X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28561
Przesłano:
Dział: Języki obce

Określanie czasu zegarowego w sposób nieoficjalny - scenariusz język rosyjski

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat lekcji: Określanie czasu zegarowego w sposób nieoficjalny.

Klasa: VI

Treści z podstawy programowej:
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka.
Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne.
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne.

Cele nauczania:
Cel główny:
1. uczeń opanowuje sztukę określania czasu
Cele operacyjne
Po zajęciach uczeń:
1. potrafi poprawnie stosować liczebniki od 1 do 30
2. potrafi odpowiedzieć na pytanie: która jest godzina ?
3. umie podać czas w formie nieoficjalnej
4. wymawia prawidłowo pod względem fonetycznym wprowadzone struktury
5. potrafi prawidłowo zapisać pod względem ortograficznym godziny
6. potrafi zapytać o czas
7. zamienia czas podany słownie na zapis cyfrowy
8. wyszukuje odpowiednie informacje w tekście słuchanym
9. integruje się z grupą.

Formy pracy: indywidualna, w parach, z całą klasą

Typ lekcji (wg W. Okonia): praktyczna
Metody i techniki pracy: metoda komunikacyjna, relaksacyjna, podająca, wizualizacji, programowana (z użyciem komputera) gra dydaktyczna, techniki: zadawanie pytań i odpowiadanie (mini dialogi), dorysowywanie wskazówek, ćwiczenia w przekształcaniu godziny podanej w sposób słowny na cyfrowy, ćwiczenia w słuchaniu, odczytywanie godziny w dowolnym mieście na świecie, opowiadanie o swoim dniu z wykorzystaniem określeń czasowych
Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt, komputery, tablica, kreda, karty do gry :Bingo”, modele zegarów, plansze dydaktyczne, cukierki, karteczki z cyframi, odtwarzacz CD, płyta, karty pracy dla uczniów, karty ewaluacji


PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Rozgrzewka językowa – przypomnienie liczebników
Gra „Bingo” – każdy uczeń zapisuje na kartce 9 dowolnych liczebników od 1 do 20. Chętny uczeń losuje z woreczka 9 cyfr i liczb. Uczniowie słuchają i skreślają na swoich kartkach usłyszane liczebniki, kto pierwszy skreśli wszystkie wstaje i mówi Bingo! Następnie odczytuje skreślone liczebniki.

Część główna:
1. Zapoznanie z tematem i celem lekcji.
2. Objaśnienie nowego materiału. Nauczyciel przy pomocy przygotowanej planszy objaśnia w jaki sposób w języku rosyjskim podajemy czas nieoficjalny. Zwraca uwagę na dwie konstrukcje:
za ..... minut ..... godzina
...... minut po ...... godzinie.
Zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną zapisu godzin.
Przypomnienie pytania: Который час? (Która godzina?)
3. Nauczyciel pyta która jest obecnie godzina, a następnie ustawia wskazówki zegara na dowolnej godzinie i pyta „Который час?”, później chętni uczniowie pytają kolegów o czas. Uczniowie dobierają się parami (losują cyfry i ich zapisy słowne) i układają krótkie dialogi używając zegarów i stosując pytanie Который час?
4. Ćwiczenie na zamianę czasu – uczniowie losują karteczki, ich zadaniem jest dorysowanie wskazówek zegarom według czasu podanego w zdaniach (załącznik nr 1).
5. Ćwiczenie w pisaniu – czas podany za pomocą cyfr należy zapisać słownie w sposób nieoficjalny, chętni uczniowie ustawiają na zegarach daną godzinę (załącznik nr 2).
6. Przerwa śródlekcyjna.
Zabawa „Zajączki” – dzieci stoją w kole, począwszy od nauczyciela odliczają kolejno. Każdy musi zapamiętać swój numer. Zabawę rozpoczyna nauczyciel, przykłada dłonie do swojej głowy i kiwając nimi (robi zajączka), mówi: Заяц номер один передает привет зайцу номер......., wywołany zajączek kiwa swoimi „uszami” i pozdrawia następnego, podając swój numer i numer pozdrawianego.
7. Ćwiczenie w słuchaniu – zadaniem uczniów jest wysłuchanie nagrania i zapisanie cyframi, o jakiej godzinie miały miejsce wydarzenia przedstawione w tekście (załącznik nr 3).

Zakończenie lekcji
1. Podsumowanie zajęć
Ćwiczenie z wykorzystaniem komputera i Internetu. Nauczyciel prosi o zajęcie miejsca przy komputerach i połączenie się ze strona internetową:
http:/www.at-orbi.de/orbi-Popup.825.0.html – uczniowie wybierają miasto na mapie świata i odczytują aktualna godzinę. Podanie przez nauczyciela jako ciekawostki ilości stref czasowych występujących w Rosji.
2. Zadanie pracy domowej (załącznik nr 4).
Dla wszystkich: Napisać w sposób nieoficjalny godziny przedstawione na zegarach.
Dla chętnych: Godziny z powyższego zadania zapisać także w sposób oficjalny.
3. Ewaluacja
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z narysowanym zegarem i dorysowuje buzię w zależności czy lekcja byłą interesująca, przeciętna lub nudna
4. Podziękowanie za pracę na lekcji, pochwała klasy i wstawienie ocen. Uczniowie za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymują cukierek, następnie sumują i na tej podstawie wystawiają sobie ocenę.


Załącznik nr 1
Ukazany w zdaniach czas zaznacz na zegarze.
1. Павел выходить в школу в двадцать минут восьмого.

2. На моих часах без пяти минут шесть часов вечера.

3. Часы Виктора показывают без пяти минут семь часов утра.

4. Хоккейный матч начался в пять минут пятого.

5. Нам надо выйти из дома в половине двенадцатого часа дня.

6. Автобус отъехал без десяти восемь часов вечера.

7. Тренировка началась пятнадцать минут пятого.

8. Школу открывают в семь часов.

9. Футболный матч окончился без десяти три.


Załącznik nr 2
Określ czas w sposób nieoficjalny i zapisz słowami.
1. Концерт начался в 18.03 ........................................
2. Уроки в школе кончаются 13.30 ........................................
3. Почему Серёжа не пришёл в 10.20 ........................................
4. Состязания начались 10.55 ........................................
5. Они закончились в 13.05 ........................................
6. Магазин открыли 6.45 ........................................
7. Урок русского языка начинается 8.55 ........................................
8. Урок кончается 9.40 ........................................
9. Автобус приезжает 7.45 ........................................


Załącznik nr 3
Posłuchaj nagrania i wpisz godziny za pomocą cyfr.
Я встал в ................... , сразу пошёл в ванную. Потом, в ........................... я позавтракал и начял готовится в школу. Я вышел из дома в ........................ . В .......................... я уже разговаривал с друзьями у входа в наш класс.
Учитель вошёл точно в ............................. , и начался урок польского языка. Потом было ещё 4 урока физкультура, математика, английский язык и музыка, а после уроков, в ............................ , на школьной площадке начались состязания. Они закончились в ............................. , и тогда я вернулся домой. У менч не было уже сил, чтобы выйти погулять с собакой.


Załącznik nr 4
Napisz, która jest godzina.
8.00 ........................................
11.45 ........................................
7.30 ........................................
2.36 ........................................
5.58 ........................................
9.04 ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.