X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28624
Przesłano:

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny - Autyzm

.....................................
(pieczątka)

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Dane dziecka Imię i nazwisko xxxxxxxxxxx
Data urodzenia xxxxxxxxxxx
Miejsce zamieszkania xxxxxxxxxxx
Dane przedszkola Nazwa i adres xxxxxxxxxxxxxxxxx
Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych Matka/prawny opiekun
xxxxxxxxxxxxxxx
Ojciec/prawny opiekun
xxxxxxxxxxxxxxxx
Podstawa opracowania programu nr i data wydania orzeczenia x.xxxx/xx
z uwagi na
Niepełnosprawność: Autyzm
Dane dotyczące programu Data opracowania xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Czas realizacji programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka
Informacje zebrane od rodziców Chłopiec wychowuje się w rodzinie pełnej, rodzice sprawni intelektualnie. Chłopiec do 1 roku życia pozornie rozwijał się prawidłowo. Pierwsze objawy, które zaniepokoiły mamę to brak gaworzenia i gestykulacji. Następnie, mowa dziecka ograniczała się do kilku słów. Chłopiec nie reagował na swoje imię, oraz unikał kontaktu wzrokowego. Diagnozę lekarską postawiono dopiero w wieku 5 lat.
Diagnoza psychologiczna

Dziecko jest nadwrażliwe na bodźce dotykowe, niektóre głośne dźwięki i może mieć problem z ich różnicowaniem, unika kontaktu wzrokowego, gdyż nieprawidłowa jest praca systemu wzrokowego. Badanie psychologiczne wykazuje dobry potencjał umysłowy. Sprawnie dokonuje operacji analizy i syntezy wzrokowej oraz operacji rozumowania na materiale konkretnym ( zwłaszcza atematycznym). Ma dobrą pamięć bezpośrednią. Lateralizacja jest niejednorodna – lewostronna dla nóg, prawostronna dla oczu, rąk ucha. Obniżona koordynacja ruchowa i poziom sprawności w czynnościach lokomocyjnych ( np. przy pokonywaniu schodów, w czynnościach manualnych, graficznych, związanych z samoobsługą, – jeśli są bardziej złożone ( np. zapinanie guzików). Potrafi posłużyć się przyborami piśmiennymi, nożyczkami. Rysuje schematycznie, większe zainteresowanie przejawia zapisem liter.
Diagnoza pedagogiczna

Zna litery, odczytuje wyrazy techniką literowo – całościową. Przelicza do 10 –ciu, nie wykonuje zadań typu arytmetycznego. Chłopiec przejawia nadpobudliwość ruchową- wstawanie, wiercenie się, mówienie do siebie, odśpiewywanie podczas wykonywania zadań. Przy spontanicznej zabawie dużo monologuje, posługuje się frazami z bajek, wierszyków. W relacjach społecznych używa wyuczonych form grzecznościowych, zgłasza werbalnie niektóre potrzeby. W relacji zadaniowej sporadycznie poszukuje informacji dotyczących wykonania zadań, nie poszukuje informacji zwrotnych. Aktywnie pokonuje trudności. Mało zróżnicowana jest mimika, intonacja mowy.
Diagnoza logopedyczna

Na podstawie badania logopedycznego stwierdzono pragmatyczno – semantyczne zaburzenia języka. Porozumiewa się za pomocą mowy, buduje zdania pojedyncze. Dysponuje niskim zasobem słownictwa, słabo rozumie dłuższe wypowiedzi. Mowa dialogowa i opowieściowa są zaburzone, chłopiec buduje wypowiedzi najczęściej o poprawnej formie gramatycznej. Ma trudności w definiowaniu pojęć i tworzeniu słów nadrzędnych.
Obserwacje nauczycieli Chłopiec motorycznie mało sprawny, zwłaszcza w sferze koordynacji i elastyczności dużej i małej motoryki. Od czwartego roku życia utrzymuje się stereotypia ruchowa w postaci machania i trzepotanie dłońmi. Jest mało zaradny w zakresie samoobsługi. Nie potrafi samodzielnie korzystać z toalety. Nie ubiera się samodzielnie potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrzebuje pomocy podczas spożywania posiłków. Unika kontaktu wzrokowego i nie nawiązuje relacji z rówieśnikami. U chłopca występuje echolalia: bezpośrednia i pośrednia.
Informacje o stanie zdrowia Ogólny stan zdrowia dziecka dobry.
Inne źródła informacji Brak

Podsumowanie
Mocne strony Słabe strony
Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Posługuje się prawą ręką.
Potrafi posługiwać się przyborami piśmiennymi, nożyczkami. Wznosi różnorodne konstrukcje z klocków. Jest zainteresowany pisaniem liter.

