X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28150
Przesłano:

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego - brak integracji z kasą

PROBLEM WYCHOWAWCZY
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego.
Brak integracji z klasą
1. Identyfikacja problemu
Uczeń uczęszcza do klasy pierwszej szkoły średniej. Pochodzi z pełniej i niepatologicznej rodziny. Sytuacja materialna rodziców jest dobra, uczeń ma własny pokój, miejsce do nauki , zapewnione podręczniki i komputer. Uczeń jest jedynym dzieckiem swoich rodziców.
Chłopiec urodził się jako dziecko słabe co miało wpływ na jego dalszy rozwój, m.in. bardzo późno zaczął mówić i z tego powodu o rok później od swoich rówieśników rozpoczął naukę w szkole. Badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej potwierdziły dysleksję.
W I klasie liceum ujawniły się dwa problemy. Pierwszy dotyczył trudności w nauce języków obcych. Co skutkowało dalszymi badaniami w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i zwolnieniem ucznia z nauczania drugiego języka obcego. Drugi problem dotyczył braku akceptacji przez klasę ucznia. Było to spowodowane jego nieśmiałością, milczeniem, a także opóźnieniem w rozwoju fizycznym. Początkowo uczeń nie był całkowicie izolowany, miał kolegę z którym siedział w jednej ławce. Trudności w wyrażaniu własnych potrzeb, komunikowaniu się spowodowały, że po miesiącu siedział już sam.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Z wywiadu i rozmów z mamą ucznia, a także z rozmów z uczącymi go nauczycielami wyłonił się obraz chłopca samotnego, zagubionego, przekonanego o własnej bezwartościowości. Uczeń miło wspomina okres gimnazjum, gdzie nawiązał kilka przyjaźni. Liczył, że do wybranej szkoły będzie chodził razem ze swoimi gimnazjalnymi kolegami. Niestety żaden z jego kolegów nie dostał się do X Liceum Ogólnokształcącego.
Uczeń nie skarżył się do wychowawcy na samotność czy ignorowanie ze strony klasy, zwracał na to uwagę tylko w rozmowach z rodzicami.
Ustaliliśmy z rodzicami, że matka lub ojciec będą częściej kontaktować się ze mną w sprawie zachowania syna, jego relacji z kolegami z klasy. Dodatkowo zarówno rodzice, jak i wychowawca klasy zobowiązali się do przeprowadzenia rozmowy z uczniem, aby zwiększyć jego zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i klasy. Niestety uczeń nadal pozostawał niezintegrowany z klasą.
3. Znaczenie problemu
Uczeń jest osobą średnio towarzyską, ze względu na małomówność ciężko mu nawiązać relacje z innymi osobami. Mało uczestniczy w życiu klasy. Jest uczniem systematycznie pracującym, ale nie potrafi zaprezentować się kolegom z klasy od najlepszej strony. Brak integracji z zespołem klasowym może skutkować izolacją ucznia i utrudnieniem w budowie relacji międzyludzkich.
4. Prognoza
Postawiłam następujące prognozy dotyczące problemu:
Prognoza negatywna:
• Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, problemy ucznia mogą ulec pogłębieniu
• Uczeń zostanie całkowicie odrzucony przez zespół klasowy
• Problemy w relacjach z uczniami mogą rzutować na osiągane przez ucznia wyniki w nauce
• W dalszej perspektywie uczeń nie będzie potrafił nawiązać relacji z innymi osobami
Prognoza pozytywna:
• Uczeń pomimo obecnych trudności podejmie próbę integracji z klasą
• Nawiązując relacje z kolegami będzie mógł dzielić się swoimi przeżyciami, stanie się osoba bardziej otwartą i pewną siebie
• Nawiązanie relacji z kolegami spowoduje, że częściej będzie nawiązywał relacje z innymi osobami, spoza klasy
• Stanie się bardziej wrażliwy na trudności u innych osób
• Zacznie osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce
5. Proponowane działania
W zaistniałej sytuacji postanowiłam pomóc uczniowi poprzez:
a) Podtrzymanie dobrych relacji z uczniem m. in. częste rozmowy na przerwach, zachęcanie ucznia do rozmów także z innymi osobami
b) Przydzielenie uczniowi zadań w ramach pracy w grupie podczas lekcji
c) Stosowań ciągłych pochwał za uzyskiwane sukcesy, nawet najmniejsze
d) Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć integracyjnych w klasie
e) Zachęcenie klasy do częstszych kontaktów z kolegą
f) Zaproponowanie uczniowi uczestnictwa w kole historycznym
g) Rozmowy i stałe spotkania z rodzicami

6. Wdrażanie oddziaływań
W czasie trwania lekcji systematycznie chwaliłam ucznia za wykonywaną pracę. Poinformowałam uczących w klasie, aby starali się wciągnąć go do wykonywanych zadań na lekcji . Zwracali uwagę na pracę w grupach i przydzielali uczniowi indywidualne zadania.
Czynnikiem nieodzownym dla udzielenia uczniowi skutecznej pomocy w integracji z zespołem klasowym jest bieżąca współpraca rodziców chłopca z wychowawcą i szkolnym pedagogiem. Dzięki współpracy z matką ucznia chłopiec zaczął uczęszczać na zajęcia przygotowujące do Olimpiady Historycznej, gdzie ma możliwość kontaktu z kolegami z klasy w mniejszym gronie.
Przeprowadziłam rozmowy z uczniami zachęcając ich do rozmowy, wspólnej pracy z kolegą. Zwróciłam uwagę klasie na takie wartości jak tolerancja wobec inności.
7. Efekty oddziaływań
Efekty pracy nad problemem integracji ucznia z zespołem klasowym są zadowalające. Podejmując pracę nad brakiem integracji ucznia z klasą oczekiwałam , że zarówno uczeń jak i klasa nawiążą pewną więź. Po upływie 9-miesięcy z przeprowadzonych rozmów z uczniem wynika, że dobrze czuje się w klasie, także koledzy postrzegają go jako dobrego kolegę. Nadal problemem pozostaje brak własnych inicjatyw ucznia w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.