X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28897
Przesłano:

Efekty dydaktyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

EFEKTY DYDAKTYCZNE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za pierwsze półrocze roku szkolnego .................
Imię i nazwisko: ....................
Sfera wychowawcza
-rozwój społeczny: Ze względu na problemy w komunikacji, poziom rozwoju społecznego ucznia jest znacznie obniżony. Posiada niską orientację w sytuacjach społecznych. Nie zawsze stosuje się do obowiązujących norm. Musi być wspierany w tej dziedzinie, a zachowania jego odpowiednio modelowane.
-funkcjonowanie w grupie: Cechuje go pozytywne nastawienie do grupy rówieśniczej. Nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami, nie jest konfliktowy. Chętnie bierze udział w zabawach integrujących klasę. Wtedy następuje poprawa kontaktu z D. - wydaje się pogodniejszy, pozytywniej nastawiony do otoczenia.
-odnoszenie się do dorosłych: Zachowuje się poprawnie, uczy się zachowywać należny dystans. W kontaktach społecznych potrzebuje wsparcia i zrozumienia jego problemów w komunikacji.
-stosunek do obowiązków szkolnych: Zawsze jest przygotowany do zajęć. W wywiązywaniu się z obowiązków bardzo wspierają go rodzice. Bez pomocy i ich współpracy ze szkołą D. nie poradziłby sobie z terminowym wywiązywaniem się z obowiązków. W klasie, podczas lekcji pracuje, ale tylko pod bezpośrednim kierunkiem nauczyciela. Do podjęcia działania musi być silnie motywowany. Pozostawiony sam zazwyczaj zaprzestaje działania, rozprasza uwagę (pozostaje w świecie własnych przeżyć), albo oddaje się własnej aktywności, która przejawia się nadruchliwością (silne pobudzenie ruchowe - rodzaj kiwania) lub działaniem typu rysowanie. Często wyraża niezadowolenie z powodu konieczności przyjścia do szkoły.
-samodzielność: Jest mało samodzielny. Podejmuję działania mające na celu ponowne wdrożenie D. do większej samodzielności i do podążania za tokiem lekcji. Potrafi skupić się na zadaniu, ale pracuje bardzo wolno i szybko się dekoncentruje. Często potrzebuje pomocy, bezpośredniej kontroli nauczyciela, powtarzania prostych komunikatów w celu przywołania pożądanej aktywności oraz ukierunkowania i podania sposobu rozwiązywania zadania, wtedy pracuje wg podanego schematu (krótko).
-rozwój emocjonalny: Rozwój emocjonalny chłopca odbiega od normy wiekowej – nie potrafi skutecznie regulować własnych, negatywnych emocji. W sytuacjach dla niego trudnych, np. gdy zostaje naruszony schemat działania, do którego jest przyzwyczajony reaguje gwałtownie (protestuje krzykiem i niezadowoleniem). Rzadziej pojawiają się gwałtowne zmiany nastroju, z powodu przypomnienia jakiejś sytuacji (okazywał smutek do wystąpienia płaczu). Częste są stany nadmiernego pobudzenia ruchowego, które występują w czasie pracy, nasilają się podczas przerw lub niespodziewanych sytuacji.
Sfera językowa:
- rozwój mowy biernej i czynnej: Problemem są ograniczenia w komunikacji spowodowane opóźnionym rozwojem mowy, która pomimo postępów, nadal jest w znacznym stopniu zaburzona. Posiada ubogie słownictwo bierne i czynne co rzutuje na tempo i zakres przyswajania wiedzy. W mowie pojawiają się liczne agramatyzmy, uproszczenia grup spółgłoskowych, deformacje słów oraz zmiany i opuszczenia głosek. Czasami, zwłaszcza w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, nasilają się trudności w prawidłowym odbiorze jego wypowiedzi.
- budowanie wypowiedzi ustnej: Ma niskie kompetencje językowe powodujące duże trudności w porozumiewaniu i rozumieniu złożonych komunikatów, problemy z samodzielnym budowaniem zdań, najczęściej wypowiada się wyrazami i zdaniami prostymi.
- technika czytania i pisania (tempo) W zakresie tych umiejętności Daniel samodzielnie odczytuje jedynie proste jedno-, dwusylabowe wyrazy. Przepisuje dość poprawnie, odwzorowując kolejno każdą literę. Litery są zapisane i łączone poprawnie, ale zbyt duże (technika zapisu klasy pierwszej). Z pamięci lub ze słuchu zapisuje tylko proste wyrazy.
Tekst czytany przez n-la rozumie dość poprawnie. Chętnie wzbogaca wiadomości ogólne (pyta i oczekuje wyjaśnienia niezrozumiałych słów, zdarzeń i zjawisk).
Sfera wykonawcza:
- myślenie: Procesy myślenia pojęciowego kształtują się w normie. W związku z problemami w komunikacji występują duże problemy w słownym wyrażaniu myśli. Zaburzone są procesy logicznego myślenia i zapamiętywania w oparciu o materiał słuchowy, natomiast zdolność logicznej organizacji materiału w oparciu o materiał wzrokowy przebiega na poziomie wysokim.
--umiejętności matematyczne: Coraz sprawniej nazywa liczebniki, dodaje i odejmuje na konkretach oraz mnoży i dzieli pamięciowo w ograniczonym zakresie liczbowym. Zadania tekstowe czytane przez n-la rozwiązuje poprawnie, trudniejsze po dodatkowych wyjaśnieniach. Odczytuje, zapisuje i porównuje liczby wielocyfrowe, doskonaląc tę umiejętność. Z pomocą dokonuje obliczeń w zakresie liczb wielocyfrowych wykorzystując techniki działań pisemnych (algorytmy działań pisemnych wymagają ciągłego utrwalania). Podczas obliczeń nadal wspiera się konkretami.
- wiedza i orientacja w otaczającym świecie: Posiada podstawowe wiadomości o sobie samym i najbliższym środowisku. Chętnie bogaci wiedzę nie tylko w tym zakresie. Szczególne zainteresowanie wykazuje wiadomościami z przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.