X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29630
Przesłano:

Pytania wyboru do wykorzystania na przedmiotach zawodowych z budownictwa w zakresie przepisów prawnych w budownictwie

PRZEPISY PRAWNE W BUDOWNICTWIE

1. Norma odnosząca się do stałego lub wielokrotnego zachowania się konkretnego adresata jest:
A. normą abstrakcyjną i indywidualną
B. abstrakcyjną i generalną
C. konkretną i indywidualną
D. konkretną i generalną
2. Norma odnosząca się do jednokrotnego zachowania się konkretnego adresata jest:
A. normą abstrakcyjną i indywidualną
B. abstrakcyjną i generalną
C. konkretną i indywidualną
D. konkretną i generalną
3. Norma odnosząca się do stałego lub wielokrotnego zachowania się adresata określonego w sposób ogólny jest:
A. normą abstrakcyjną i indywidualną
B. abstrakcyjną i generalną
C. konkretną i indywidualną
D. konkretną i generalną
4. Norma odnosząca się do jednokrotnego zachowania się adresata określonego w sposób ogólny jest:
A. normą abstrakcyjną i indywidualną
B. abstrakcyjną i generalną
C. konkretną i indywidualną
D. konkretną i generalną
5. Grzywna jest wynikiem zastosowania:
A. sankcji kary
B. sankcji egzekucji
C. sankcji nieważności
D. sankcji „obyczajowej”
6. Egzekwowanie długów poprzez zajęcie przez komornika jest wynikiem zastosowania:
A. sankcji kary
B. sankcji egzekucji
C. sankcji nieważności
D. sankcji „obyczajowej”
7. Unieważnienie sprzedaży nieruchomości, jeżeli umowa nie została sporządzona w formie aktu notarialnego jest wynikiem zastosowania:
A. sankcji kary
B. sankcji egzekucji
C. sankcji nieważności
D. sankcji „obyczajowej”
8. Kodeks jest:
A. ustawą zwykłą, która reguluje całościowo określoną gałąź lub dział prawa
B. rozporządzeniem
C. prawem miejscowym
D. prawem gminnym
9. Akty prawne wydawane przez Prezydenta, Radę Ministrów i członków rządu w celu określenia wykonania ustaw są:
A. ustawą zwykłą, która reguluje całościowo określoną gałąź lub dział prawa
B. rozporządzeniem
C. prawem miejscowym
D. prawem gminnym
10. Rozporządzenia wydawane przez wojewodę, obowiązujące na terenie województwa lub jego części są:
A. ustawą zwykłą, która reguluje całościowo określoną gałąź lub dział prawa
B. rozporządzeniem
C. prawem miejscowym
D. prawem gminnym

11. Akty prawne będące ustawami, umowami międzynarodowymi są publikowane w:
A. Dzienniku Ustaw
B. Monitorze Polskim
C. wojewódzkich dziennikach urzędowych
D. obwieszczeniach, lub jako komunikaty w rozgłośniach
12. Akty prawne będące uchwałami i zarządzeniami wydawane przez członków rządu są publikowane w:
A. Dzienniku Ustaw
B. Monitorze Polskim
C. wojewódzkich dziennikach urzędowych
D. obwieszczeniach, lub jako komunikaty w rozgłośniach
13. Prawo miejscowe i gminne jest publikowane w:
A. Dzienniku Ustaw
B. Monitorze Polskim
C. wojewódzkich dziennikach urzędowych
D. obwieszczeniach, lub jako komunikaty w rozgłośniach
14. Przepisy miejscowe i gminne są publikowane w:
A. Dzienniku Ustaw
B. Monitorze Polskim
C. wojewódzkich dziennikach urzędowych
D. obwieszczeniach, lub jako komunikaty w rozgłośniach
15. Najważniejsze zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego określa:
A. prawo konstytucyjne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne
D. prawo międzynarodowe
16. Stosunki o charakterze majątkowym i niemajątkowym reguluje:
A. prawo konstytucyjne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne
D. prawo międzynarodowe
17. Prawo budowlane jest działem:
A. prawa konstytucyjnego
B. prawa cywilnego
C. prawa administracyjnego
D. prawa karnego
18. Prawo handlowe jest wydzielone z:
A. prawa konstytucyjnego
B. prawa cywilnego
C. prawa administracyjnego
D. prawa karnego
19. Prawo spadkowe jest działem:
A. prawa konstytucyjnego
B. prawa cywilnego
C. prawa administracyjnego
D. prawa karnego
20. Prawo pracy wyodrębnione zostało z:
A. prawa konstytucyjnego
B. prawa cywilnego
C. prawa administracyjnego
D. prawa karnego
21. Ochrona zdrowia, szkolnictwo i kultura objęte jest :
A. prawem konstytucyjnym
B. prawem cywilnym
C. prawem administracyjnym
D. prawem karnym

