X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29556
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

(plan rozwoju zawodowego – pierwotnie przygotowany w formie tabeli)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CEL PODSTAWOWY:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PODSTAWA PRAWNA:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr. 214 poz. 1580)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1543)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz.674, z późn. zm. )

GŁÓWNE CELE AWANSU:
• Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
• Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

§7.1 pkt. 1
„uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”

Zadania Formy realizacji Termin
I. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań - okres stażu
1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły w tym:
a) zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
b) zapoznanie się ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami regulującymi działalność dydaktyczną i wychowawczą Szkoły
c) zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2. Uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach z Dyrekcją Szkoły, spotkaniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych, Zespołu Wychowawczego i Zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Aktywny udział w pracach Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego w roku szkolnym 2012/2013

4. Uczestnictwo w pracach komisji powoływanych przez Dyrekcję Szkoły (np. komisji konkursowych, zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i maturalnego)

5.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (szkoleniowe rady pedagogiczne)

6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim (np. współorganizacja uroczystości i imprez klasowych i szkolnych)

7. Współpraca z Radą Rodziców (stałe kontakty z rodzicami uczniów, wspólne dbanie o rozwój infrastruktury szkolnej)

II Współpraca z opiekunem stażu - Okres stażu

8. Rozmowa, zawarcie kontraktu i ustalenie terminów spotkań
a) przygotowanie planu rozwoju zawodowego -Wrzesień 2012r.
b) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
c) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

§7.1. pkt. 2
„pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego"

Zadania Formy realizacji Termin

III. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - Okres stażu

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – uczestniczenie w radach szkoleniowych

2. Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego, np.:
• Konsultacje z przedstawicielami wydawnictw oświatowych
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne
• szkolenia (w tym szkolenia on-line)
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
5. Samodzielne studiowanie literatury fachowej - Zgodnie z ofertą ośrodków doskonalenia nauczycieli, wydawnictw oświatowych bądź innych instytucji organizujących zewnętrzne formy szkolenia nauczycieli

§7.1. pkt. 3.
„poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż”

Zadania Formy realizacji Termin

IV . Poznanie procedury awansu zawodowego - IX 2012

1. Analiza dokumentacji i przepisów - Okres stażu
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie
• w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
• zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej lub w Internecie)

V . Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty
2. Analiza dokumentacji i przepisów:
• Ustawa o systemie oświaty
• Wybrane rozporządzenia MEN

Okres stażu

§7.2 pkt. 1
„umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków”

Zadania Formy realizacji Termin

VI. Współpraca z opiekunem stażu -Okres stażu (według harmonogramu)
1.Współpraca z opiekunem stażu
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu-Wrzesień 2012r.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrekcji Szkoły-konsultacja, analiza
• Określenie słabych i mocnych stron własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej

VII . Współpraca z Dyrekcją Szkoły, gronem pedagogicznym, biblioteką szkolną oraz pedagogiem szkolnym

2. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, gronem pedagogicznym, biblioteką szkolną oraz pedagogiem szkolnym – konsultacje, wymiana doświadczeń, czerpanie uwag i wniosków do własnej pracy

VIII Doskonalenie warsztatu własnej pracy
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych

4. Publikowanie własnych prac - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (wpisy w dzienniku, dokumentacja Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego, teczka wychowawcy klasy, dokumentacja dotycząca Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Dzienniki Pracy z Uczniem Zdolnym oraz Uczniami Mającymi Problemy w Nauce, dokumentacja dotycząca realizacji projektów edukacyjnych, itd.) Okres stażu

IX . Sprawdzenie efektów swojej pracy oraz analiza własnej działalności 6. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości, umiejętności i aktywności uczniów

7. Analiza wyników sprawdzianów, testów, testów na wejście dla uczniów klas pierwszych, próbnych egzaminów gimnazjalnych klas 2 i 3 oraz egzaminów gimnazjalnych uczniów klas 3

8. Klasyfikacja i ocenianie śródroczne i roczne zgodnie z przyjętym regulaminem

9. Współorganizacja i przeprowadzanie konkursów na poziomie szkolnym

10.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

11. Analiza efektów pracy z uczniami posiadającymi Opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych uczniów, którzy mają założone Karty Indywidualnych Potrzeb oraz opracowany Plan Działań Wspierających (w ramach pracy Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej)

12. Przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej i wychowawczej
• sprawozdania z działalności dydaktycznej i wychowawczej, uwzględniające bilans mocnych i słabych stron własnej pracy oraz wnioski
• sprawozdanie z pracy Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego oraz prowadzenie Księgi Protokołów ze spotkań tego zespołu w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego w roku szkolnym 2012/2013
• sprawozdania i ewaluacje testów diagnostycznych oraz testów podsumowujących wiedzę uczniów
• ewaluacja pracy Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
• sprawozdanie z pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami mającymi problemy w nauce
• zestawienia konkursów językowych
• sprawozdania z odbytych szkoleń
• sprawozdanie z inicjatyw podjętych na rzecz szkoły

13. Systematyczne uzupełnianie „Karty monitorującej realizację podstawy programowej”

W trakcie klasyfikacji śródrocznej i rocznej
Okres stażu
Okres stażu
Wg harmonogramu spotkań Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Na bieżąco
Na zakończenie 1 i 2 semestru nauki

§7.2 pkt. 2
„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Zadania Formy realizacji Termin

X. Diagnozowanie i poznawanie potrzeb rozwojowych uczniów. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów

1. Zapoznanie się z dokumentacją uczniów (opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, karty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole)

