X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29075
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Cel Zadania Formy/metody realizacji Termin

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły • Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowanie projektu sprawozdania.
• Opracowanie planów dydaktycznych i planu pracy wychowawcy.
• Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej..
• Współpraca z rodzicami. • Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (korzystanie ze stron internetowych)
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju
• sprawozdanie z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
• Wdrożenie do realizacji opracowanych planów
• Opis, relacja ze spotkań z rodzicami IX 2013r.

cały okres stażu

V 2016r.

wg potrzeb;

zgodnie z planem spotkań
2 Doskonalenie kompetencji zawodowych • Analiza własnych kompetencji.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i zaplanowanie zadań do realizacji w okresie stażu.
• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Dobór zadań adekwatnych do potrzeb szkoły i środowiska IX 2013 r.

wg potrzeb
3 Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

• Praca w komisjach konkursowych, komisji na sprawdzianie po klasie szóstej .
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
• pełnienie funkcji opiekuna SKO
• pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa • Powołanie przez dyrektora IX 2013 – V 2016r.

4 Analiza i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności • przeprowadzanie sprawdzianów próbnych w klasie szóstej
• Dokonanie analizy wyników badania umiejętności – sprawdzianu po 6 klasie.

• Wybór zadań z uwzględnieniem standardów
• Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy na bieżąco wg potrzeb

5 Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez zbieranie i tworzenie prac klasowych, testów i innych pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości swojej pracy zawodowej i rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• Opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu przedmiotowego

• Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych
• Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
• Praca z uczniem zdolnym.
• Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
cały okres stażu;
zgodnie z planem konkursów

6 Aktywna realizacja zadań wychowawczych

• Opracowanie planu pracy wychowawcy dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
• Wdrażanie do realizacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. • Realizacja zadań wypływających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. na bieżąco

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Lp. Cel Zadania Formy/metody realizacji Termin

1 Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• Objęcie opieką szkolnej pracowni informatycznej
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych, multibooków.
• Opracowanie prezentacji multimedialnych
• Opracowanie testów, sprawdzianów, analizy sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzania wiedzy i umiejętności matematycznych cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
lp cel zadania Formy/metody realizacji termin
1 Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom • Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
• Współpraca z Radą Pedagogiczną.
• Współpraca z rodzicami.
• Aktywna współpraca z innymi wychowawcami . • Spotkania i lekcje otwarte dla nauczycieli
• Współorganizacja i przygotowanie szkolnych konkursów
• Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
• Konsultacje indywidualne dla rodziców wg potrzeb
2 Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy • Prowadzenie zajęć otwartych..
• Pedagogizacja rodziców. • Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”
• Udostępnianie innym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć pedagogicznych i uroczystości szkolnych
• Opracowanie dla rodziców i nauczycieli referatów na wybrane tematy cały okres stażu

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
lp cel zadania Formy/metody realizacji termin
1 Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań • Opracowanie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI
• Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla klas IV -VI zgodnie z Szkolnym Programem Wychowawczym.
• opracowanie planu pracy koordynatora ds.bezpieczeństwa • wdrożenie opracowanych programów do realizacji

do 15 IX każdego roku szkolnego

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
lp cel zadania Formy/metody realizacji Termin
1 Rozwijanie zainteresowań młodzieży; wdrożenie do samokształcenia i zdobywania informacji z różnych źródeł, umiejętność • Zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego.
• Organizacja konkursów matematycznych np.
konkursy interdyscyplinarne, Albus, itp.
• Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolniejszych z matematyki. • Ustalenie zasad współpracy, podział obowiązków pomiędzy organizatorów
• Praca w zespole
• Przygotowanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok szkolny;
cały okres stażu
2 Rozwijanie zainteresowań młodzieży, wrażliwości na dziedzictwo kultury regionu i kraju • Współorganizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych.
• wycieczki, wyjścia klasowe
2013 – 2016r.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
lp cel zadania Formy/metody realizacji termin
1 Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej • Przygotowanie uroczystości szkolnych i apeli, imprez szkolnych.
• Przygotowanie z wychowankami inscenizacji i przedstawień. • Scenariusze imprez i apeli szkolnych
cały okres stażu;
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2 Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów • Pedagogizacja rodziców.
• Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
• Integracja zespołu klasowego. • Spotkania z rodzicami (także indywidualne)
• Przeprowadzenie wśród rodziców ankiet i ich analiza
• Imprezy klasowe, ogniska, wycieczki, pomoc koleżeńska
• cały okres stażu
3 Współpraca z instytucjami samorządowymi • Nawiązanie współpracy z Policją, pomoc w organizacji akcji charytatywnych.
• Nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy Policją
• Aktywny udział w organizowanych akcjach charytatywnych Działania podejmowane w razie potrzeby, spotkania z policjantem

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
lp cel zadania Formy/metody realizacji termin
1 „Moi uczniowie tworzą zgrany zespół klasowy” – prawidłowe funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i lokalnym • Realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
• Współpraca z Poradnią pedagogiczno – psychologiczną w Dębicy. • Prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z programem profilaktyki i wychowawczym szkoły
• Zachęcanie młodzieży do udziału w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i lokalnych
• Wspólne z uczniami organizowanie spotkań klasowych cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.