X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29089
Przesłano:

Plan pracy terapeuty zajęciowego w szkole podstawowej i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

Plan pracy terapeuty zajęciowego na rok szkolny...../......
I. Zalecenia ogólne:
1. Utrzymywać stały kontakt z rodzicami, wychowawcą, szkolnym pedagogiem i psychologiem i innymi specjalistami w celu bieżącego informowania o osiągnięciach ucznia lub ich braku.
2. Stosować się do zaleceń zawartych w Orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

II. Plan działania
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Diagnoza terapeutyczna
1. Zapoznanie się z opiniami lub orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczeniami lekarskimi.
2. Przeprowadzenie wywiadu z wychowawcami i rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.
3. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości rozwojowych: fizycznych i intelektualnych oraz psychicznych i społecznych.

Wrzesień
Kwestio-nariusze diagnozy indywidu-alnej

Określenie celów szczegółowych terapii
1. Określenie celów do realizacji w trakcie zajęć uwzględniających specyficzne potrzeby uczniów oraz etap rozwoju poszczególnych funkcji.
2. Indywidualne programy terapii zajęciowej dla każdego ucznia.
Wrzesień

Dobór metod i technik terapii zajęciowej.

1. Wybór technik terapii zajęciowej zależnych od diagnozy, potrzeb, wieku, płci, rodzaju schorzenia, stosowanych
metod leczenia, umiejętności, zdolności i zainteresowań ucznia oraz poziom wysiłkowy.

Wrzesień

Planowanie.

1. Wybór odpowiednich form, środków,
wyznaczenie optymalnej częstotliwości o czas prowadzenia zajęć.
Zajęcia powinny być zawsze dobierane indywidualnie,
- Czas trwania i częstotliwość prowadzonych zajęć powinny respektować zasady pedagogiczne przede wszystkim zasadę
stopniowania trudności i konsekwencji,
- Respektujemy wydolność wysiłkową fizyczną, umysłową i emocjonalną, aby nie dopuścić do wystąpienia objawów zmęczenia,
- Obowiązuje zasada liczenia się z innymi członkami zespołu terapeutycznego realizującymi program terapeutyczny oraz
z oczekiwaniami samego podmiotu biorącego udział w terapii i jego rodziny.
Wrzesień

Kontrakt terapeutyczny-nawiązanie więzi między
uczniem a terapeutą,

1. Sporządzenie kontraktu określającego wzajemne oczekiwania, uwzględniającego zainteresowania ucznia oraz obowiązujące zasady m.in. zasadę poufności.
2. Wykonanie kontraktu w postaci pracy plastycznej.
Wrzesień

Prowadzenie terapii zgodnie z planem i zasadami pedagogiki specjalnej.

1. Usprawnianie fizyczne.
2. Usprawnianie psychiczne.
3. Usprawnianie społeczne.
Zasada personalizacji, osoba niepełnosprawna, pozostaje zawsze osobą, podmiotem z gwarantowanym prawem do godności
- Zasada indywidualizacji, czyli dostosowania pozytywnych postaw i działań terapeutycznych do kategorii upośledzeń i charakteru osób
- Zasada sukcesu,
- Zasada wielostronnego mobilizowania i wzmacniania osiągnięć.
W trakcie prowadzonej terapii możliwa jest pewna elastyczność i zmiana
pewnych elementów planu, jeśli zaplanowane metody nie mogą być
zrealizowane z powodu istotnych przyczyn.

Monitorowanie

Obserwacja w czasie każdych zajęć-tworzenie na bieżąco notatek. Notatki w dzienniku terapeuty.

Na bieżąco

Wspieranie mocnych stron ucznia.
Wzmacnianie pozytywne poprzez słowo, gesty, pochwały, drobne nagrody np. w postaci dyplomów, naklejek czy organizacji zajęć specjalnych. Prowadzenie tablicy motywacyjnej.
Na bieżąco

Ewaluacja
Notatki w dzienniku terapeuty oraz w Indywidualnych Programach Edukacyjno- -Terapeutycznych uczniów
I. styczeń 2015;
II.
Czerwiec 2015.

