X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28076
Przesłano:

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Imię i nazwisko stażysty: Patrycja Tyman
Stanowisko: nauczyciel - wychowawca
Nazwa i adres szkoły:
Dyrektor:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Posiadane wykształcenie:
• Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z informatyką w kształceniu specjalnym,
• Dolnośląska Szkoła Wyższa, studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Lecznicza,
• Uniwersytet Opolski, studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika terapeutyczna
z oligofrenopedagogiką.
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:

• poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
• uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać
z prowadzącym obserwowane zajęcia;
• prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
• uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel
odbywa staż (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli (Karty Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela). Wrzesień
2014 Plan Rozwoju Zawodowego
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przekazanie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Sporządzenie i podpisanie kontraktu z opiekunem określające zasady współpracy. Wrzesień
2014 Sprawozdanie z realizacji stażu

Kontrakt z opiekunem
Rozmowa z opiekunem stażu na temat treści zawartych
w planie rozwoju zawodowego, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenia zajęcia przez stażystę w obecności opiekuna stażu.
Poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania szkoły Zapoznanie się
z dokumentami regulującymi pracę szkoły
- koncepcja pracy szkoły,
- statut szkoły,
- Plan Pracy Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczym
- Szkolny Program Profilaktyki,
- regulaminy obowiązujące
w szkole. Wrzesień
2014

oraz przez cały okres trwania stażu Sprawozdanie z realizacji stażu

Wpisy w dzienniku

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Zapoznanie się
z przepisami dotyczącymi BHP, udział w szkoleniu BHP, praktyczne stosowanie zasad BHP w pracy.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji. zaświadczeń, scenariuszy Cały okres trwania stażu Dokumentacja stażysty
potwierdzenia zajęć

Przygotowanie
sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis przebiegu oraz stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. 1 Czerwca
2015 Sprawozdanie z realizacji stażu

Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Napisanie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji. Czerwiec
2015 Wniosek

Dokumentacja stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Organizacja własnego warsztatu pracy Gromadzenie pomocy dydaktycznych Cały okres trwania stażu Pomoce dydaktyczne

Wykaz książek, czasopism oraz stron Internetowych
Dobór odpowiednich metod i środków nauczania
Studiowanie literatury pedagogicznej
Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli Udział w radach pedagogicznych Cały okres trwania stażu Zaświadczenia o udziale
w danej formy doskonalenia zawodowego

Udział w konferencjach
i warsztatach takich jak:
-XIII konferencja dla szkół sanatoryjnych - "Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią." (Albert Einstein) – o wykorzystaniu sztuki i wiedzy w pracy nauczyciela, wychowawcy,
-udział warsztatach z poznania nowych technik plastycznych,
- udział warsztatach o tematyce wspierającej pracę nauczyciela.
Samodzielne poszerzanie wiedzy Studiowanie literatury min.: Dykcik Władysław-Pedagogika specjalna, Maciarz, Aleksandra - Dziecko przewlekle chore w roli ucznia. Pecyna, Maria Bogumiła - Dziecko i jego choroba. Wincenty Okoń – Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.
i czasopism pedagogicznych min.: Szkoła Specjalna, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, Edukacja, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Cały okres trwania stażu Wykaz książek, czasopism oraz stron Internetowych
Korzystanie
z elektronicznych publikacji pedagogicznej, przeglądanie stron Internetowych oraz forów związanych
z zagadnieniami pedagogicznymi min.:
www.edukacja.edux.pl, www.eid.edu.pl,
www.chowanna.us.edu.pl
www.glos.pl,
www.glospedagogiczny.pl
www.zycieszkoly.com.pl
Wykonywanie różnych zadań
w szkole Organizacja oraz współorganizowanie imprez szkolnych jak:
- Dzień Edukacji Narodowej Październik 2014

Scenariusze uroczystości

Sprawozdanie z pracy zespołu

Sprawozdanie z realizacji stażu
- Andrzejki, Listopad 2014
- Bal karnawałowy Styczeń 2015
Praca w zespole do spraw Statutu. Cały okres trwania stażu
Udział w szkolnych kampaniach, projektach
i programach takich jak:
- Kartka dla powstańców – „Dziękujemy za wolność

Wrzesień 2014
- Poczytaj mi przyjacielu, Październik 2014
- Akademia Ochrony Przed Przemocą Październik 2014
– marzec 2015
- Szkoła Realizująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki
z Rakiem

Listopad 2014

- Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach Listopad 2014
- Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem MPiPS wg terminarza programu

- Dopalacze - Wypalacze "środki zastępcze" Styczeń 2015
Wykorzystanie
w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej Przygotowanie dokumentacji stażu z formie elektronicznej. Cały okres trwania stażu Plan Rozwoju Zawodowego

Wykaz stron Internetowych

Pomoce dydaktyczne
Wykorzystanie komputera
i Internetu do przygotowywania prowadzenia Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych
Wykorzystanie Internetu do pracy nad rozwojem zawodowym.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Znajomość sytuacji rodzinnej
i zdrowotnej dziecka. Zapoznanie się z zapisami
w karcie przyjęcia dziecka. Cały okres trwania stażu Karta przyjęcia

Zapisy w dzienniku
Zapoznanie się treścią:
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
-opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne,
Zapoznanie się z zapisami
w zeszycie komunikatów.
Przeprowadzanie rozmów
z rodzicami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, pielęgniarkami na temat sytuacji rodzinnej
i zdrowotnej dziecka

Współpraca
z rodzicami Wywiad z rodzicami w dniu przyjęcia do szpitala. Cały okres trwania stażu Karta przyjęcia ucznia

Zapisy w dzienniku
Udzielanie informacji na temat dziecka, informowanie
o ewentualnych problemach.
Poznanie problemów występujących
w środowisku szkolnym Obserwacja dziecka
w grupie wychowawczej
Cały okres trwania stażu Zapisy w dzienniku

Zapisy w zeszycie komunikatów
Rozmowy z rodzicami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, pielęgniarkami dotycząca problemów występujących
w środowisku szkolnym

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Obserwacja zajęć.

Omawianie obserwowanych zajęć
z prowadzącym.

Wypełnianie protokołów pohospitacyjnych. Cały okres trwania stażu Arkusze obserwacji
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu Opracowanie konspektu zajęć.

Przeprowadzenie zajęć w oparciu o przygotowany konspekt.

Omawianie przeprowadzonych zajęć
z opiekunem stażu Cały okres trwania stażu Konspekty z zajęć
.Dokonywanie oceny własnych umiejętności Ocena mocnych i słabych stron swojej pracy.

Uwzględnianie opinii opiekuna
w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem Cały okres trwania stażu Wnioski
z obserwowanych zajęć

Opracowała Patrycja Tyman

Zatwierdzam do realizacji

Jastrzębie Zdrój dn. .............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.