Obniżona koordynacja ruchowa i poziom sprawności w czynnościach lokomocyjnych ( np. przy pokonywaniu schodów) w czynnościach manualnych, graficznych, związanych z samoobsługą ( np. zapinanie guzików). Szybko się męczy.
Funkcjonowanie poznawcze
Chłopiec sprawnie dokonuje operacji analizy i syntezy wzrokowej oraz rozumowania na materiale konkretnym ( zwłaszcza atematycznym). Ma dobrą pamięć bezpośrednią. Zna litery, odczytuje wyrazy techniką literowo-całościową. Przelicza do 10 –ciu. W relacji zadaniowej sporadycznie poszukuje informacji dotyczących wykonania zadań, nie poszukuje informacji zwrotnych. Nie wykonuje zadań typu arytmetycznego. Ma problem z wykonywaniem poleceń. Ma także trudność z odpowiadaniem na pytania do tekstu przeczytanego.
Emocje i motywacja

Dobrze zachowuje się wobec innych dzieci, wszystkie dzieci traktuje tak samo dobrze.
Troszczy się o innych, odczuwa radość z wykonanej pracy Występują wybuchy płaczu, kiedy widzi, że inne dziecko płacze lub gdy nie może sobie z czymś poradzić.
Funkcjonowanie społeczne
Bierze udział w zabawach grupowych pod kierunkiem nauczyciela, w występach z grupą, w domu uczestniczy w prostych grach ze starszym bratem. Unika kontaktu wzrokowego. Przejawia zachowania lękowe, boi się pomieszczeń, często reaguje płaczem i krzykiem w nowych sytuacjach. Nie potrafi samodzielnie poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych bez wsparcia nauczyciela. Nie słucha z uwagą dzieci i dorosłych.

Komunikacja

Porozumiewa się za pomocą mowy, buduje zdania pojedyncze.
Buduje wypowiedzi najczęściej o poprawnej formie gramatycznej. Dysponuje niskim zasobem słownictwa, słabo rozumie dłuższe wypowiedzi. Mowa dialogowa i opowieściowa zaburzona. Ma trudności w definiowaniu pojęć i tworzeniu słów nadrzędnych. Rzadko jest skoncentrowany na rozmowie z drugą osobą.
Samodzielność Poprawia się zaradność w ubieraniu i czynnościach toaletowych. Tylko przy pomocy nauczyciela potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć. Potrzebuje wsparcia podczas ubierania się.
Szczególne uzdolnienia
Brak

