X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29080
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

VIII/ IX 2014
sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Poszerzanie
wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

udział w procesie
wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
udział w różnych
formach doskonalenia
(warsztaty, kursy, konferencje itp.)
obserwowanie zajęć innych nauczycieli
studiowanie literatury
fachowej i
wykorzystanie jej w
pracy

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
zaświadczenia, świadectwa ukończenia

zaświadczenia

karty obserwacji zajęć

wykaz literatury

3. Aktywny udział
w pracach komisji wychowawczej szkoły i zespołu samokształceniowego.

aktualizacja Programu
Wychowawczego
współtworzenie Programu Profilaktyki
systematyczna
współpraca z Komisją
Wychowawczej
współpraca przy wykonywaniu określonych zadań w Zespole Samokształceniowym
Nauczycieli Języków
Obcych

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
zaświadczenie przewodniczącego Komisji Wychowawczej

protokoły i notatki z zebrań, referaty

4. Organizowanie
i przygotowanie konkursów językowych.
opracowanie regulaminów konkursów
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

okres stażu

okres stażu
regulaminy konkursów

protokoły
z przebiegu konkursów, potwierdzenie dyrektora szkoły

5. Opracowanie
i wdrożenie autorskiego programu zajęć kółka języka angielskiego.
opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć

2015/ 2016
program autorski

6. Przygotowywanie próbnych sprawdzianów
w klasie VI z języka obcego nowożytnego.
opracowanie, analiza wyników i sformułowanie wniosków do dalszej pracy

okres stażu
opis działań

7. Praca z uczniem zdolnym.

wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów

okres stażu
opis działań, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
przygotowanie
pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem (scenariusze uroczystości
szkolnych, konspekty, karty pracy, testy itp.)
opracowywanie tematycznych prezentacji multimedialnych

okres stażu

okres stażu
pomoce dydaktyczne, scenariusze,

prezentacje

2. Prowadzenie zajęć w sali komputerowej lub sali językowej.
prowadzenie lekcji w sali komputerowej
prowadzenie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej

okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

przedstawienie wymaganej dokumentacji
okres stażu
załączona dokumentacja

4. Opublikowanie
planu rozwoju zawodowego.
umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

okres stażu
adres strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
przygotowanie scenariuszy lekcji i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i
kontraktowych

okres stażu
scenariusze lekcji, karty obserwacji

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
opublikowanie w  portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą
pedagogizacja rodziców- opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych

okres stażu

okres stażu

2014/ 2015

okres stażu
wydruk publikacji

scenariusze lekcji, potwierdzenia nauczycieli

harmonogram spotkań, kontrakt

referat, ankieta

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

przygotowanie (wraz z nauczycielem historii)
uczniów do udziału w
turnieju mitologicznym
opracowanie i
przygotowanie
uroczystości szkolnych
razem z innymi
nauczycielami

2014/ 2015

okres stażu

potwierdzenie

potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych oraz planu wychowawczego.

opracowanie i wdrożenie autorskiego programu kółka języka angielskiego
opracowanie i wdrożenie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły.

2015/ 2016

2014/ 2015
dokumentacja pracy kółka, program, zaświadczenie
dyrektora
Plan Pracy Wychowawczej dla klasy V

2. Współpraca z rodzicami uczniów.
przygotowanie i wygłoszenie referatu, rozmowy indywidualne z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi
angażowanie rodziców i ich uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych

okres stażu

okres stażu
protokoły z zebrań z rodzicami

zdjęcia z uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1.Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów z języka
angielskiego.

przygotowanie i zachęcenie uczniów do udziału w konkursach
okres stażu
protokoły

2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
organizowanie wycieczek do kina, zwiedzanie wystaw
organizowanie wycieczek klasowych
okres stażu

okres stażu

karty wycieczek

karty wycieczek

3. Współpraca
przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

współorganizacja różnych uroczystości szkolnych
okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Pomoc w nauce uczniom z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności w nauce języka angielskiego.

organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego

okres stażu
poświadczenie dyrekcji, lista uczestników zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
rozmowy dotyczące uczniów
analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

okres stażu
opis działań

2. Współpraca z instytucjami samorządowymi.

nawiązanie współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i innymi

okres stażu
poświadczenia

3. Współpraca
z uczelniami wyższymi.
pełnienie funkcji opiekuna praktyki

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych
opis i analiza dwóch przypadków dotyczących rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

okres stażu
opis działań

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami własnymi i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.