X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29422
Przesłano:

Złota rączka - autorski program zajęć kółka technicznego

Wstęp

Na zajęciach technicznych zauważyłam, że wiele dzieci czerpie dużą satysfakcję
z samego procesu tworzenia. Ich prace powstają z ogromną dbałością o każdy szczegół. Uczniowie ci są często obdarzeni niezwykłym talentem i poczuciem estetyki. Mają potrzebę tworzenia i pragną się rozwijać. Chcą poznawać nowe metody działań technicznych.
Do takich właśnie uczniów adresowane są zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w oparciu
o opracowany przeze mnie autorski program kółka technicznego „Złota rączka”.
Zajęcia realizowane na podstawie wspomnianego programu mają sprzyjać nabywaniu przez uczniów umiejętności poznawania i analizowania różnych rozwiązań technicznych,
a także zdobywaniu możliwości stosowania ich w praktyce.

I Charakterystyka programu
Program „Złota rączka” ma na celu kształtowanie u uczniów klas IV - VI umiejętności planowania i podejmowania praktycznych działań technicznych, poprzez które młodzi ludzie będą mieli sposobność do kształcenia myślenia technicznego i konstrukcyjnego oraz do nauki zasad organizacji pracy. Prezentowany program daje możliwość rozwijania zainteresowań, twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej, a także zharmonizowanego rozwoju różnych sfer osobowości i kształcenia właściwych postaw społecznych.. Przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze technicznej.
W niniejszym programie nauczania na realizację zajęć kółka technicznego „Złota rączka” przewidziałam 30 godzin w roku. Ponieważ stopień złożoności poszczególnych zagadnień jest różny, pozostawiłam sobie możliwość indywidualnego dostosowania czasu realizacji określonych treści do potrzeb konkretnego zespołu.
Na zajęciach kółka technicznego „Złota rączka” uczniowie będą projektować
i wykonywać proste przedmioty, a także opracowywać zasady postępowania w trakcie określonych operacji. Zdobędą wiadomości na temat podstawowych technologii materiałowych oraz poszerzą wiedzę zdobytą na zajęciach technicznych.

II Ogólne cele kształcenia
1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
3. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

III Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
2. Rozbudzanie myślenia technicznego.
3. Kształtowanie umiejętności określania właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych i wskazywania możliwości zastosowania ich w praktyce.
4. Kształtowanie umiejętności oceny koncepcji rozwiązań problemów technicznych.
5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego planowania praktycznych działań technicznych.
6. Wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami służącymi do obróbki materiałów konstrukcyjnych.
7. Dostrzeganie problemów otaczającego świata i poszukiwanie ich rozwiązań.
8. Kształcenie wyobraźni przestrzennej.
9. Wdrażanie do współpracy z innymi.
10. Kształtowanie umiejętności organizowania miejsca pracy.
11. Kształtowanie osobowości ucznia poprzez rozwijanie takich cech charakteru, jak: systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość i kreatywność.
12. Wskazywanie sposobów racjonalnego wykorzystania surowców wtórnych – poszerzanie świadomości ekologicznej.
13. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości.

IV Treści programowe
Program przewiduje realizację następujących treści:
1. Czytanie informacji z różnych źródeł (np. instrukcji, poradników, katalogów), przetwarzanie ich i wykorzystanie.
2. Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych: papieru, drewna, materiałów drewnopochodnych, materiałów włókienniczych, metali, tworzyw sztucznych oraz naturalnych materiałów przyrodniczych (suszonych kwiatów, kamieni, szyszek, jarzębiny itp.).
3. Wskazywanie możliwości zastosowania różnych materiałów w praktyce.
4. Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w odniesieniu do konkretnych prac.
5. Planowanie konkretnych działań technicznych.
6. Organizowanie miejsca pracy.
7. Posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki różnych materiałów i montażu:
nożyczki, nóż do tapet, dziurkacz, igła z nitką, zszywacz, klej, cyrkiel, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, pistolet do kleju, dłuto, wkrętarko - wiertarka.
8. Wykorzystanie w praktyce technik łączenia materiałów (klejenie, zszywanie, zbijanie,
wiązanie, skręcanie).
9. Poznanie nowych technik tworzenia, obróbki i zdobienia materiałów oraz utrwalenie już opanowanych (splot nitek muliny, wykonywanie ściegów ręcznych, wytwarzanie papierowej wikliny, decoupage itp.)
10. Realizacja następujących prac wytwórczych z wykorzystaniem różnych materiałów konstrukcyjnych :
• zabawek z papieru (origami, kirigami) - 2 godziny
• zabawek z drewna - 2 godziny
• breloczka do kluczy – 1 godzina
• bransoletek przyjaźni z muliny – 4 godziny
• baletnicy z drutu i papieru – 2 godziny
• bombek (decoupage) – 3 godziny
• świecznika z puszek po napojach – 3 godziny
• przybornika na biurko z różnych materiałów – 1 godzina
• piórnika lub kosmetyczki z tkaniny – 2 godziny
• koszyczka z papierowej wikliny – 4 godziny
• elementów scenografii do szkolnego przedstawienia (zgodnie z potrzebami) –
10 godzin

V Przewidywane osiągnięcia ucznia
Program „Złota rączka” skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

UCZEŃ:
• przestrzega zasad BHP w czasie zajęć
• czyta ze zrozumieniem instrukcje i stosuje je w praktyce
• potrafi określić właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych i wskazać możliwości ich zastosowania
• potrafi zaplanować praktyczne działania techniczne
• potrafi ocenić rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne zastosowane w konkretnych pracach
• potrafi ocenić pracę pod względem estetyki i przydatności
• potrafi w racjonalny sposób wykorzystać surowce wtórne
• zna techniki obróbki różnych materiałów, potrafi je zastosować
• potrafi zorganizować miejsce pracy
• potrafi współpracować z innymi uczniami
• wykazuje się pracowitością i kreatywnością
• wytrwale dąży do celu.

VI Sposoby realizacji programu, formy i metody pracy
1. Zajęcia kółka technicznego dla uczniów klas IV – VI odbywają się raz
w tygodniu.
2. Mają charakter zajęć pozalekcyjnych.
3. W czasie zajęć (w zależności od potrzeb) powstają elementy scenografii do szkolnych przedstawień i akademii.
4. Uczniowie konfrontują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach technicznych i plastycznych.
5. Z uwagą oglądają filmy instruktażowe, korzystają z poradników i Internetu jako źródeł informacji.
6. Metody i techniki pracy:
• zadania wytwórcze
• metoda ćwiczeń praktycznych
• „giełda pomysłów”
• pogadanka
• praca z tekstem
• metoda pokazu (projekcji filmu)

VII Ewaluacja programu
Aby ocenić efekty działania kółka, konieczne jest przeprowadzenie pod koniec każdego roku szkolnego ewaluacji, której wyniki dostarczą nam informacji i wskazówek do ulepszenia kolejnych działań.
Formami ewaluacji będą:
• opinie uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia z prowadzonych zajęć
• udział uczniów w konkursach technicznych i plastycznych (osiągnięcia)
• zaangażowanie uczniów na zajęciach i frekwencja
• prezentacja prac i dokonań grupy na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego
• analiza osiągnięć uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.