X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28145
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

........................................
(pieczęć przedszkola / szkoły)
INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:...........
Rok szkolny : 2014/2015
Forma wychowania przedszkolnego - przedszkole

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: stosuje się do norm społecznych, podporządkowuje się poleceniom dorosłych, współpracuje z rówieśnikami podczas zajęć i zabaw w grupie, dzieli się zabawkami z innymi dziećmi, nie jest agresywne; spokojnie rozstaje się z opiekunem przed zajęciami, wie jak się zachować w miejscu publicznym;
2) zauważone trudności : jest bardzo nieśmiały; podczas pracy indywidualnej, pracy w kartach pracy, pracy w zespole często nie jest pewny własnych działań, potrzebuje upewnienia się czy dobrze wykonuje zadanie, bądź dobiera materiały- zazwyczaj zapewnienie o słuszności swoich działań uzyskuje od nauczyciela, bądź rówieśników; trudno mu dokonywać samodzielnych wyborów, woli raczej być wykonawcą powierzonych działań. Ze względu na dużą wrażliwość dziecko bardzo ,,bierze do siebie”, wszelkie uwagi, sugestie ze strony nauczyciela, dlatego czasem poproszone o np. dorysowanie jakiegoś elementu do rysunku, czy pokolorowanie obrazka odmawia wykonania zadania mówiąc ,,że nie potrafi”
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka :częste chwalenie , motywowanie dziecka do działania, zauważanie i chwalenie nawet małych sukcesów przedszkolnych; wspieranie w działaniach; dawanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów;
4) wskazówki dla rodziców: częste chwalenie , motywowanie dziecka do działania, zauważanie i chwalenie nawet małych sukcesów przedszkolnych; wspieranie w działaniach; dawanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów;

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka: prawidłowo przelicza liczmany, dodaje i odejmuje w granicach 10; zna liczebniki porządkowe i posługuje się nimi; rozumie i potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, potrafi rozdzielić parzystą liczbę elementów na dwie równe części; zna figury geometryczne, potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów; potrafi zdanie podzielić na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby; dzieli na głoski słowa trzy, cztero literowe; szybko i chętnie układa puzzle; prawidłowo ujmuje stosunki przestrzenne (prawo-lewo, nad, pod, obok, za, w górze, w dole itd.), historyjki obrazkowe układa prawidłowo, potrafi dostrzec przyczynę i skutek; zna dni tygodnia i miesiące roku.
2) zauważone trudności: nieśmiałość w samodzielnym wypowiadaniu się na określony temat; wypowiada się prostymi zdaniami, cicho i z dużą nieśmiałością; nie zawsze skupia się na poleceniach podawanych przez nauczyciela, w wyniku czego zdarza się, że popełnia błędy przy wypełnianiu kart pracy; trudno mu skupić uwagę na wykonywanym zadaniu, często przerywa, błądząc myślami ,,gdzieś daleko”.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcanie do aktywności; czytanie wierszy i opowiadań- zachęcanie do opowiadania na ich temat; zachęcanie do wysłuchania do końca polecenia nauczyciela wraz ze wskazaniem pozytywnych skutków takiego zachowania; dostosowanie poziomu trudności do możliwości intelektualnych dziecka.
4) wskazówki dla rodziców: czytać dziecku bajki, wierszyki i wspólnie z dzieckiem o nich opowiadać.
3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1) mocne strony dziecka: dziecko jest sprawne fizycznie; dość chętnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce; zachęcone przez dorosłego, stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, dobrze rzuca i łapie piłkę, lubi zabawy i ćwiczenia z różnymi przyborami gimnastycznymi; dobrze wykonuje ćwiczenia równoważne.
2) zauważone trudności : prace plastyczne są często niedokładne i niestarannie wykonane; rysunki są ubogie w szczegóły; podczas kolorowania obrazków wychodzi za linie; wykonując prace plastyczne, kreśląc wzory litero podobne, dziecko mocno naciska ołówkiem na kartkę- jest bardzo duże napięcie mięśniowe; brak precyzji w wycinaniu po wyznaczonych liniach;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcano dziecko do kolorowania małych powierzchni ze zwróceniem uwagi na nieprzekraczanie konturów obrazka; zwracano uwagę na dokładność i staranność wykonywania prac; stosowanie przerw w trakcie pracy, by ręka mogła odpocząć; wzmacnianie mięśni dłoni poprzez zabawy z gazetami (darcie gazet na coraz mniejsze kawałki, lepienie z plasteliny), wycinanie nożyczkami określonych kształtów- zwracanie uwagi na precyzję cięcia.
4) wskazówki dla rodziców : zachęcać do rysowania lub kolorowania różnych obrazków, zwracać uwagę na brakujące szczegóły w pracach plastycznych dziecka (np. brak stóp, brwi); wzmacnianie mięśni dłoni poprzez zabawy z gazetami (darcie gazet na coraz mniejsze kawałki, lepienie z plasteliny), wycinanie nożyczkami określonych kształtów- zwracanie uwagi na precyzję cięcia

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka: sprawnie i bez pomocy osoby dorosłej ubiera się i rozbiera, korzysta z toalety, myje zęby; poprawia odzież by wyglądać schludnie; jest samodzielne jako dyżurny; potrafi zorganizować sobie czas wolny w przedszkolu;
2) zauważone trudności: brak samodzielności w podejmowaniu decyzji co do wyboru np.. materiałów plastycznych do wykonania swojej pracy; trudność z zapinaniem i rozpinaniem guzików, suwaków;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcanie do podejmowania samodzielnych decyzji, chwalono; pokazywano i ćwiczono umiejętność zapinania i rozpinania guzików, suwaków;
4) wskazówki dla rodziców: tworzenie sytuacji zmierzających do dokonywania samodzielnych wyborów; ćwiczenie umiejętności zapinania i rozpinania guzików, suwaków;

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
i zainteresowania:
1) mocne strony dziecka: szuka możliwości biegania, skakania; lubi grać w piłkę; lubi być chwalony, to motywuje go do działania; ma dużą wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków, piasku i innych materiałów;
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: rozmawiano z rodzicami na temat potrzeb dziecka, tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia potrzeb zachęcano dziecko do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw;
3) wskazówki dla rodziców: warto dziecko zapisać na zajęcia matematyczne, sportowe itp. w klubach, Domach Kultury i innych placówkach.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku: ...... to bardzo spokojne i nieśmiałe dziecko. Zmotywowany do działania, stara się je wykonać jak najlepiej.

........................................ ..............................
( data i podpis nauczyciela ) (pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.