X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28238
Przesłano:

Usystematyzowanie wiadomości z działu "Ewolucja życia". Scenariusz lekcji z biologii dla klasy III gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim

Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum
Data : 20.03.2012r.
Prowadzący: Danuta Śmiechowska – nauczyciel biologii
Temat: Usystematyzowanie wiadomości z działu „Ewolucja życia”
Hasło programowe: Ewolucja życia
Zakres treści: Dowody ewolucji i jej mechanizmy, przebieg ewolucji człowieka
Typ lekcji: utrwalająca
Cel ogólny: - usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z działu „ Ewolucja życia”
- dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych w zmianach ewolucyjnych
- rozwijanie samodzielnego myślenia i wnioskowania
- wdrażanie do pracy zespołowej

Standardy egzaminacyjne:
I/1 stosuje terminy i pojęcia matematyczno- przyrodnicze
II/1 odczytuje informacje
II/2 operuje informacją
III/1 wskazuje prawidłowości w procesach i funkcjonowaniu układów i systemów


Cele szczegółowe:
Wiadomości
Uczeń:
- wymienia we właściwej kolejności etapy ewolucji człowieka
- określa różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi
- podaje cechu człowieka rozumnego
- wymienia bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji
- definiuje pojęcia: relikt, homologia , analogia, narządy szczątkowe
- zna główne założenia teorii ewolucji
- wie na czym polega dobór sztuczny a naturalny

Umiejętności

- porównuje różne formy człowiekowatych
-opisuje przebieg ewolucji człowieka
- przedstawia w formie graficznej ewolucję człowieka
- identyfikuje skamieniałości, relikty, dowody pośrednie i bezpośrednie, endemity
- porównuje struktury homologiczne i analogiczne
-wskazuje rolę doboru naturalnego i sztucznego
- poprawnie posługuje się terminologią biologiczną
- przedstawia wyniki własnej pracy

Postawy:
-planuje i organizuje działania na lekcji
- czuje się odpowiedzialny za wyniki swojej pracy
- aktywnie pracuje na lekcji
- wykazuje ciekawość poznawczą

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa, zespołowa

Metody: słowne- podające i poszukujące
oglądowe- obserwacja , pogadanka, aktywny opis porównujący, plakat, kosz i walizka

Środki dydaktyczne: kartoniki- identyfikatory, plansze-plakaty, ilustracje, opisy , pudełko z zadaniami do kosza i walizki, koperty z zadaniami, podręcznik, klej, naturalne okazy- skamieniałości, tabliczki do oznaczenia grup i stanowisk pracy, magnesy, pisaki , tabela z punktacją , plansza z założeniami kontraktu wg którego przebiega praca grup, karta oceny efektów własnej pracy

Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne
2. Przypomnienie wiadomości
3. Zredagowanie tematu lekcji „Usystematyzowanie wiadomości z działu – Ewolucja życia”
Faza realizująca
1. Podział klasy na grupy poprzez wylosowanie odpowiedniego identyfikatora i przypięcie go do swetra oraz udanie się do odpowiedniej stacji uczenia się ( I-gr „Dowody ewolucji, II-gr
„Teoria ewolucji”, III-gr „ Pochodzenie człowieka”
2. Przypomnienie zasad pracy w grupie zgodnie z kontraktem
3. Przydział zadań i materiałów potrzebnych do pracy- plakaty, plansze, ilustracje, opisy koperty z poleceniami.
4. Prac a w grupach wykonanie zadań- nauczyciel służy pomocą , objaśnia pytania w razie trudności z ich zrozumieniem. Obserwuje pracę grup oraz ich zgodność postępowania z kontraktem.
5. Prezentacja zadań przez liderów
- przedstawiciele relacjonują efekty swojej pracy
- nauczyciel i pozostali uczniowie słuchają w razie konieczności poprawiają
- nauczyciel ocenia poprawność wypowiedzi oraz ocenia w skali punktowej 10 pkt- za bezbłędną prezentację zadań
Faza podsumowująca
1. Integracja wiadomości.
W ramach podsumowania- losowanie po 1 pytaniu ze skrzynki pytań na zasadzie prawda- fałsz( kosz i walizka) doliczanie za prawidłową odpowiedź punktów dla swojej grupy
2. Ocena pracy na lekcji wg ilości punktów zdobytych przez poszczególnych członków zespołu
3. Zadanie domowe- objaśnienie .Wypełnienie zdań z lukami odpowiednimi i utrwalonymi pojęciami podczas lekcji powtórzeniowej oraz wypełnienie karty oceny efektów własnej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.