoznanie się z Koncepcją pracy, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Przedszkola nr 7 w Koszalinie
- znajomość i realizacja Koncepcji pracy, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Przedszkola nr 7 w Koszalinie
- praca w zespole zadaniowym nad aktualizacją Koncepcji Pracy Przedszkola nr 7 - znajomość, planowanie pracy – planodziennik, zapisy w dzienniku

- umiejętność dokonywania zmian

W ciągu trwania stażu

18. Współudział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych - przygotowanie uroczystości wewnątrz przedszkolnych, grupowych z udziałem dzieci, z udziałem dzieci i rodzin oraz rodziców (uroczystości, imprezy, występy, zajęcia otwarte itp.) - scenariusze uroczystości, zdjęcia W ciągu trwania stażu
19. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych, rozmowy indywidualne z rodzicami - kontakty z rodzicami
- nawiązanie ścisłej współpracy w celu wspólnego i jednolitego oddziaływania na wychowanków (pedagogizacja w formie materiałów pisemnych oraz uczestnictwa w zajęciach na gruncie dziecko-rodzic, nauczyciel)
- opracowanie planu i harmonogramu grupowego współuczestnictwa z rodzicami,
- organizacja zebrań i współuczestnictwo
- włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych np. pikniki, wspólne porządkowanie ogrodu przedszkolnego, jasełka itp. - zeszyt kontaktów z rodzicami,
- scenariusze zebrań,
- scenariusze imprez
- artykuły „Warto wiedzieć”, zdjęcia ze wspólnych zajęć

W ciągu trwania stażu
20. Ciągła praca nad integracją podopiecznych

- imprezy przedszkolne: Dzień Przedszkolaka, piknik rodzinny, sprzątanie ogrodu, Dzień Misia, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Wigilijne spotkanie – Jasełka w wykonaniu rodziców, Mikołaj, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Festyn rodzinny, Święto optymizmu, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Dzień sportu, Pożegnanie starszaków,
- udział dzieci w konkursach przeznaczonych dla dzieci 3-letnich - zdjęcia, zapis w dzienniku
- dyplomy, nagrody

W ciągu trwania stażu
21. Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. - czytanie dzieciom bajek przez zaproszonych gości - lista zaproszonych rodziców Luty/maj
22. Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków. Znaczenie tolerancji i dyscypliny w procesie wychowania. - zapoznanie z prawami zawartymi w „Kodeksie Ucznia” – utrzymywanie i konsekwentne przestrzeganie dyscypliny w grupie - scenariusze zajęć
Luty
23. Poznawanie potrzeb i możliwości dziecka - opracowanie ankiety obserwacji dziecka uwzględniając zaradność i bezpieczeństwo,
- obserwacje,
- planowanie pracy z dzieckiem na podstawie obserwacji,
- rozmowy z dzieckiem,
- rozmowy z rodzicami dzieci
- ankiety obserwacji

Cały okres stażu

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.