X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29350
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o tytuł nauczyciela kontraktowego

mgr Dorota Bogdanowicz

Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen.Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku

Data rozpoczęcia stażu: 14.09.2015

Data zakończenia stażu: 14.06.2016

Opiekun stażu – mgr Hanna Borowska-Warchoł

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i pracy.
Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych,
- pozaszkolnych,
- samokształcenia.
Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
Pogłębianie kontaktów z rodzicami, wychowawcami klas oraz innymi pracownikami szkoły.
1. Plan działania

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Kopie aktów prawnych.

Plan rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.


Opracowanie zasad współpracy.

Wrzesień 2015

3.

Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie zakresu i tematów zajęć.

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

Październik
2015

4.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.


Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.

Teczka stażysty.

Wrzesień 2015 –
Czerwiec
2016

5.

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji stażu.

Czerwiec 2016

2. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).


Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołu samokształceniowego.

Lista obecności na radach, potwierdzenie prowadzących.


Wrzesień 2015 -
Czerwiec
2016

2.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych, spotkaniach rady pedagogicznej.

Organizacja zajęć własnych,
udział w spotkaniach zespołu.

Wrzesień 2015 -
Czerwiec 2016

3.

Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.

Wpisy w dziennikach.
Propozycje cykli tematycznych.

Wrzesień
2015

4.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.

Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu.


Październik 2015

5.

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej.


Bezpośrednia rozmowa.

Uwagi w autorefleksji.

Listopad 2015-
Czerwiec
2016

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność omawiania prowadzonych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 2, 4).

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.


Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.

Wnioski z obserwacji i hospitacji.

Październik 2015 –
Czerwiec 2016


2.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

Konspekty z zajęć, pomoce obrazkowe, dydaktyczne.

Październik 2015 –
Czerwiec
2016
3.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w oferowanych warsztatach i kursach.
Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Październik 2015 - Czerwiec 2016

4.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.


Materiały z Internetu wykorzystywane podczas zajęć.

Wrzesień 2015 –
Czerwiec
2016

5.

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.

Udział wychowanków w konkursach plastycznych.
Współpraca przy organizacji przedstawienia świetlicowego.
Organizowanie zajęć muzycznych i ruchowych.

Potwierdzenia od organizatorów,
dyplomy, zdjęcia,
sprawozdania z organizacji konkursów.

Wrzesień 2015 –
Czerwiec
2016
4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.

Opracowanie planu z uwzględnieniem propozycji tygodniowych cykli tematycznych.

Wybór tematów do pracy na bieżący rok.
Zajęcia czytelniczo-muzyczne (jedna godzina tygodniowo).


Plan cykli tematycznych.

Październik 2015 –
Czerwiec
2016

2.

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków.

Rozmowa, wywiad, obserwacja, analiza kart zgłoszeń dzieci do świetlicy.

Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie.

Wrzesień 2015 –
Czerwiec
2016

3.

Współpraca z rodzicami.

Udzielanie informacji na temat dziecka, jego zachowania, pochwał, stopnia aktywności podczas pobytu w świetlicy.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami.

Dziennik świetlicy, kontakty osobiste i telefoniczne z rodzicami.

Notatki z indywidualnych konsultacji z rodzicami.

Wrzesień 2015 –
Czerwiec
2016


5. Podsumowanie stażu

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Samoocena- określenie słabych i mocnych stron, sformułowanie wniosków do dalszej pracy, ocena opiekuna stażu.


Arkusz samooceny, sprawozdanie opiekuna stażu.

Po każdym semestrze

2.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Przedstawienie dokumentacji zebranej w czasie trwania stażu- teczka stażysty.

Wniosek o podjęcie postępowanie kwalifikacyjnego mającego na celu nadanie stopnia awansu zawodowego.


Czerwiec 2016

Zatwierdzam do realizacji

.............................. ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.