22. Prawo gospodarcze to wydzielona gałąź z:
A. prawa konstytucyjnego
B. prawa cywilnego
C. prawa administracyjnego
D. prawa karnego
23. Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne, w których uczestniczą podmioty wobec siebie:
A. równorzędne
B. równorzędne tylko pod pewnymi warunkami
C. nierównorzędne, czyli jeden z nich ma wobec drugiego uprawnienia władcze
D. nierównorzędne, tylko pod pewnymi warunkami
24. Podmioty w stosunkach administracyjnoprawnych są wobec siebie:
A. równorzędne
B. równorzędne tylko pod pewnymi warunkami
C. nierównorzędne, czyli jeden z nich ma wobec drugiego uprawnienia władcze
D. nierównorzędne, tylko pod pewnymi warunkami
25. Ochrona praw nabytych, to jedna z zasad, na których opiera się :
A. prawo administracyjne formalne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne materialne
D. prawo karne
26. Ochrona prawa własności, to jedna z zasad, na których opiera się:
A. prawo administracyjne formalne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne materialne
D. prawo karne
27. Ochrona dóbr osobistych, to jedna z zasad, na których opiera się:
A. prawo administracyjne formalne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne materialne
D. prawo karne
28. Swoboda zawierania umów, to jedna z zasad, na których opiera się:
A. prawo administracyjne formalne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne materialne
D. prawo karne
29. Zasada legalności, to jedna z zasad, na których opiera się:
A. prawo cywilne o zobowiązaniach
B. prawo cywilne rzeczowe
C. prawo administracyjne
D. prawo karne
30. Zasada trwałości decyzji, to jedna z zasad, na których opiera się:
A. prawo cywilne o zobowiązaniach
B. prawo cywilne rzeczowe
C. prawo administracyjne
D. prawo karne
31. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także Cywilna, Karna i Wojskowa jest częścią:
A. Sądu Najwyższego
B. Naczelnego Sądu Administracyjnego
C. sądów powszechnych
D. Prokuratury
32. Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które:
A. ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione
B. ukończyły 21 lat i nie są ubezwłasnowolnione
C. ukończyły 13 lat i nie są ubezwłasnowolnione
D podjęły pracę zawodową
33. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które:
A. ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione
B. ukończyły 16 lat i nie są ubezwłasnowolnione
C. ukończyły 13 lat i nie są ubezwłasnowolnione
D. ukończyły 13 lat i są częściowo ubezwłasnowolnione
34. Osoba prawna to:
A. spółka z o.o.
B. człowiek występujący jako podmiot stosunków cywilnoprawnych
C. urząd państwowy
D. spółka cywilna
35. Osoba fizyczna to:
A. przedsiębiorstwo
B. człowiek występujący jako podmiot stosunków cywilnoprawnych
C. urząd państwowy
D. spółka cywilna
36. Umowa o roboty budowlane jest:
A. zgodnym oświadczeniem woli minimum dwóch podmiotów
B. jednostronną czynnością prawną
C. czynnością prawną wymagającą współdziałania organów państwa
D. uchwałą podjętą w głosowaniu
37. Spisanie testamentu jest:
