X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28837
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowoy nauczyciela dyplomowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach

Imię i nazwisko: Beata Wróblewicz
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy Ośrodka.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Sierpień 2014
Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2017

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

1.Aktywny udział w zespole ewaluacyjnym

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, sprawozdania.

Przedsięwzięcia skierowane na doskonalenie nauki czytania i pisania

1.Stosowanie różnorodnych metod pracy wspomagających naukę czytania i pisania, np.: metoda B. Rocławskiego, Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć, poświadczenie dyrektora.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w organizowanych wewnątrz Ośrodka jak i przez podmioty zewnętrzne formach doskonalenia zawodowego.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do bieżących potrzeb (szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje organizowane przez CKN oraz dyrekcję szkoły).
2.Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, wynikających z potrzeb placówki określanych w planie WDN.

Cały okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo.
Potwierdzenia udziału w Radach Pedagogicznych.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego.

1. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej oraz dziedzin wspomagających, systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.
2.Wzbogacanie własnego księgozbioru z zakresu literatury pedagogicznej.
3.Gromadzenie pomocy dydaktycznych (płyt CD, programów komputerowych, prezentacji multimedialnych ).
4. Śledzenie stron internetowych dotyczących pracy wychowawczej i rewalidacyjnej.

Cały okres stażu

Zestawienie bibliografii.

Podejmowanie działań
promujących placówkę w środowisku.

1. Współorganizowanie imprez dla wychowanków ośrodka i zaproszonych gości.
2. Zamieszczenie notatek i zdjęć na stronie internetowej szkoły.
3.Opracowanie artykułów do prasy z organizowanych imprez.
4. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnych uroczystościach, konkursach organizowanych przez szkołę i inne instytucje, z którymi szkoła współpracuje

Cały okres
stażu

Sprawozdania, zdjęcia, notatki na stronie internetowej szkoły,
artykuły w prasie, wpisy w dzienniku lekcyjnym.

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz wydarzeń z życia szkoły

1. Opracowanie dokumentacji, sprawozdań, scenariuszy, pomocy, kart pracy, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.

Cały okres
stażu

Wykonane pomoce dydaktyczne,
ankiety,
dyplomy itp.

Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej.

1. Przegląd i analiza aktualnych publikacji na portalach internetowych dla nauczycieli celem zdobywania bieżących informacji oraz poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy np.: portaloswiatowy.pl, Literka. pl, Edux.pl, Ministerstwo Edukacji Narodowej, strony wydawnictw oświatowych, fora nauczycielskie.
2.Komunikowanie się za pomocą poczty
elektronicznej.

Cały okres stażu

Teksty publikacji.
Materiały na elektronicznych nośnikach danych.

Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i programów multimedialnych do pracy z dziećmi

1.Wykorzystanie komputera do pracy z dziećmi na zajęciach

Cały okres stażu

Rozkłady zajęć, wpis w dzienniku zajęć.

Publikowanie własnych opracowań
na portalu edukacyjnym.

1. Publikacja planu rozwoju zawodowego.

Rok szkolny 2014/2015

Adres strony internetowej.

Wykorzystywanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1grudnia 2004r. w okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

1.Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela np: studium przypadków, opracowanie programu „Elementy systemu Edukacja przez ruch” dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora.

Wykorzystanie aparatu cyfrowego

1.Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia ośrodka

Cały okres stażu

Zdjęcia.

Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami

1.Prowadzenie zeszytu rejestrującego przebieg kontaktów z rodzicami konkretnego ucznia
2.Prowadzenie rozmów telefonicznych z rodzicami

Cały okres stażu

Zeszyt kontaktów,
rejestr rozmów telefonicznych w dzienniku zajęć.

§ 8. ust. 2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Pełnienie funkcji opiekuna
stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela
mianowanego.

Prowadzenie zajęć otwartych dla studentów odbywających praktykę pedagogiczną.

Opracowanie i udostępnienie w
bibliotece szkolnej
materiałów
dydaktycznych,
scenariuszy zajęć i
uroczystości szkolnych.

Upowszechnianie materiałów dydaktycznych, obserwacje i dyskusje związane z wymianą doświadczeń zawodowych.

1.Podpisanie kontraktu, obserwacja
prowadzonych zajęć, prowadzenie zajęć
dla nauczyciela, doradztwo i pomoc w
realizacji zaplanowanych zadań.

