X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29662
Przesłano:

Współwystępowanie innych zaburzeń oraz sposoby wspierania rozwoju dziecka z ADHD w wieku szkolnym. Metodologia

Temat: Współwystępowanie innych zaburzeń oraz sposoby wspierania rozwoju dziecka z ADHD w wieku szkolnym.

Problem: Jakie zaburzenia towarzyszą dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo ? Jakie są metody pracy z tymi dziećmi ?

Hipotezy badawcze: Hipotezy teoretyczne sformułowane w związku
z celem badań są następujące: dzieciom z ADHD towarzyszą inne zaburzenia zdrowotne.

Hipotezy szczegółowe: u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo występują: trudności szkolne, impulsywność, zaburzenia uwagi.

Zmienne niezależne: czynniki biologiczne ( trudności z pamięcią, myśleniem abstrakcyjnym), warunki środowiskowe.

Zmienne zależne: agresywne zachowania u dziecka w wieku szkolnym.

Wskaźniki:
trudności szkolne
zaburzenia mowy i języka: kłopoty z artykulacją, problem ze składnią zdania, opóźnienie rozwoju mowy
zaburzenia snu
zaburzenia apetytu: przejadanie się, wybredność, specyficzne gusta smakowe
struktura rodziny
system wychowania dziecka w rodzinie
zaburzenia uwagi
impulsywność
hiperkinezja
emocjonalna labilność

Przedmiot badań: przedmiotem badań mojej pracy jest określanie jakie zaburzenia zdrowotne towarzyszą dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową oraz jakie istnieją metody pracy z tymi dziećmi.

Cel badań: celem niniejszej pracy jest ukazanie problemów dzieci
z nadpobudliwością psychoruchową ADHD oraz sposobach wspierania ich rozwoju.

Obiekt badania: dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym uczęszczające do szkoły integracyjnej w Zabrzu.

Rodzaj badania: badania empiryczne

Metody badań:
kwestionariusz ankiety dla dzieci
kwestionariusz ankiety dla nauczycieli i pedagogów specjalnych
obserwacja
analiza dokumentów

Badana rzeczywistość: badania przeprowadzę w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu by mieć możliwość obserwacji zachowań dzieci, będzie to również sprzyjało przeprowadzeniu badań empirycznych wśród nauczycieli, pedagogów specjalnych i psychologa
z tej placówki.

Uzasadnienie wyboru tematu pracy

Temat ten mnie zainteresował ze względu na pracę z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, specyficznej pracy z tymi dziećmi
i sposobów postępowania. Zauważyłam podczas swojej pracy zawodowej, iż dzieci te mają trudności w nauce i przystosowaniu do społeczności klasowej. Myślę, że badania jakie przeprowadzę będą mnie satysfakcjonowały i udowodnia postawiona hipotezę oraz pobudzą do rozważań i ciekawych wniosków. Chciałabym również pogłębić swoją wiedzę na ten temat, gdyż na pewno przyda mi się to do dalszej pracy zawodowej z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.


Bibliografia:
1. Bragdon Allen D., Gamon David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
2. Cooper Paul, Ideus Katherine : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001
3. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004
4. Hallowell Edward M., Ratey John J.: W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004
5. Harland Simone : Dziecko nadpobudliwe czy genialne. - Warszawa : Amber, 2004
6. James Beverly : Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003
7. Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
8. Neuhaus Cordula : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. - Warszawa : Bauer-Welbild Media, 2003
9. Neuhaus Cordula : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Poradnik dla Rodziców
10. Oleszkiewicz Jerzy : Zaburzenie koncentracji, nadpobudliwość to uleczalne choroby cywilizacyjne. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, 1996
11. Opolska Teresa, Potempska Elżbieta : Dziecko nadpobudliwe program korekcji zachowań. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998
12. Pfiffner Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań : Zysk i S-ka, Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa : "Emu", 2003. - (Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ; 01)
13. Schäfer Ulrike : "Dlaczego dzieci się wiercą?" : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Warszawa : "Erda" , 2001
14. Serfontein Gordon : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1999. - (Edukacja)
15. Weyhreter Helmut : Trudności z koncentracją uwagi. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004
16. Weyhreter Helmut : Zaburzenia koncentracji u dzieci : wskazówki dla rodziców. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2001. - (Poradnik Rodzica)
17. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków : "Impuls", 2004
18. Wolfram Wolf-Wedigo: Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - Kielce : "Jedność" , 2002. - Toż: Wyd. 2003.
19. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci : informacje i wskazówki dla pedagogów i rodziców / Tomasz Wolańczyk [et al.]. - Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2001
20. Czarnecki K, „Metodologia i metody badań psychologicznych”, Warszawa 1977
21. Kamiński A, „Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej”, Warszawa- Kraków- Gdańsk 1974
22. Krzysztoszek Z, „Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych” Warszawa 1977
23. Łobocki M „Metody badań pedagogicznych”, Warszawa 1984
24. Łobocki M, „Metody badań pedagogicznych”, Warszawa 1978
25. Nowak S , „Metodologia badań socjologicznych”, Warszawa 1970
26. Nowak S „Ogólna metodologia pracy naukowej” Wrocław – Warszawa 1967
27. Pieter J „Ogólna metodologia pracy naukowej”, Wrocław – Warszawa 1967
28. Pilch T, „Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych”, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1971
29. Pilch T, „Zas Skorny Z, „Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki”, Warszawa 1984
30. Węglińska M, „Jak napisać pracę magisterską?”, Kraków 2004
31. Zaczyński W, „ Praca badawcza nauczyciela” Warszawa 1968
32. Zaporowski Z, „Wstęp do metodologii badań pedagogicznych”
Warszawa –Wrocław -Kraków-Gdańsk 1973

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.