X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29570
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Krzysztofy Solak

Wychowawcy świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 8
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Świdnicy


UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Świdnica, 14 września 2015 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dane personalne:
Imię i nazwisko: mgr Krzysztofa Solak
Pełniona funkcja: wychowawca świetlicy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Okres odbywania stażu: 01.09.2015r – 31.05.2018
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Węgrzyn – Wąworek

Posiadane kwalifikacje:
1. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
2. Studia magisterskie na kierunku Marketing i zarządzanie w edukacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
3. Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)


Cel szczegółowy:
Realizacja zadań zaplanowanych na okres stażu zawartych w planie rozwoju zawodowego:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Powinności nauczyciela kontraktowego:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli IX 2015 Notatki własne
Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX 2015 Wniosek
Opracowanie planu rozwoju zawodowego i zatwierdzenie przez dyrektora szkoły IX 2015 Plan rozwoju zawodowego Pismo dyrektora szkoły zatwierdzające plan
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego I, VI 2016 I, VI 2017 I, VI 2018 Sprawozdania

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, konspektów, sprawozdań Okres stażu Teczka z dokumentacją
Opracowanie i złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym VI 2018 Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

Właściwa organizacja pracy
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu; ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu IX 2015 Kontrakt, harmonogram spotkań
Obserwacja zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Okres stażu Dokumentacja własna
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły Okres stażu Konspekty zajęć
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Okres stażu Dzienniki zajęć świetlicowych
Opracowanie pomocy dydaktycznych Okres stażu Szablony, ilustracje, plansze, krzyżówki, obrazki, prezentacje multimedialne
Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej VI 2016
VI 2017
VI 2018 Sprawozdania

Doskonalenie warsztatu pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: - uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego tj. szkoleniowych radach pedagogicznych
- uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli Okres stażu Potwierdzenie udziału
Udział w zajęciach otwartych Okres stażu Dokumentacja własna
Udział w zebraniach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym Zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej Potwierdzenie obecności Protokoły z zebrań rady pedagogicznej
Uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli: kursy, szkolenia, konferencje Okres stażu Zaświadczenia
Praca w zespole samokształceniowym - poszerzanie i wymiana doświadczeń zawodowych Okres stażu Potwierdzenie obecności
Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej, samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism dotyczących pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej Okres stażu Zbiór materiałów
Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców na temat działalności świetlicy szkolnej oraz oczekiwań związanych ze świetlicą Okres stażu Wyniki ankiet
Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu świetlicowego pt. ,,Rekordy świetlicowe” Listopad 2015 Program konkursu, dyplomy
Udział w zespole do spraw promocji zdrowia w szkole Okres stażu Zdjęcia
Prowadzenie kroniki szkolnej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, uczniami i rodzicami Okres stażu Dokumentacja własna
Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami Okres stażu Notatki własne
Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole dotyczącymi uczniów uczęszczających do świetlicy (opinie, orzeczenia poradni) Okres stażu Dokumentacja własna
Współpraca z pedagogiem szkolnym Okres stażu Dokumentacja własna
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Okres stażu Dokumentacja własna
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Okres stażu Ćwiczenia i zabawy dydaktyczne dla uczniów słabszych
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród uczniów Okres stażu Konspekty zajęć, zdjęcia, dyplomy
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy i zachęcanie do udziału w konkursach Okres stażu Dokumentacja własna
Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne poprzez przygotowywanie plakatów, prac plastycznych, prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia Okres stażu Zdjęcia, konspekty zajęć
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych poprzez udział w akcjach charytatywnych Według potrzeb Dokumentacja własna

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie technologii komputerowych w pracy pedagogicznej
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i DVD Okres stażu Wpisy w dzienniku
Wykorzystanie komputera do tworzenia materiałów do zajęć, konkursów Okres stażu Zbiór materiałów (dyplomy, wyróżnienia, szablony, ilustracje)
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach Okres stażu Konspekty zajęć, prezentacje multimedialne
Przygotowanie dokumentacji stażu za pomocą komputera Okres stażu Teczka nauczyciela
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, prezentacji multimedialnych 2015/2016 Strona internetowa
Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami Okres stażu
Korzystanie ze stron internetowych w celu pozyskania informacji Według potrzeb Adresy stron
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu, korzystanie ze stron MEN Okres stażu Adresy stron

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy pedagogicznej Okres stażu Zaświadczenia
Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy z uczniami, obserwację uczniów, współpracę z rodzicami Okres stażu Dokumentacja własna
Bieżące rozwiązywanie trudności wychowawczych lub edukacyjnych Według potrzeb
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - rady pedagogiczne Okres stażu Potwierdzenie obecności z zebrań rady pedagogicznej
Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć świetlicowych Okres stażu Konspekty zajęć
Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; spotkania i rozmowy z rodzicami Okres stażu Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 50
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza aktów prawnych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Analiza dokumentów szkoły; Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny, WSO Okres stażu Notatki własne
Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN Okres stażu Notatki własne
Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Okres stażu Notatki własne


Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizowania może być modyfikowany.


Plan opracowała:
Krzysztofa Solak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.