X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29355
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Joanna Żygieło
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.)
Opiekun stażu: mgr Iwona Raczkowska

........................................ ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Samorządowego nr 31 związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu placówki i potrzeb przedszkola oraz środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego;
• Śledzenie strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Cały okres stażu Kserokopie aktów prawnych, zapis istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu • Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2015 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy- umowa ustna
• Analiza planu rozwoju zawodowego
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć Cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego, harmonogram i arkusze hospitacji, scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN • Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej Cały okres stażu Notatki z form doskonalenia zawodowego, konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego • Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje (tematyka: przeciwdziałanie agresji, jak konstruktywnie rozmawiać z dzieckiem sprawiającym trudności, metody aktywizujące przedszkolaka, wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju, rozwijanie kreatywności u dzieci, muzyka, ruch i plastyka w pracy z dziećmi Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych • Uczęszczanie na kurs języka angielskiego
• Ukończenie kursu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE) Cały okres stażu Certyfikaty EMPIK LANGUAGE SCHOOL CERTIFICATE oraz certyfikat egzaminu FCE
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy • Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych
• Czytanie literatury pedagogicznej
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Cały okres stażu Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, czasopisma pedagogiczne oraz kserokopię artykułów, wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej • Wpisy w dzienniku, tygodniowe plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami Cały okres stażu Dziennik, arkusze obserwacji, notatki dotyczące współpracy z rodzicami
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja. Maj 2018 Teczka zawierająca zebrane dokumenty, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców • Codzienna obserwacja i rozmowy z dziećmi
• Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
• Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości, scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych • Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji indywidualnych z rodzicami
• Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym Cały okres stażu Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji, kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców, materiały szkoleniowe dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem • Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
- Pedagogika Zabawy Klanza,
- Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
- Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- Zabawy Fundamentalne itp. Cały okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci
4. Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci • Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola
• Organizacja imprez: „Jasełka” „Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii”, „Roztańczony dzień dziecka”, „Szpital pluszowego misia”, „Witam Cię Wiosno”, „Międzynarodowy Dzień Kota” Zgodnie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych, przez cały okres stażu Dokumentacja fotograficzna, scenariusze uroczystości
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola • Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
• Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów) Cały okres stażu Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu • Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola na portalu społecznościowym
• Sekcja dekoracyjna
• Prowadzenie programu „Czyste powietrze wokół nas” - koordynator
• Opracowanie „Rocznego edukacyjnego plan pracy przedszkola”
• Zbiórka odzieży dla fundacji Anny Dymnej „Ciuch w ruch” Cały okres stażu Aktualizacja strony internetowej, roczny plan pracy przedszkola, fotografie dekoracji przedszkolnej oraz kontenera z odzieżą, umowa z fundacją
7. Współpraca ze specjalistami • Nawiązanie współpracy ze specjalistami
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów Cały okres stażu Notatki, arkusze obserwacji dziecka
8. Udziału z dziećmi w konkursach i festiwalach organizowanych przez inne placówki oraz instytucje • Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, recytatorskich wybranych z ukazujących się na bieżąco ofert Cały okres stażu Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, fotografie
9. Kultura wokół nas:
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole • Wycieczka do pobliskiej Biblioteki, Urzędu Pocztowego, Sklepu Cały okres stażu Wpisy w dzienniku, karty wycieczki, sprawozdania
a) Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej • Organizowanie zajęć edukacyjnych w terenie
• Czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Segregujemy odpady”, „Elektrośmieci”
• Tworzenie konkursów rodzinnych promujących zachowania proekologiczne Cały okres stażu Scenariusze, sprawozdania, protokoły, fotografie
b)
Realizacja zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej • Organizowanie zajęć edukacyjnych z przedstawicielem opieki medycznej
• Wystawianie prac plastycznych w konkursach
• Wycieczki do Przychodni Lekarskiej
• Prowadzenie zajęć ruchowych i sportowych Cały okres stażu
Scenariusze, sprawozdania, protokoły, fotografie
c)
Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa • Spotkania z przedstawicielami służb bezpieczeństwa tj. policja, straż pożarna, straż miejska
• Czynny udział w akcji „Bezpieczne przedszkole, bezpieczny przedszkolak”
• Utworzenie w sali Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka Cały okres stażu
Scenariusze, sprawozdania, protokoły, fotografie

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego • Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego Cały okres stażu Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera • Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej Cały okres stażu Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej • Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
• Pisanie scenariuszy zajęć, planów pracy oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze
• Opracowanie prezentacji multimedialnych na szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej i dla rodziców Cały okres stażu Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne, plany pracy
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
• Zamieszczanie scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych oraz fotografii prezentujących dekoracje uroczystości na stronach portali edukacyjnych
• Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych. Cały okres stażu Wydruki publikacji
5. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych • Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, Mały Malarz, LEGO Digital Designer)
• Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych Cały okres stażu Scenariusze zajęć i lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych
6. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego • Dokumentacja stażu w formie prezentacji multimedialnej Kwiecień – Maj 2018 Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego, prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami • Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Codzienne rozmowy z rodzicami dotyczącymi wybranych zagadnień wychowawczych Cały okres stażu Arkusze obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania oraz wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej • Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców • Zajęcia otwarte dla rodziców: cykl spotkań w formie wykładów oraz warsztatów dotyczących przeciwdziałania agresji wśród dzieci, sposobami radzenia z dziećmi z zachowaniem nerwicowym, lękliwym i nieśmiałym oraz nadpobudliwością ruchową Cały okres stażu Listy obecności ze spotkań z rodzicami
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach • Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu Własne notatki, zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej • Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
• Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
• Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
• Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury. Cały okres stażu Wykaz lektur, notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami • Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowe i do Podlaskich Wieści Oświatowych
• Organizacja zajęć otwartych dla nauczycieli Cały okres stażu Wydruk zamieszczonych publikacji, scenariusze zajęć otwartych

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego • Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenia MEN
- Ustawa o systemie oświaty
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Cały okres stażu Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka • Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków Październik 2015 r. Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych • Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego Cały okres stażu Własne notatki
4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej • Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola
- Roczne plany pracy
- Regulaminy
- Programy autorskie Cały okres stażu Wykaz dokumentów, notatki
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań • Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy nauczyciela
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN Cały okres stażu Wpisy w dzienniku, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.