2. Kontaktowanie się z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym

3. Rozmowy z rodzicami uczniów. Uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych i spotkaniach z rodzicami

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów z problemami w nauce oraz dla uczniów zdolnych

5. Aktywny udział w pracach Zespołów do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (pełnienie funkcji koordynatora ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów klasy w której mam wychowawstwo w roku szkolnym 2012/2013; praca w Zespołach ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej powołanych dla uczniów z innych klas)

Okres stażu

XI. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat środowiska lokalnego. Rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą, sztuką, oraz historią regionu
6. Pogadanki i dyskusje z uczniami na temat środowiska lokalnego- regionu - na godzinach wychowawczych

7. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorakich konkursach poszerzających ich wiedzę i rozbudzających ich zainteresowanie sztuką, literaturą i historią

8. Nadzór nad przygotowywanymi przez uczniów gazetkami okolicznościowymi i tematycznymi

9. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w celu wszechstronnego rozwijania umiejętności i zainteresowań uczniów oraz ukierunkowywania uczniów uzdolnionych w trakcie godzin wychowawczych

okres stażu
okres stażu
okres stażu

XII. Wdrażanie uczniów do postawy proekologicznej

10. Pogadanki i dyskusje z uczniami na temat potrzeby dbania o środowisko naturalne

11. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w akcjach na rzecz środowiska organizowanych przez szkołę

12. Nadzór nad przygotowywanymi przez uczniów gazetkami okolicznościowymi i tematycznymi
Na bieżąco
wg harmonogramu akcji
Na bieżąco

XIII. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

13. Kontynuacja wychowawstwa w kl. „b”

14. Opieka nad uczniami w trakcie ich uczestnictwa w uroczystościach, imprezach szkolnych, dyskotekach, wyjściach zorganizowanych i wycieczkach szkolnych.

15. Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych – akademie, dyskoteki, konkursy

16. Zachęcanie uczniów do włączania się w życie szkoły i uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i innych akcjach organizowanych na terenie szkoły

Rok szkolny 2012/2013
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

XIV. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz stosownymi instytucjami

17. Konsultacje i rozmowy z pedagogiem szkolnym, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych

18. Współpraca z instytucjami, związanymi z edukowaniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, wydawnictwa oświatowe itp.

Okres stażu
Okres stażu

XV. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów

19. Korzystanie z fachowej literatury, rozmowy z Dyrekcją Szkoły oraz pedagogiem szkolnym - Okres stażu

§7.2 pkt. 3
„umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania Formy realizacji Termin

XVI. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela

1. Wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej
2. Opracowywanie dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć itp. korzystając z komputera
3. Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
4. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
5. Wykonywanie ogłoszeń i zawiadomień dla uczniów i rodziców
6. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej
7. Publikacja na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
8. Przygotowywanie wpisów odnośnie konkursów z języka angielskiego, a także innych wydarzeń z życia szkoły, na szkolną stronę internetową oraz do gazetki szkolnej
9. Korzystanie z Dziennika Elektronicznego
10. Wykorzystywanie technologii komputerowej w trakcie zajęć lekcyjnych (wykorzystywanie tablicy interaktywnej, stosowanie programów edukacyjnych i multimedialnych dostępnych na płytach CD, zajęcia przy użyciu komputera, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, zastosowanie technologii komputerowej w trakcie przygotowywania i prezentacji projektów edukacyjnych itp.)

11. Uczestnictwo w szkoleniach on-line organizowanyc przez wydawnictwa oświatowe
Okres stażu
Okres stażu

§7.2 pkt. 4
„umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zadań”

Zadania Formy realizacji Termin

XVII. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
2. Samokształcenie - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Studiowanie aktualnej literatury- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych, wychowawczych - korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism
3. Umiejętne stosowanie wiedzy teoretycznej do praktycznego rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji itd.

Okres stażu

XVIII. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną, gronem pedagogicznym oraz rodzicami i opiekunami uczniów
4. Stały kontakt z Dyrekcją Szkoły i opiekunem stażu

5. Wzbogacenie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
6. Współpraca z biblioteką szkolną oraz korzystanie z jej zbiorów.
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
8. Stała współpraca z innymi nauczycielami. Wymiana uwag i doświadczeń z pracy dydaktyczno-wychowawczej.
9. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i opiekunami uczniów (pedagogizacja rodziców w trakcie spotkań indywidualnych i na wywiadówkach ogólnoszkolnych)

Okres stażu
Okres stażu

§7.2 pkt. 5
„umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Zadania Formy realizacji Termin

XIX. Poznanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz analiza dokumentacji szkolnej

1. Analiza aktów prawnych oraz dokumentacji szkolnej:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1543)
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
• wybrane rozporządzenia MEN
• przepisy dotyczące pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
• Deklaracja Praw Dziecka, Konwencja o prawach dziecka
• dokumentacja szkolna (Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz inne dokumenty regulujące pracę szkoły)

Okres stażu

XX. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

2. Aktywne uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, Zespołów do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego, indywidualnych konsultacjach z pedagogiem szkolnym. Praca w zespołach zajmujących się przygotowywaniem nowych rozwiązań i modyfikacji lub aktualizacją dokumentacji szkolnej

3. Stała współpraca z rodzicami. Udział w zebraniach z rodzicami

4. Czynny udział w pracach komisji powoływanych przez Dyrekcję Szkoły (np. komisji, konkursowych, zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i maturalnego)

Okres stażu
Okres stażu

Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego stanowi formę otwartą i może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.