III. Realizacja określonych metod terapii zajęciowej :
1. Metody ergoterapii
2. Socjoterapia
Ludoterapia - zabawoterapia (zabawy ruchowe oraz uczące właściwych zachowań społecznych, zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry dydaktyczne)
Terapia ruchem (ćwiczenia motoryki małej z elementami relaksacji i oddechowe, ćwiczenia Dennisona, „Lewa ręka rysuje i pisze”, pisanie i rysowanie po śladzie, malowanie dziesięcioma palcami itp.) 5min. Na początku zajęć.
Trening umiejętności społecznych (nauka prawidłowych zachowań w sytuacjach dnia codziennego, kontrolowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, wyrażania i rozpoznawania uczuć. Nauka samoobsługi i rozwijanie samodzielności i właściwych nawyków. Treningi: nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywania konfliktów. Doradztwo zawodowe , rozmowy na temat przyszłości i rozwoju osobistego).
Podniesienie poziomu umiejętności społecznych.
Elementy dramy, odtwarzanie sytuacji dnia codziennego,
Gry dydaktyczne (np. poczta, bank, sklep itd.),
Rozwijanie umiejętności praktycznych i samoobsługowych (świadome posługiwanie się pieniędzmi, rozumienie upływu czasu-zegar, kalendarz) i kształtowanie właściwych nawyków (higiena osobista, wiązanie butów, dbałość o porządek itp.)
Kształtowanie zasad zachowania obowiązującego w szkole, w miejscach publicznych, przy stole itd.)
Umiejętne korzystanie z Internetu jako źródła wiedzy, rozrywki i komunikacji (poczta e-mail) zasady nawiązywania kontaktu.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, kształtowanie empatii oraz rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego
wyrażania uczuć
Elementy dramy
Rozpoznawanie emocji na podstawie własnych fotografii i ilustracji innych osób,
Zabawy i gry dydaktyczne („Jaki dzisiaj masz humorek?”, „Lustereczko powiedz przecie...” itd.)
Rozwijanie komunikacji interpersonalnej w oparciu o zestaw ćwiczeń „Podaj dłoń” (asertywność, otwartość itd.),
Karty Morena.
Zastosowanie pomysłów i zasad w nowych sytuacjach:
Wyjście do sklepu w celu zrobienia zaplanowanych i przemyślanych zakupów i umiejętnego wydania pieniędzy,
Poczta- samodzielne wypisywanie przekazów, obsługa telefonu, kupowanie znaczków oraz nadawanie przesyłek.

Trening kulinarny- estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, robienie zakupów, doboru artykułów spożywczych, kulturalnego zachowania się przy stole .
Rekreacja (nauka spędzania wolnego czasu w sposób czynny i pożyteczny, w tym wyjścia na plenery malarskie do pracowni artystycznych, muzeum itp.).
Umiejętne korzystanie z komputera, jako źródła wiedzy, narzędzia pracy i komunikacji.
1. Artterapia
Rysunek (proste prace angażujące ucznia w ołówku, pastelami, węglem itp.)
Malarstwo (malowanie akwarelami, temperami, farbami plakatowymi, witrażowymi oraz farbami ekologicznymi przy pomocy 10 palców)
Rzeźba (glina, gips, masa solna, plastelina, modelina, masa papierowa, papiero-plastyka – origami), nauka obsługi koła garncarskiego.
Sztuki użytkowe (witraż, fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć w programach graficznych itp., plakat, projekty okładek, opakowania, ulotki reklamowe, collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi).
Zdobnictwo i dekoratorstwo (de coupage, zdobienie wcześniej wykonanych wytworów oraz surowców wtórnych, ikebana, dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki wielkanocne, bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości).
Elementy muzykoterapii, choreoterapii i biblioterapii (słuchanie tekstów biblioterapeutycznych aktywizujących bądź relaksacyjnych, Czytanie głośne fragmentów lub całości książki / tekstu), dobieranie fragmentów muzycznych wyrażających uczucia i stany emocjonalne w czytanym fragmencie, tworzenie ilustracji do tekstu lub utworu muzycznego.)
4. Usprawnianie grafomotoryki, rozwijanie sprawności manualnej: napięcia mięśniowego (zbyt silnego i zbyt słabego), zaburzonej precyzji oraz doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji myślowych (logiczne myślenie, pamięć itd.), orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, percepcji wzrokowej (spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej) i słuchowej, lateralizacji oraz innych zaburzonych funkcji i umiejętności t.j. czytanie ze zrozumieniem, wymagających rozwijania i zawartych w zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
........................................
Opracowała Agnieszka Dyla

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.