A. zgodnym oświadczeniem woli minimum dwóch podmiotów
B. jednostronną czynnością prawną
C. czynnością prawną wymagającą współdziałania organów państwa
D. uchwałą podjętą w głosowaniu
38. Umowa sprzedaży nieruchomości jest:
A. umową będącą zgodnym oświadczeniem woli dwóch podmiotów
B. jednostronną czynnością prawną
C. czynnością prawną wymagającą współdziałania organów państwa
D. umową w formie aktu notarialnego
39. Zawarcie cywilnego związku małżeńskiego jest:
A. zgodnym oświadczeniem woli minimum dwóch podmiotów
B. jednostronną czynnością prawną
C. czynnością prawną wymagającą współdziałania organów państwa
D. uchwałą podjętą w głosowaniu
40. Np. GUS, lub Urząd Patentowy jest organem administracji państwowej:
A. centralnym o kompetencji ogólnej
B. centralnym o kompetencji specjalnej
C. terenowym o kompetencji ogólnej
D. terenowym o kompetencji specjalnej
41. Ministrowie są organem administracji państwowej:
A. centralnym o kompetencji ogólnej
B. centralnym o kompetencji specjalnej
C. terenowym o kompetencji ogólnej
D. terenowym o kompetencji specjalnej
42. . Wojewodowie są organem administracji państwowej:
A. centralnym o kompetencji ogólnej
B. centralnym o kompetencji specjalnej
C. terenowym o kompetencji ogólnej
D. terenowym o kompetencji specjalnej
43. Kuratoria oświaty są organem administracji państwowej:
A. centralnym o kompetencji ogólnej
B. centralnym o kompetencji specjalnej
C. terenowym o kompetencji ogólnej
D. terenowym o kompetencji specjalnej
44. Nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego jest aktem administracyjnym:
A. konstytutywnym zewnętrznym
B. konstytutywnym wewnętrznym
C. deklaratoryjnym zewnętrznym
D. deklaratoryjnym wewnętrznym
45. Zaświadczenie, że dana osoba jest obywatelem polskim jest aktem administracyjnym:
A. konstytutywnym zewnętrznym
B. konstytutywnym wewnętrznym
C. deklaratoryjnym zewnętrznym
D. deklaratoryjnym wewnętrznym
46. Aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Budowlane nie stosuje się do:
A. wyrobisk górniczych
B. obiektów małej architektury
C. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
D. zagadnień dotyczących katastrof budowlanych
47. Remont to roboty budowlane polegające na:
A. rozbudowie istniejącego obiektu
B. bieżacej konserwacji budynku
C. odtwarzaniu stanu pierwotnego w istniejącym obiekcie
D. np. adaptacji strychu na cele mieszkalne
48. Obiekt małej architektury to:
A. budowle typu: reklamowe, ziemne, wolnostojące maszty antenowe
B. niewielkie obiekty, np. kultu religijnego, jak kapliczki, figury
C. drogi
D. fortyfikacje
49. Tymczasowe obiekty budowlane to:
A. obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, np. śmietniki, huśtawki
B. składowiska odpadów
C. obiekty kontenerowe
D. przejścia dla pieszych
50. Dokumentacja projektowa to:
A. projekt techniczny inwestycji
B. projekt wykonawczy
C. opracowanie projektowe w zakresie Ustawy o Zamówieniach Publicznych
D. zbiór opracowań i projektów, niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.

