X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28953
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych z matematyki

Cele:
• Cele ogólne:
- wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki,
- kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków,
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
• Cele szczegółowe:
- rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań),
- rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
- przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie umiejętności opisywania przez uczniów w języku matematyki prostych sytuacji,
- wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
- kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się kalkulatorem (komputerem),
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
2. Pomoce dydaktyczne.
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy IV- VI szkoły podstawowej,
- przyrządy geometryczne,
-komputer, komputerowe programy edukacyjne, kalkulator.

3. Uwagi o realizacji:
Program będzie realizowany jako zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 1 godzina tygodniowo na przemian dla klas IV-V i VI przez okres jednego roku). Podstawową formą pracy będzie praca indywidualna z uczniem, zaś metodą – ćwiczenia praktyczne.
4. Treści nauczania w klasie IV:
- I półrocze:
1.System dziesiątkowy. Zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych.
2. Zapisywanie i odczytywanie liczb zapisanych znakami rzymskimi.
3. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe.
4. Mnożenie i dzielenie pamięciowe.
5. Kolejność wykonywania działań.
6. Pisemne dodawanie liczb naturalnych.
7. Pisemne odejmowanie liczb naturalnych.
8. Prostokąt i kwadrat oraz ich własności.

- I I półrocze:
1. Mnożenie liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe.
2. Dzielenie liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe.
3. Mnożenie i dzielenie pisemne w zadaniach.
4. Ułamki zwykłe.
5. Obliczenia związane z czasem.
6. Jednostki długości.
7. Obwód prostokąta.
8. Pole prostokąta.
5. Treści nauczania w klasie V:
- I półrocze:
1.Działania na liczbach naturalnych – dodawanie i odejmowanie.
2. Mnożenie pisemne naturalnych.
3. Dzielenie pisemne naturalnych.
4.Kolejność wykonywania działań.
5.Pisemne dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
6. Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
7.Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
8. Zaokrąglanie liczb.
- II półrocze:
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.
2. Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych.
3. Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną.
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
5. Czytanie diagramów.
6. Pola figur.
7. Obliczenia związane zeskalą.
8. Obliczenia czasowe.

6.Treści nauczania w klasie VI:
- I półrocze:
1. Powtórzenie wiadomości z klasy V.
2. Mnożenie ułamków dzielenie ułamków przez liczby naturalne.
3. Mnożenie ułamków dzielenie ułamków.
4. Dzielenie ułamków zwykłych.
5. Liczby ujemne.
6. Jednostki pola.
7. Pole prostokąta i kwadratu.
8. Mnożenie pisemne.
• II półrocze:
1. Dzielenie pisemne.
2. Zapisywanie ułamków zwykłych w postaci dziesiętnej.
3. Prędkość, droga, czas.
4. Rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty.
5. Rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty
6. Obliczenia z użyciem kalkulatora.
7. Obliczenia procentowe z użyciem kalkulatora.
8. Potęgowanie liczb.
7. Przewidywane osiągnięcia.
- wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie treści programowych,
- wyrobienie poczucia własnej wartości,
- chętne podejmowanie wysiłku intelektualnego,
- umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach życiowych.
8. Sposoby oceniania osiągnięć.

- pochwała słowna,

- sprawdziany w formie zabawowej,

- prace pisemne sprawdzane przez samych uczniów i korekta nauczyciela,

- test diagnostyczny,

- test podsumowujący,

9. Ewaluacja programu.
- Ewaluacja ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycieli realizującym program. Wszystkie strony będą informowane o jej wynikach i będą uczestniczyły w wyciąganiu, formułowaniu wniosków i realizowaniu zaleceń na przyszłość.
- Rodzaje ewaluacji:

- monitoring ( bieżąca obserwacja ),

- ewaluacja cząstkowa ( po 15 godzinach pracy z uczniami ),

- ewaluacja końcowa ( po realizacji programu ),

- Techniki badawcze:
- obserwacja,
- analiza dokumentów ( testy, sprawdziany, ćwiczenia ),
- kwestionariusz ankiety,

- Wykorzystanie ewaluacji: o sposobie wykorzystania ewaluacji mogą decydować wszystkie zainteresowane strony. Ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.