X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29001
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego, posiadającego kwalifikacje do nauczania religii, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Hanna Drązikowska
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Jaktorowie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Wrzesień 2012 r. Bibliografia
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012 r.

Wrzesień 2012 r.

Maj 2015 r. Wniosek

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje, kursy)

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Udział w spotkaniach formacyjnych katechetów (dni skupienia, pielgrzymki)

Gromadzenie pomocy dydaktycznych

Studiowanie literatury fachowej, czasopism Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu Świadectwa
Potwierdzenia

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie

Notatki

Bibliografia

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego Sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
Sprawozdania Wrzesień 2012
Maj 2015 Plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji planu
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych Przygotowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych,
oprawy liturgii uroczystości kościelnych

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, ogłoszeń, podziękowań

Opracowanie gazetek ściennych, wystaw

Pobieranie informacji i materiałów z Internetu
(korzystanie ze stron ministerstwa, kuratorium, episkopatu, diecezji oraz „Profesor”, „Edux”, „Stacja 7”, „Katolik”, „Opoka”, „Apostoł”, „Natan”
i in. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu Scenariusze

Pomoce dydaktyczne

Dokumentacja pedagogiczna

Zdjęcia

Własne notatki
3. Korzystanie z tablicy interaktywnej Korzystanie z podręczników Multi Book

Korzystanie z filmów edukacyjnych

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Notatki

Zestaw filmów edukacyjnych

Prezentacje
4. Komunikowanie się za pomocą Internetu Przesyłanie informacji na stronę szkoły i do lokalnej gazety „Wieści z gminy”

Komunikacja z rodzicami uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Artykuły

Notatki

Artykuły
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli, stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wymiana doświadczeń, współpraca z innymi nauczycielami Udział w spotkaniach międzyszkolnego zespołu katechetycznego. Konsultacje
i rozmowy na temat realizacji programów nauczania
i sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych

Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym w ramach zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Uczestniczenie w spotkaniach formacyjno- szkoleniowych
i wymiana doświadczeń z katechetami w ramach formacji prowadzonej przez Wydział Katechetyczny Kurii Łowicz Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie
ks. proboszcza

Protokoły spotkań

Potwierdzenie
2. Prowadzenie otwartych zajęć Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli katechetów Okres stażu

Okres stażu Dokumentacja nauczyciela stażysty

Scenariusz Potwierdzenie nauczycieli
3. Pedagogizacja rodziców Prowadzenie spotkań dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Eucharystii oraz uroczystości Rocznicy I Komunii Świętej Okres stażu Potwierdzenie
ks. proboszcza
4. Publikowanie własnych opracowań Przygotowanie
i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań (scenariusze zajęć, sprawdziany, programy) poprzez umieszczanie ich w bibliotece szkolnej
i Internecie Okres stażu Scenariusze, materiały poznawcze
§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentacji
1. Opracowanie
i wdrożenie projektów Przygotowanie
i wdrożenie projektu przygotowania uczniów do przyjęcia sakramentu Eucharystii

Przygotowanie
i realizacja projektu Szkolnego Koła Religijnego Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie
ks. proboszcza

Potwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadanie Formy realizacji Terminy Sposób dokumentacji
1. Przygotowanie konkursów szkolnych zachęcających uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolnych konkursów:
„Najpiękniejszy różaniec”, „Palma wielkanocna”, „Jan Paweł II w plakacie” Okres stażu Dyplomy
2. Współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych
i środowiskowych Przygotowywanie uroczystości:
Jasełka, Wigilia dla niepełnosprawnych, W hołdzie Janowi Pawłowi II, Wielkanocne zwyczaje Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Propagowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących Organizowanie szkolnych akcji charytatywnych, uczestniczenie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Organizacja imprezy środowiskowej dla rodzin: Familiada, Wigilia Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie prezesa Dużych Rodzin 3+
§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentacji
1. Współpraca z parafią Świętej Rodziny w Jaktorowie Sprawowanie opieki
i przygotowanie uczniów do udziału w nabożeństwach: Różaniec, Droga Krzyżowa, Roraty

Udział w przygotowywaniu rekolekcji wielkopostnych

Przygotowanie oprawy liturgii Mszy Świętej na rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego

Przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentu Eucharystii - Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie
ks. proboszcza

Potwierdzenie
ks. proboszcza

Potwierdzenie
ks. proboszcza

Potwierdzenie
ks. proboszcza

Potwierdzenie
ks. proboszcza
2. Współpraca z Forum Inicjatyw Społecznych Gminy Jaktorów Udział w bożonarodzeniowej akcji charytatywnej „Bombka” Grudzień
Okres stażu Potwierdzenie prezesa Forum Inicjatyw Społecznych
3. Współpraca z Kołem Dużych Rodzin 3+ Organizowanie spotkań z ekspertami z dziedziny psychologii
i pedagogiki Okres stażu Potwierdzenie prezesa Koła Dużych Rodzin 3+
4. Współpraca z kołem łowieckim „Dzik” w Żyrardowie Udział uczniów w dokarmianiu zwierząt zimą, akcje zbierania żołędzi Wrzesień- październik
Okres stażu Potwierdzenie prezesa koła łowieckiego
5. Współpraca z rodzicami Zaangażowanie rodziców w przygotowywanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, pomoc w organizacji uroczystości szkolnych Okres stażu Potwierdzenie
ks. proboszcza
§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentacji
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie
i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie
i wnioski Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.