51. W I fazie przygotowania inwestycji wykonujemy:
A. studia i analizy przedinwestycyjne
B. przygotowanie dokumentacji do przetargu
C. projekty techniczne
D. projekty stanowiące podstawę do wykonania robót budowlanych

52. Pozwolenie na budowę wymagane jest, gdy chcemy wykonać:
A. parterowy budynek inwentarski o powierzchni zabudowy do 35 m2
B. wolnostojący, parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2
C. obiekt małej architektury
D. remont istniejącego budynku z wyłączeniem obiektu zabytkowego

53. Pozwolenia na budowę nie wymaga:
A. parterowy budynek inwentarski o powierzchni zabudowy do 35 m2
B. wolnostojący, parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2
C. remont obiektu zabytkowego
D. rozbiórka obiektu zabytkowego o wysokości do 10 m2

54. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, musi nastąpić co najmniej:
A. 7 dni wcześniej
B. 14 dni wcześniej
C. 21 dni wcześniej
D. 30 dni wcześniej

55. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji wymagającej uzyskanie pozwolenia na budowę, musi nastąpić co najmniej:
A. 7 dni wcześniej
B. 14 dni wcześniej
C. 21 dni wcześniej
D. 30 dni wcześniej

56. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest dopuszczalne gdy chcemy zmienić:
A. kubaturę budynku
B. usytuowanie ścianek działowych w budynku
C. sposób użytkowania części obiektu
D. usytuowanie okien w obiekcie

57. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę gdy chcemy dokonać zmian dotyczących:
A. usytuowania ścian działowych w obiekcie
B. usytuowania okien w obiekcie
C. usytuowania drzwi wewnątrz budynku
D. rodzaju tynków zewnętrznych.

58. Prowadzenie budowy w obiektach zabytkowych, wymaga oprócz pozwolenia na budowę, dodatkowo:
A. pozwolenia wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
B. decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków
C. uzgodnienia pozwolenia na budowę z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków
D. nie są wymagane dodatkowe decyzje ani uzgodnienia
59. Pozwolenie na rozbiórkę w obiektach zabytkowych, wymaga oprócz pozwolenia na budowę, dodatkowo:
A. pozwolenia wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
B. decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków
C. uzgodnienia pozwolenia na budowę z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków
D. nie są wymagane dodatkowe decyzje ani uzgodnienia

60. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać osoby, które posiadają:
A. odpowiednie wykształcenie
B. odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową
C. odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową potwierdzoną odpowiednią decyzją organu
samorządu zawodowego
D. znają przepisy Prawa Budowlanego


61. Uprawnienia budowlane mogą być udzielone do:
A. projektowania i kierowania robotami budowlanymi
B. doradztwa budowlanego
C. pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach budowlanych samorządu terytorialnego
D. pełnienia roli rzeczoznawcy budowlanego

62. Uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymaga ukończenia:
A. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
B. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 2-letniej praktyki przy
sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
C. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
na budowie
D. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 3-letniej praktyki
na budowie

63. Uzyskanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia:
A. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
B. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 2-letniej praktyki przy
sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
C. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
na budowie
D. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 3-letniej praktyki
na budowie

64. Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga ukończenia:
A. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
B. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 2-letniej praktyki przy
sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
C. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
na budowie
D. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 3-letniej praktyki
na budowie

65. Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia:
A. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
B. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 2-letniej praktyki przy
sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie
C. studiów magisterskich odpowiednich dla danej specjalności oraz dwuletniej praktyki
na budowie
D. wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów
magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, oraz 3-letniej praktyki na budowie

66. Uprawnienia budowlane wydaje:
A. organ administracji terytorialnej
B. organ administracji centralnej
C. organ samorządu zawodowego
D. wojewoda

67. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego należy oprócz ukończenia studiów magisterskich, posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń i znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem, posiadać co najmniej:
A. 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
B. 15 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
C. 5 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
D. 3 lata praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem

68. Uczestnikiem procesu budowlanego, w świetle ustawy jest:
A. inwestor
B. wykonawca
C. urząd nadzoru budowlanego
D. majster na budowie

69. Uczestnikiem procesu budowlanego, w świetle ustawy jest:
A. inspektor nadzoru inwestorskiego
B. wykonawca
C. urząd nadzoru budowlanego
D. majster na budowie

70. Uczestnikiem procesu budowlanego, w świetle ustawy jest:
A. projektant
B. wykonawca
C. urząd nadzoru budowlanego
D. majster na budowie

71. Uczestnikiem procesu budowlanego, w świetle ustawy jest:
A. kierownik budowy lub kierownik robót
B. wykonawca
C. urząd nadzoru budowlanego
D. majster na budowie

72. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę może złożyć:
A. projektant
B. inspektor nadzoru inwestorskiego
C. kierownik budowy
D. inwestor

73. Opracowanie planu BIOZ należy do obowiązków:
A. inspektora nadzoru budowlanego
B. kierownika budowy
C. projektanta
D. wykonawcy
74. Opracowanie informacji dot. BIOZ należy do obowiązków:
A. inspektora nadzoru budowlanego
B. kierownika budowy
C. projektanta
D. wykonawcy


75. Kierownika budowy powołuje:
A. inspektor nadzoru budowlanego
B. inwestor
C. wykonawca
D. organ administracji państwowej

76. Inspektora nadzoru inwestorskiego powołuje:
A. kierownik budowy
B. inwestor
C. wykonawca
D. organ administracji państwowej

77. Kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, oraz odbiór robót ulegających zakryciu należy do obowiązków:
A. kierownika budowy
B. inspektora nadzoru inwestorskiego
C. projektanta
D. organu administracji państwowej

78. Kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, należy do obowiązków:
A. kierownika budowy
B. inspektora nadzoru inwestorskiego
C. projektanta
D. organu administracji państwowej

79. Zapewnienie opracowania projektu, planu BIOZ, oraz powołanie kierownika budowy, należy do obowiązków:
A. kierownika budowy
B. inspektora nadzoru inwestorskiego
C. projektanta
D. inspektora

80. Opracowanie planu BIOZ, prowadzenie dokumentacji budowy, oraz koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie zasad bhp na budowie, należy do obowiązków:
A. kierownika budowy
B. inspektora nadzoru inwestorskiego
C. projektanta
D. organu administracji państwowej

81. Katastrofą budowlaną jest:
A. awaria instalacji
B. zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
C. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt nadającego się do naprawy lub wymiany
D. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie części obiektu budowlanego

82. Postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej przeprowadza komisja powołana przez:
A. organ nadzoru budowlanego
B. organ administracji architektoniczno-budowlanej
C. inwestor
D. wojewoda

83. Kto prowadzi budowę bez pozwolenia wykonuje, podlega karze:
A. grzywny
B. grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności
C. grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku
D. grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

84. Kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie bez bez odpowiednich uprawnień, podlega karze:
A. grzywny
B. grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności
C. grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku
D. grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

85. Kto w razie katastrofy nie dopełnia określonych ustawą obowiązków, podlega karze:
A. grzywny
B. grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności
C. grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku
D. grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

86. Kto zmienia sposób użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, podlega karze:
A. grzywny
B. grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności
C. grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku
D. grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

87. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji dla budowy domu jednorodzinnego, jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz
88. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji dla budowy usytuowanej na obszarze kolejowym, jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz

89. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji budowy usytuowanej na terenie pasa technicznego portów i przystani morskich jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz

90. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji dla budowy obiektów hydrotechnicznych piętrzących, jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz


91. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji dla budowy drogi osiedlowej, jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz

92. Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji dla budowy kościoła w mieście będącym gminą, jest:
A. wojewoda
B. starosta
C. urząd gminny
D. burmistrz

93. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa:
A. budowlanego
B. pracy i bhp
C. tylko pracy
D. tylko bhp

94. Państwowy Nadzór Budowlany sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa:
A. budowlanego
B. pracy i bhp
C. tylko pracy
D. tylko bhp

95. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
A. właściwemu Ministrowi
B. Sejmowi
C. wojewodzie
D. Prezesowi Rady Ministrów

96. Państwowy Nadzór Budowlany podlega:
A. właściwemu Ministrowi
B. Sejmowi
C. wojewodzie
D. Prezesowi Rady Ministrów

97. Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie:
A. nagłe, które nastąpiło w związku z pracą
B. nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną
C. nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i które nastąpiło w związku z pracą
D. nagłe, które nastąpiło w drodze do pracy

