X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28329
Przesłano:
Dział: Języki obce

Do you like...? (Czy lubisz?) - określanie preferencji żywnościowych. Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
DATA: 24.05.13
KLASA: I
POZIOM: elementary
PODRĘCZNIK: Bugs World 1
TEMAT: ‘Do you like...? (Czy lubisz?)’- określanie preferencji żywnościowych.
II. CELE LEKCJI:
Cel ogólny:
- rozpoznawanie i nazywanie artykułów żywnościowych ,w tym warzyw i owoców,
- rozróżnianie kategorii roślin i drzew,
- wprowadzenie struktur gramatycznych (odbywający się w sposób nieuświadomiony) związanych z czasem teraźniejszym prostym, mianowicie pytań oraz zdań twierdzących, poprzez zabawy oraz rymowankę, przy czym należy zaznaczyć, że przyswajanie struktur gramatycznych odbywa się w sposób nieuświadomiony (tzn. bez wprowadzania określonych reguł gramatycznych),
- poznanie konstrukcji ‘there are – są , znajdują się’ w zdaniach orzekających.
Cele szczegółowe:
• utrwalenie tematyki z zakresu żywności,
• wyrażanie zachwytu oraz określanie upodobań przy użyciu prostych struktur gramatycznych,
• liczenie produktów żywnościowych i pisanie liczb
- utrwalenie nazw kolorów poprzez kolorowanie ulubionego owocu.

METODY:
- (TPR) Total Physical Response ( metoda całkowitego reagowania), wykonywanie poleceń, komendy nauczyciela, które wymagają ruchu
- zabawy ruchowe oraz słowne z wykorzystaniem prostych rymowanek, czyli nauka poprzez zmysły
- piosenka z elementami układów ruchowych,
- rozwiązywanie zagadek słownych

TECHNIKI:
- „burza mózgów”;
- zabawy językowe typu ‘Jabłka, zróbcie to!’tzw. dryl językowy
- zabawy muzyczno-słowne (np. śpiewanie piosenek z wcześniej poznanym słownictwem)
- kolorowanie ulubionych owoców
- słuchanie w celu weryfikacji informacji
- słuchanie w celu uzupełniania brakujących informacji
- słuchanie w celu ideatyfikacji właściwych obrazków oraz ich uszeregowania
- słuchanie w celu niewerbalnego reagowania na polecenia

FORMY PRACY:
• praca całą klasą,
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela
• praca w parach: pytanie o preferencje żywnościowe

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik; zeszyt ćwiczeń, maskotki.
• odtwarzacz CD wraz z płytą z nagraniami materiału z podręcznika
• pomoce wizualne( karty do demonstrowania słownictwa),
• tablica;


PRZEBIEG LEKCJI

1. Część wstępna lekcji (ok. 3 min.)

- powitanie klasy oraz zapytanie o samopoczucie,
- zaśpiewanie piosenki na powitanie

2. Rozgrzewka językowa (ok.5min)
- wydawanie rutynowych poleceń na rozpoczęcie lekcji (nauczyciel
sam je demonstruje, a dzieci słuchają i wykonują czynności razem z nim):
Stand up!, Clap your hands!, Turn around!, Clap your hands!, Sit down!,
Clap your hands!, Let's begin!
- pytanie uczniów o typowe umiejętności typu: Czy potrafisz pływać? Jeśli tak , to zademonstruj to’.
Polecenia typu:
Can you swim? If yes, show me how you swim.
Can you jump? If yes, jump four times.
Can you ride a bike? If yes, show me how you ride a bike.
Can you close your eyes? If yes, close your eyes and say ‘tomatoes’
Can you run? If yes, show me how you run.
Can you shake your bodies? If yes, shake your bodies.
Can you turn left? If yes, turn left.
Can you stand still? If yes, stand still and don’t move.

3. Część powtórzeniowa (ok.5 min.)

- „burza mózgów” - uczniowie odpowiadają, jakie artykuły żywnościowe poznali do tej pory (What kind of food items do you know?)
- uczniowie rozkładają karty obrazkowe w kolejności podanej przez nauczyciela (Put the cards on your desk like his!
- śpiewanie piosenki o jedzeniu i demonstrowanie poznanego słownictwa(Let’s sing ‘The food song’ again. Hold up the cards when you hear the words)

4. Część główna: prezentacja (wprowadzenie nowego materiału) oraz utrwalenie już poznanego 29 min.

- uczniowie odgadują, jaki owoc przedstawia obrazek (odpowiadanie na pytanie What’s this?
- praca w grupach- uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy, z których każda ma przyporządkowany konkretny owoc. Poszczególne ‘owoce’ wykonują kolejne polecenia nauczyciela typu ( Apples, jump up high! Bananas, touch your ears! Pears, point to the window! Oranges, touch something blue! Apples, play the gitar! Pears, touch something red! Bananas, stand still!)
- poznanie konstrukcji ‘Do you like...? (Czy lubisz...?) oraz sposobu wyrażania swojej opinii’ Yes, No (tak/nie).Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące różnych produktów żywnościowych.
- zgadywanka- nauczyciel zaprasza chętnych uczniów na środek klasy. Tam poszczególni uczniowie wybierają jedną kartę do demonstrowania słownictwa. Zadaniem reszty uczniów jest poprzez zadawanie pytania ‘Do you like...? (Czy lubisz...?) odgadnąć jaki produkt żywnościowy wybrał/a kolega/koleżanka. (Yes, I like....)
(Let’s guess what.......likes!)
- ćwiczenie 2/46- Find this page/46! Uczniowie liczą poszczególne produkty żywnościowe i zapisują ich liczbę (What’s this? Let’s count the tomatoes! How many tomatoes are there? There are...)
- uczniowie powtarzają za nauczycielem słowa rymowanki ‘Czy lubisz jabłka?’, a następnie recytują ją wraz z nauczycielem.
- recytowanie rymowanki z podziałem na grupy.
- zabawa ruchowa- uczniowie naśladują bycie drzewem lub rośliną (Stand up, please. Look! Let’s be a tree or a plant!)
- ćwiczenie 1/47 Find this page! – uczniowie słuchają i rozpoznają rośliny lub drzewa na każdym ze zdjęć, a następnie słuchają i numerują obrazki. (Look at the photos! Listen and number them!)
- ćwiczenie 2/42 Find this page! Ucziowie odgadują poszczególnych bohaterów podręcznika, a następnie dopasowywują zwierzątka do ich wypowiedzi.
- nuczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów zadając pytania typu (Collin says ‘I like..’ Collin powiedział ‘Lubię...’
Podsumowanie: 3min.
- praca domowa-narysowanie wymarzonego ogrodu
- zaśpiewanie piosenki na pożegnanie ‘Let’s sing ‘Goodbye song’.

Korzyści zastosowania w/w technik pracy:
- zabawy słowno- ruchowe poszerzają zasób słownictwa oraz są formą uatrakcyjnienia zajęć.
-kształcenie umiejętności rozumienia i reagowania na usłyszane polecenia
- kształcenie wymowy nowych słów
- kształcenie umiejętności matematycznych, ćwiczenie umiejętności liczenia do 10.
- kształcenie umiejętności słuchania i natychmiastowego reagowania
- przyswajanie struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy słowno- ruchowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.