Zalecenia do pracy

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych
(wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem) Osoba odpowiedzialna za realizację Zintegrowane działania
W zakresie przygotowania środowiska zewnętrznego (budynek, sala – miejsce zabaw, nauki i spożywania posiłków przez dziecko, łazienka i inne) • Dostosowanie miejsca nauki i procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka;
• W miarę możliwości posadzić dziecko blisko nauczyciela, co ułatwi mu skoncentrowanie się na tym, co nauczyciel mówi i pokazuje;
• Stworzenie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa przez powtarzalność i regularność działań, stały plan dnia,
• Przedstawianie nowych zagadnień w sposób najmniej abstrakcyjny;
• Przedstawianie nowych zagadnień z zastosowaniem ciekawych ilustracji, filmów;
• Stosowanie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych podczas przerw wykonywania zadań;
• Kształtowanie umiejętności społecznych;
• Wspieranie dziecka w procesie włączania się do grupowych zajęć czy zabaw;
• Wdrażanie dziecka do samodzielnego mycia się, korzystania z toalety i ubierania.
W zakresie przekazywanych treści nauczania na poszczególnych zajęciach 1. Usprawnianie całej reki poprzez ćwiczenia rozmachowe:
• Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów pionowych, poziomych oraz okrężnych;
• Rysowanie w powietrzu dużych wzorów;
• Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół, fal;
• Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, mazakami;
• Zabawa w naśladowanie ptaków;
2. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców poprzez ćwiczenia manualne:
• Wymachy dłoni ( pożegnanie, odganianie muchy);
• Robienie kulek z gazet;
• Obrysowywanie figur geometrycznych;
• Zabawy w „ grę na pianinie”, „ pisanie na maszynie” itp.;
• Lepienie z plasteliny, masy papierowej;
• Wydzieranki z papieru;
• „ Zabawy paluszkowe”;
• Rysowanie w szablonie;
• Naklejanie małych elementów;
3. Usprawnianie ruchu chwytnego palców:
• Zbieranie koralików do pojemnika;
• Nawlekanie koralików na sznurek;
• Układanie klocków;
4. Zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni rąk:
• Malowanie kulkami z waty;
• Malowanie patyczkami do uszu;
• Malowanie kształtów liter bez odrywania ręki np.: „e”, „ o”;
Ćwiczenia graficzne:
• Kalkowanie prostych wzorów;
• Rysowanie po śladzie bez odrywania ręki;
• Łączenie kropek;
• Zamalowywanie małych powierzchni kredkami;
• Rysowanie labiryntów;
• Toczenie piłki do celu;
• Rzucanie do celu;
• Leniwe ósemki Denisona;
• Gra w kręgle;
1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych:
• Rozpoznawanie treści obrazków;
• Różnicowanie kolorów;
• Różnicowanie prostych figur geometrycznych;
• Dobieranie jednakowych obrazków;
• Spostrzeganie różnic;
• Układanie puzzli;
• Wyszukiwanie braków na obrazku;
• Układanie obrazków wg wzoru;
2. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i naśladowania dźwięków:
• Wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• Naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• Odtwarzanie przez dziecko rytmu
( klaskanie, wystukiwanie);
3. Rozwijanie procesów myślenia:
• Dobieranie przedmiotów do pary;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę;
4. Usprawnianie zdolności zapamiętywania:
• Uczenie się wierszyków, piosenek;
- Organizowanie zabaw z :
• Ćwiczeniami ortofonicznymi usprawniającymi narządy mowy i utrwalenie prawidłowej artykulacji;
• Ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy; wdech i wydech;
• Układanki obrazkowe, rymowanki, zabawy dydaktyczne;
• Kształtowanie sprawności prawidłowego wykonywania czynności higienicznych.
W zakresie sposobów przekazywania treści (wiedza i umiejętności) • Mówić, pokazując, co się ma na myśli korzystając z języka gestów i demonstracji;
• Unikać metafor i przenośni;
• Unikać nadmiernego mówienia;
• Odnosić swoje wypowiedzi do konkretnych przedmiotów, zjawisk w otoczeniu;
• Dostosować tempo pracy do możliwości i potrzeb dziecka.
W zakresie sprawdzania wiedzy i umiejętności • Podczas odpowiedzi ustnych stosujemy krótkie konkretne pytania;
• Dajemy więcej czasu na analizę i zrozumienie pytania lub plecenia- nie pospieszamy dziecka;
• Wytwory pracy dziecka, karty pracy, rysunki, (gromadzone w teczce).
W zakresie motywowania dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności • Stosowanie pochwał słownych przed grupą rówieśniczą,
• Nagradzanie naklejkami, znaczkami wytworów i prac dziecka.
Warunki i formy dostosowań na sprawdzianach/egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych Nie dotyczy.
Zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia Korygowanie wad mowy:
- Wzbogacanie słownictwa,
- Tworzenie definicji pojęć,
- Tworzenie uogólnień,
- Ćwiczenia w zadawaniu pytań,
- Ćwiczenia w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i czytanych tekstów, bajek.
Trening umiejętności społecznych:
- Zabawy w parze,
- Nauka zachowania w różnych sytuacjach poprzez zabawy w role,
- Pomoc w kreowaniu roli,
- Wykorzystywanie historyjek obrazkowych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie procedur zachowania.

Formy i metody Zalecane formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(zaznaczyć właściwe) zajęcia:
- korekcyjno-kompensacyjne
- logopedyczne
- socjoterapeutyczne
- rewalidacyjne
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (jakie?) .........Integracji sensorycznej.......................................
- porady i konsultacje
Metody pracy z dzieckiem podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć Formy:
- Indywidualna
- grupowa-

Ustalenia dyrektora związane z udzielaniem dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Formy pomocy
(zaznaczyć właściwe) Okres Wymiar godzin
zajęcia:
- korekcyjno-kompensacyjne
- logopedyczne
- socjoterapeutyczne
- rewalidacyjne
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (jakie?) ....................................
- porady i konsultacje

2x po 0,5 godz.

1x w tygodniu 60min.
Sposoby:

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań - Wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej;
- Dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej, czynności samoobsługowych i higienicznych;
- Dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy ( ćwiczenia, pomoce dydaktyczne);
- Konsultacje, instruktaż.
Działania wspierające rodziców dziecka - Rozmowa wspierająca;
- Instruktaż do pracy w domu;
- Pedagogizacja rodziców w zakresie pracy nad występującymi u dziecka trudnościami;
- Stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka.
Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi instytucjami Nazwa instytucji Dane kontaktowe Zakres współpracy
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

Kontakt telefoniczny w miarę potrzeb
Podpisy (osób obecnych na spotkaniu zespołu)

(dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.