X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28773
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Imię i nazwisko stażysty: Edyta Łemecha
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2014r. - 30.05.2015r.
Data zatwierdzenia planu: wrzesień 2014

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Wiązownicy
Wiązownica 241
37-522 Wiązownica

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Ewa Gloc

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Edyta Łemecha - nauczyciel matematyki
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny stażu:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe stażu:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
- Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
- Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt. 1).

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- rozmowa wstępna z opiekunem stażu i określenie zasad współpracy

- podpisanie kontraktu określającego zasady współpracy wrzesień 2014 - przejrzyste zasady współpracy - harmonogram spotkań

- kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem określający zasady współpracy
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli, tj. ustawy, rozporządzenia
- podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w spawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
- dokonanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika

- zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), Prawa i obowiązki ucznia, Regulamin dyżurów, tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw, kalendarz szkolny

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
- udział w szkoleniu BHP
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć
5. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń scenariuszy lekcji, zajęć itp.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego.
- sporządzenie wniosku

- przygotowanie dokumentacji maj 2014
- wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt. 2).

1. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. - udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

2. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
- kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania

- gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z matematyki

3. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania dla klasy V - opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, nową podstawę programową oraz Wewnątrzszkolny System oceniania
4. Poznanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
- studiowanie literatury metodycznej

5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

- wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych

- wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym

-wykorzystanie Internetu i programów edukacyjnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów

6. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.
- organizacja
i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt. 3)

1. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy i pogłębiania wiedzy matematycznej. - przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się

- zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych sposobów realizacji materiału na lekcji: gry i zabawy, ćwiczenia, itd.

2. Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia
- studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
3. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce.
- badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami

4. Współpraca z rodzicami uczniów. - udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.

5. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
- pomoc w organizowaniu uroczystości, imprez na terenie szkoły

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
*(§6 ust.2 pkt.4)

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

- prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu

- rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- nauka opracowywania scenariuszy lekcji

2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- obserwowanie zajęć

- omawianie ich wyników z prowadzącym
- opracowanie scenariuszy zajęć

- konsultacja

-omawianie lekcji
5. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
- gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena

7. Analiza i samoocena swoich działań.
-analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

podpis opiekuna stażu podpis stażysty

Zatwierdzam do realizacji

Wiązownica, dnia 25 września 2014 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.