1.Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla nauczycieli celem wymiany doświadczeń zawodowych na gruncie dotychczasowej praktyki dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej.
2.Pokazanie i analiza zasadności stosowania sprawdzonych i trafnych metod, form oraz środków dydaktycznych wobec określonej grupy uczniów i wychowanków.

1.Umieszczenie scenariusza zajęć otwartych oraz innych materiałów metodycznych dla nauczycieli w bibliotece szkolnej.
2.Umieszczanie sprawozdań z imprez, wycieczek na stronie internetowej Ośrodka.

1. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych nauczycielom.
2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, wymiana doświadczeń.
3. Rozmowy z nauczycielami odbywającymi staż, udzielanie wskazówek celem wymiany spostrzeżeń związanych z awansem
zawodowym i pracy dydaktyczno- terapeutycznej.
4. Praca w zespole nauczycieli zgodnie z potrzebami Ośrodka.

Okres stażu

Kontrakt, harmonogram współpracy, potwierdzenia dyrektora, scenariusze zajęć, zdjęcia.

Scenariusze zajęć, zdjęcia.

Biblioteka szkolna.

Adres strony internetowej.

Przykładowe materiały, potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu „Elementy systemu Edukacja przez ruch” dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

1.Opracowanie i wdrożenie programu z wykorzystaniem metody „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej w celu wspierania rozwoju uczniów. Program obejmuje następujące cele ogólne:
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
- usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką systemu,
- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole,
- kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości,
- nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy,
- zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad orgiami.

Rok szkolny
2014/2015

Opracowany program, scenariusze zajęć, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań Ośrodka, a w szczególności działań Ośrodka dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie imprez i uroczystości wynikających z potrzeb i założeń pracy placówki wg kalendarza Ośrodka.

Uczestniczenie wychowanków w różnych formach działań kulturalnych.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

Podejmowanie przedsięwzięć wspierających rodziny wychowanków

1. Opracowanie scenariuszy, organizacja i prowadzenie imprez.
2. Uroczyste obchodzenie ważniejszych świąt ( Wigilia klasowa, Dzień Dziecka, Dzień Matki itp. ).

1. Wycieczka do GOK w Ryjewie, wyjazdy do kina, pracowni plastycznej, biblioteki.
2. Udział wychowanków w imprezach szkolnych i klasowych.

1. Prowadzenie zajęć ruchowych ze współzawodnictwem.
2. Organizowanie wystawek prac dzieci uzdolnionych plastycznie

1.Wywiady środowiskowe celem zdiagnozowania warunków socjalno- bytowych, ekonomicznych oraz problemów społecznych rodzin wychowanków.
2.Pozyskiwanie dóbr materialnych (odzież, zabawki, książki) i środków finansowych wynikających z aktualnych potrzeb dzieci i placówki.

Cały okres
stażu

Rok szkolny 2014/2015

Cały okres
Stażu.
Wg kalendarza imprez i uroczystości

Cały okres stażu.

Cały okres stażu

Wpisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej Ośrodka.

Zdjęcia, karty wycieczki.

Scenariusz zajęć, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej Ośrodka.

Sprawozdanie, potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi Ośrodek w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wypracowanie konsekwentnych metod do skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych

Aktywna i systematyczna
współpraca z różnymi
organizacjami
i instytucjami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – sporządzanie opinii o wychowankach.
2.Kontakty z przedstawicielami: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym celem wsparcia rodzin i wychowanków, zapobiegania występowania niepożądanych zachowań.

1.Konsultacje i organizowanie zajęć we współpracy z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką, wychowawcami grup wychowawczych, dyrektorem w celu rozwiązywania aktualnych problemów dydaktyczno- wychowawczych.

1. Aktywna współpraca z PTTK w Kwidzynie w celu rozwijania wśród członków SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO „Wędrowcy” zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcających do poznawania najbliższych okolic ziemi kwidzyńskiej.

Cały okres
stażu

Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

Wybór i diagnoza indywidualnych przypadków dydaktyczno – wychowawczych.

1. Sporządzenie opisu i analizy przypadków w oparciu o rozpoznanie i sposoby systematycznego rozwiązywania problemu wychowawczego i dydaktycznego.
2.Działania ukierunkowane na rozwiązanie problemów w określonych przypadkach, zdobywanie informacji o zaistniałych przyczynach, propozycje rozwiązań celem poprawy sytuacji.

W okresie stażu

Opis i analiza wybranych przypadków.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:


..............................
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.