X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29182
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości dotyczących czasu przeszłego Past Simple

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Czas Past Simple


Data :
Przedmiot : język angielski
Klasa :
Czas trwania : 45 minut
Miejsce zajęć:
Prowadzący :
Hospitujący :

Temat : Podsumowanie i utrwalenie wiadomości dotyczących czasu przeszłego Past
Simple.

Metody i techniki pracy: praca z kartą zadań nr 1 i 2
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach
Środki dydaktyczne: karty pracy, zabawa dydaktyczna, karta samooceny ucznia
Typ lekcji: lekcja powtórzeniowa
Dział programu: Czas przeszły prosty ( Past Simple )

Cele lekcji:

Cel ogólny :
- utrwalenie czasu przeszłego Past Simple

Cele operacyjne:

Uczeń :

- potrafi określić zastosowanie czasu Past Simple,
- zna budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących,
- potrafi zastosować krótkie odpowiedzi na pytania,
- potrafi rozpoznać czasowniki regularne i nieregularne poznane na zajęciach,
- potrafi czytać nowy tekst ze zrozumieniem,
- potrafi wyłonić z tekstu potrzebne informacje,
- zna określniki czasu Past Simple,
- potrafi opisać czynności, które wykonywał wczoraj, w zeszłym tygodniu, itd. ...

Planowany przebieg lekcji :

I. Część wstępna :
1. Powitanie uczniów.
2. Podanie tematu i celu lekcji.
II. Realizacja tematu lekcji:
1. Rozgrzewka językowa – uczniowie losują czasowniki napisane na paskach papieru i
podają ich formy przeszłe jednocześnie podając informację czy dany czasownik jest
regularny czy nieregularny.
2. Uczniowie przypominają zasady użycia czasu Past Simple oraz strukturę zdań
twierdzących, przeczących i pytających.
3. Kalambury – ochotnicy otrzymują od nauczyciela zdania w czasie przeszłym
napisane na paskach papieru – ich zadaniem jest przedstawienie zdań za pomocą gestów,
zaś zadaniem reszty grupy jest ich odgadnięcie.
np. He ate an apple.
She went to school. itp.
4. Ćwiczenie utrwalające ( karta pracy nr 1) – zadaniem uczniów jest zbudowanie zdań
twierdzących i przeczących na podstawie planu tygodnia Adama.
5. Ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu ( karta pracy nr 2 ) – zadaniem uczniów jest
przeczytanie tekstu pt.: „Sherlock Holmes” , podkreślenie czasowników w formie
przeszłej oraz zdecydowanie, które zdania umieszczone pod tekstem są prawdziwe, a
które fałszywe.
6. Ćwiczenie utrwalające ( karta pracy nr 2 ) – zadaniem uczniów jest ułożenie z rozsypanki
pytań dotyczących uprzednio przeczytanego tekstu, a następnie udzielenie krótkich
odpowiedzi na pytania.
7. Praca w parach – zadaniem uczniów jest dopasowanie do polskich nazw określników
czasu ich angielskich odpowiedników, a następnie ułożenie 2 zdań o sobie ( twierdzącego i
przeczącego ) z wykorzystaniem określników czasu.
Określniki czasu należy przygotować uczniom w formie 12 pasków papieru.
np. yesterday - wczoraj
the day before yesterday - przedwczoraj
last year - w zeszłym roku
2 days ago - 2 dni temu
2 years ago - 2 lata temu
last week - w zeszłym tygodniu

Przykłady zdań:
I went to the cinema last week.
I didn't play football 2 days ago.

III. Podsumowanie lekcji.
1. Uczniowie wypełniają karty samooceny.

Karta pracy nr 1

ADAM
X √

MONDAY swim in the sea help his mother
TUESDAY learn English go to the park
WEDNESDAY cook spaghetti play tennis
THURSDAY dust the ornaments watch tv
FRIDAY clean the house listen to music
SATURDAY iron visit his aunt
SUNDAY vacuum go shopping

On Monday Adam didn’t swim in the sea. He helped his mother.

Karta pracy nr 2

Ex. 1. Read the tekst about Sherlock Holmes and decide which of the sentences given
below are true ( T ) or false ( F ).


SHERLOCK HOLMES

Sherlock Holmes was a famous detective.
He lived in London in Baker Street over
a hundred years ago.
Many people visited him with their
problems. Sherlock Holmes always
helped them. When he wanted to
concentrate he played the violin.
His best friend was Doctor
Watson. They always worked
together.


TRUE ( T ) or FALSE ( F ) ?

1. Sherlock Holmes wasn’t a detective.
2. Sherlock Holmes lived in Baker Street.
3. Many men and women visited Sherlock Holmes.
4. Sherlock Holmes usually helped people.
5. He played the guitar.
6. Doctor Watson was Holmes’s best friend.
7. Holmes and Watson didn’t work together.

Ex. 2. Write questions and short answers :

1. Sherlock Holmes/ live in Oxford Street ?........................................
......................................
2. Sherlock Holmes / play the piano? ........................................
.....................................
3. he / help people? ........................................
......................................
4. Holmes and Watson / work together? ........................................
........................................

KARTA SAMOOCENY UCZNIA PO HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Potrafię :

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo

1. - określić zastosowanie czasu Past Simple,

2. - znam budowę zdań twierdzących,
pytających i przeczących,

3. - potrafię zastosować krótkie odpowiedzi na
pytania,

4. - potrafię rozpoznać czasowniki
regularne i nieregularne poznane na
zajęciach,

5. - potrafię czytać nowy tekst ze
zrozumieniem,

6. - potrafię wyłonić z tekstu potrzebne
informacje,

7. - znam określniki czasu Past Simple,

8. - potrafię opisać czynności, które
wykonywałem / łam wczoraj, w zeszłym
tygodniu, itd. ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.