98. Złamanie ręki, to wypadek:
A. lekki
B. ciężki
C. półciężki
D. bardzo ciężki
99. Utrata wzroku, to wypadek:
A. lekki
B. ciężki
C. półciężki
D. bardzo ciężki
100. Odstępstwo od przepisów techniczno-bud.:
A. jest możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
B. jest możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Infrastruktury
C. jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wojewody
D. nie jest możliwe

101. Ustawa o ochronie dóbr kultury reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. robót budowlanych w obiektach zabytkowych
B. stosowania w procesie budowy materiałów i elementów
C. konieczności przedstawienia w procesie budowy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
D. konieczność uzyskania zgody wojewody na budowę na obszarze parku narodowego i rezerwatu przyrody

102. Ustawa o ochronie przyrody reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. robót budowlanych w obiektach zabytkowych
B. stosowania w procesie budowy materiałów i elementów
C. konieczności przedstawienia w procesie budowy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
D. konieczność uzyskania zgody wojewody na budowę na obszarze parku narodowego i rezerwatu przyrody

103. Ustawa o ochronie środowiska reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. robót budowlanych w obiektach zabytkowych
B. stosowania w procesie budowy materiałów i elementów
C. konieczności przedstawienia w procesie budowy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
D. konieczność uzyskania zgody wojewody na budowę na obszarze parku narodowego i rezerwatu przyrody
104. Ustawa o wyrobach budowlanych reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. robót budowlanych w obiektach zabytkowych
B. stosowania w procesie budowy materiałów i elementów
C. konieczności przedstawienia w procesie budowy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
D. konieczność uzyskania zgody wojewody na budowę na obszarze parku narodowego i rezerwatu przyrody

105. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. lokalizowania obiektów w pasie drogowym
B. urządzeń hydrotechnicznych
C. inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
D. ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych w razie katastrofy
106. Ustawa przepisach p.poż. reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. lokalizowania obiektów w pasie drogowym
B. urządzeń hydrotechnicznych
C. inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
D. ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych w razie katastrofy

107. Ustawa oprawie wodnym reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. lokalizowania obiektów w pasie drogowym
B. urządzeń hydrotechnicznych
C. inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
D. ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych w razie katastrofy
108. Ustawa o drogach publicznych reguluje m.in. sprawy dotyczące:
A. lokalizowania obiektów w pasie drogowym
B. urządzeń hydrotechnicznych
C. inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
D. ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych w razie katastrofy
109. Tryskacze i zraszacze, to:
A. elementy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
B. urządzenia związane na stałe z obiektem wyposażone w zapas środka gaśniczego
C. urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe
D. sprzęt do zapobiegania powstawania pożarów

110. Suche piony hydrantowe, to:
A. elementy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
B. urządzenia związane na stałe z obiektem wyposażone w zapas środka gaśniczego
C. urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe
D. sprzęt do zapobiegania powstawania pożarów

111. Urządzenia oddymiające, to:
A. elementy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
B. urządzenia związane na stałe z obiektem wyposażone w zapas środka gaśniczego
C. urządzenia przeciwpożarowe
D. sprzęt do zapobiegania powstawania pożarów

112. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, to:
A. elementy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
B. urządzenia związane na stałe z obiektem wyposażone w zapas środka gaśniczego
C. urządzenia przeciwpożarowe
D. sprzęt do zapobiegania powstawania pożarów

113. Odporność ogniowa, to:
A. zdolność konstrukcji do spełnienia wymagań dot. nośności ogniowej, izolacyjności cieplnej i szczelności ogniowej
B. element konstrukcji budynku wydzielające strefę pożarową
C. pas terenu wokół budynku spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej
D. energia cieplna która może powstać przy spalania materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej

114. Oddzielenie przeciwpożarowe, to:
A. zdolność konstrukcji do spełnienia wymagań dot. nośności ogniowej, izolacyjności cieplnej i szczelności ogniowej
B. element konstrukcji budynku wydzielające strefę pożarową
C. pas terenu wokół budynku spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej
D. energia cieplna która może powstać przy spalania materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej

115. Teren przyległy, to:
A. zdolność konstrukcji do spełnienia wymagań dot. nośności ogniowej, izolacyjności cieplnej i szczelności ogniowej
B. element konstrukcji budynku wydzielające strefę pożarową
C. pas terenu wokół budynku spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej
D. energia cieplna która może powstać przy spalania materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej
116. Gęstość obciążenia ogniowego, to:
A. zdolność konstrukcji do spełnienia wymagań dot. nośności ogniowej, izolacyjności cieplnej i szczelności ogniowej
B. element konstrukcji budynku wydzielające strefę pożarową
C. pas terenu wokół budynku spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej
D. energia cieplna która może powstać przy spalania materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej
117. Droga ewakuacyjna, to
A. pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji
B. odległość od środka pomieszczenia do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku
C. długość drogi w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego
D. droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w którym może przebywać człowieko do wyjścia z budynku poprzez korytarz i klatkę schodową

118. Dojście ewakuacyjne, to;
A. pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji
B. odległość od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku
C. długość drogi w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego
D. droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w którym może przebywać człowieko do wyjścia z budynku poprzez korytarz i klatkę schodową

119. Przejście ewakuacyjne, to:
A. pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji
B. odległość od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku
C. długość drogi w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego
D. droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w którym może przebywać człowieko do wyjścia z budynku poprzez korytarz i klatkę schodową

120. Odpowiednie warunki ewakuacji, to:
A. pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji
B. odległość od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku
C. długość drogi w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego
D. elementy zapewniające szybką i bezpieczną ewakuację

121. Symbol „A, B, C, D, E” oznacza:
A. klasę odporności pożarowej
B. nośność ogniową
C. kategorię zagrożenia ludzi
D. izolacyjność ogniową

122. Symbol „R” oznacza:
A. klasę odporności pożarowej
B. nośność ogniową
C. szczelność ogniową
D. izolacyjność ogniową

123. Symbol „E” oznacza:
A. klasę zagrożenia ludzi
B. nośność ogniową
C. szczelność ogniową
D. izolacyjność ogniową

124. Symbol „I” oznacza:
A. klasę odporności pożarowej
B. nośność ogniową
C. szczelność ogniową
D. izolacyjność ogniową
125. Budynki użyteczności publicznej i mieszkalne, ze względu na kategorię zagrożenia ludzi oznaczane są symbolem:
A. PM
B. ZL
C. IN
D. WW
126. Budynki magazynowe i produkcyjne ze względu na kategorię zagrożenia ludzi oznaczane są symbolem:
A. PM
B. ZL
C. IN
D. WW

127. Budynki inwentarskie, ze względu na kat. zagrożenia ludzi oznaczane są symbolem:
A. PM
B. ZL
C. IN
D. WW

128. Budynki wysokościowe, w rozumieniu ustawy , oznaczane są symbolem:
A. PM
B. ZL
C. IN
D. WW

129. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż :
A. 0,60 m na każde 100 osób i min. 0,90 m, a gdy dotyczy to do 3 osób min. 0,80 m
B. 0,60 m na każde 100 osób i min. 1,40 m
C. 0,60 m na każde 100 osób i min. 0,90 m
D. bez ograniczeń

130. Szerokość poziomych przejść ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż :
A. 0,60 m na każde 100 osób i min. 0,90 m, a gdy dotyczy to do 3 osób min. 0,80 m
B. 0,60 m na każde 100 osób i min. 1,40 m
C. 0,60 m na każde 100 osób i min. 0,90 m
D. bez ograniczeń

131. Długość dojść ewakuacyjnych wynosi:
A. od 40 do 100 m
B. od 10 do 60 m
C. od 40 do150 m
D. od 10 do 40 m

132. Długość przejść ewakuacyjnych wynosi:
A. od 40 do 100 m
B. od 10 do 60 m
C. od 40 do150 m
D. od 10 do 40 m

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.