X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Krystyny Pilarczyk
NAUCZYCIELA RELIGII w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi
im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Okres odbywania stażu: 01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.

§ 7. ust 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
Pkt 1. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych
poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej i katechetycznej;
- śledzenie nowości wydawniczych;
- wprowadzanie innowacji dydaktycznych, ciekawe metody i formy pracy;
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
- formacja religijna- rekolekcje dla katechetów, dni skupienia, nabożeństwa itp.;
- współpraca z opiekunem stażu;
- prowadzenie zajęć otwartych;
- podjęcie studiów III stopnia.

2. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
- opracowanie i stosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z religii korelującego z WSO w formie prezentacji;
- gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych oraz katechetycznych w formie elektronicznej;
- opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy;
- opracowanie pomocy dydaktycznych – prezentacje, gazetki, testy;
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń
z innymi nauczycielami religii i kontakty międzyszkolne.

3. Prowadzenie ewaluacji własnych działań
- analizowanie realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego
- ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez sprawdziany, ankiety, rozmowy;
- ocena własnych umiejętności i stopnia rozwoju duchowego.

Pkt. 2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
- zaznajomienie się ze zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- obserwacja zachowań uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych, śledzenie raportów i wiadomości odnośnie zagrożenia środowiska lokalnego;
- praca pozalekcyjna z młodzieżą na terenie parafii;
- indywidualne kontakty z uczniami;
- współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialnymi (m.in. Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Stanisława B.M. w Wieluniu);
- współorganizowanie uroczystości szkolno-kościelnych i dni wychowawczo-rekolekcyjnych;
- współpraca z ,,Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej.

2. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych.
- organizacja i włączanie uczniów do akcji o charakterze religijnym na terenie parafii i miasta;
- organizowanie akcji charytatywnych na terenie parafii.

3. Wspieranie rozwoju uczniów.
- rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami/opiekunami;
- opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce;
- rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Koło Wzorowego Katolika”;
- przygotowanie gazetki ściennej o tematyce informacyjno-ewangelizacyjnej i kulturalnej;
- organizacja konkursów o tematyce religijnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach;
- bieżące diagnozowanie możliwości uczniów;
- przybliżanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania osobowości.

Pkt. 3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
- wykorzystanie zasobów internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych;
- opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, prezentacji;
- przygotowanie dokumentów szkolnych w formie elektronicznej;
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć;

Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
- korzystanie z dziennika elektronicznego Librus;
- korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli religii;
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową;
- kontakt e-mailowy z uczniami;
- przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów i prezentacji przy użyciu komputera i internetu;
- budowanie komputerowej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych;
- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego, a także konspektów zajęć własnego autorstwa na portalach internetowych dla nauczycieli;
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, pracy w określonych programach itp.;
- udział w szkoleniach w formie wideokonferencji.
2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
- gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych oraz katechetycznych w formie elektronicznej;
- wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, komputera, narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu;
- korzystanie z pomocy katechetycznych podczas zajęć przy użyciu projektora i głośników;
- bezpieczne i świadome korzystanie z zasobów technologii informatycznej.

Pkt. 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych;
- stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy;
- współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów;
- pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych;
- utrzymywanie porządku na terenie szkoły;
- współudział w organizowaniu wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych;
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść i imprez.

2. Pedagogizacja rodziców
- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem;
- włączanie rodziców do akcji charytatywnych i innych na terenie szkoły i parafii;

3. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w celu wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.
- wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w szkole;
- współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, parafią i organizacja pomocy w tym zakresie dla rodzin dysfunkcyjnych oraz ubogich.

Pkt. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych.
- klasyfikowanie i promowanie uczniów;
- analiza podstawowych aktów prawnych, w tym dotyczących pomocy społecznej;
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- znajomość przepisów w konkretnych działaniach;
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie elektronicznej.

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących oraz modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

Wieluń, dnia 11.09.2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.