X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28049
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Ewa Pasieracka (wychowawca świetlicy)

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie
Opiekun stażu – Maria Małecka
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (1.09.2014 r. – 31.05.2015r.)
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

(plan sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobu jej prowadzenia,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w świetlicy i nabycie umiejętności jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nabywanie nowych umiejętności poprzez obserwację i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela,
• prowadzenie i omówienie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
• uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• wpieranie aktywności twórczej uczniów,
• dążenie do wyrównywania braków w nauce poszczególnych uczniów,
• nawiązywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami/opiekunami, nauczycielami.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§ 6, ust. 2, pkt 1)

1 Zapoznanie się z procedurami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli. Analiza dokumentów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego. Znajomość aktów prawnych (notatki).
Plan rozwoju zawodowego. IX 2014 r.

2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu, ustalenie terminów spotkań oraz tematyki zajęć prowadzonych i obserwowanych.
Rozmowy, spotkania, opracowanie tematów zajęć. Terminarz spotkań. IX 2014 r.
Scenariusze zajęć prowadzonych i obserwowanych.Notatki.
Przez cały okres trwania stażu.

3 Zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Podpisy na listach obecności. Przez cały okres trwania stażu.

4 Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą
w szkole.
Zapoznanie się następującymi z dokumentami:
- statutem szkoły,
- dziennikami lekcyjnymi,
- Programem Wychowawczym,
- Programem Profilaktycznym. IX/X 2014 r.
Notatki. Wpisy do dziennika. Przez cały okres trwania stażu.

5 Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w świetlicy.
Zapoznanie się z:
- regulaminem świetlicy,
- planem pracy świetlicy,
- kartami zgłoszeń uczniów do świetlicy,
- kartami zgłoszeń uczniów na obiady.
Notatki. Zbiorcza charakterystyka uczniów. IX/X 2014 r.

6 Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i pracy. Udział w szkoleniu BHP. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. IX 2014 r.

Przestrzeganie zasad BHP w pracy. Na bieżąco.

7 Określenie roli wychowawcy świetlicy w szkole. Rozmowa z opiekunem stażu, dyrektorem.
Wnioski, refleksje. Przez cały okres trwania stażu.

8 Sporządzanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
Gromadzenie informacji, dokumentów.Dokumentacja. Przez cały okres trwania stażu.

Opis realizacji niniejszego planu. Plan rozwoju zawodowego.IX 2014 r.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2015 r.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§ 6, ust. 2, pkt 2)

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Omówienie zajęć, wyciąganie wniosków. Notatki zawierające wnioski, potwierdzone przez opiekuna stażu. Raz w miesiącu, przez cały okres trwania stażu.
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć i ich realizacja.
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. Scenariusze zajęć. Wnioski. Raz w miesiącu, przez cały okres trwania stażu.
3 Podnoszenie kwalifikacji. Udział w kursach
i szkoleniach. Doskonalenie różnych technik pracy. Udział w kursach, szkoleniach.

Literatura fachowa.

Przygotowanie materiałów do zajęć w formie elektronicznej.
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie szkoły.

Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
Notatki, prezentacje dotyczące przeczytanych książek.
Konspekty zajęć w formie elektronicznej.

Przez cały okres trwania stażu.

4 Analiza i ocena własnych umiejętności. Wnioski dotyczące własnej pracy.
Samoocena. Przez cały okres trwania stażu.

5 Pomoc uczniom w nauce oraz w wyrównywaniu braków.
Odrabianie lekcji z uczniami. Pomoc uczniom z problemami.

Potwierdzenie przez opiekuna stażu. Wpisy w dzienniku. Przez cały okres trwania stażu.

6 Pomoc w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych. Zajęcia nawiązujące do ich tematyki.
Pomoc w organizacji uroczystości.

Potwierdzenie opiekuna stażu. Sprawozdania z uroczystości, zdjęcia. Przez cały okres trwania stażu.

7 Rozwijanie umiejętności uczniów.
Działania mające na celu rozwijanie kreatywności i aktywizujące uczniów. Udział uczniów w konkursach i turniejach.
Dyplomy. Sprawozdania z konkursów. Przez cały okres trwania stażu.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY
ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§ 6, ust. 2, pkt 3)

1 Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów.
Zapoznanie się z kartami zgłoszeń do świetlicy. Rozmowy
z dziećmi, rodzicami/opiekunami, wychowawcami,nauczycielami, pedagogiem szkolnym.
Zbiorcza charakterystyka uczniów. Przez cały okres trwania stażu

2 Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły i planem opiekuńczo-wychowawczym świetlicy.
Określenie roli nauczyciela i wychowawcy świetlicy. Wnioski wynikające z zapoznania się z planem wychowawczym
i planem opiekuńczo-wychowawczym świetlicy. IX/X 2014 r.

3 Zapoznanie się z środowiskiem uczniów, ich problemami. Nabycie umiejętności współpracy z ich środowiskiem.
Umiejętne gromadzenie informacji na temat sytuacji życiowej uczniów.
Dbanie o dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami/opiekunami.
Notatki. Zbiorcza charakterystyka uczniów. Przez cały okres trwania stażu.

4 Współpraca z osobami/ instytucjami, które pomagają
w sprawach wychowawczych.
Rozmowy, kontakt z pedagogiem szkolnym.
Notatki z przeprowadzonych rozmów potwierdzone przez pedagoga lub opiekuna stażu. Przez cały okres trwania stażu.

5 Pogłębianie wiedzy w zakresie psychologicznych
i dydaktycznych potrzeb wychowanków.
Udział w kursach
i szkoleniach.
Literatura przedmiotu.
Zaświadczenia. Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu. Przez cały okres trwania stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§ 6, ust.2, pkt 4)

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
Analiza obserwowanych zajęć. Wyciąganie wniosków. Notatki z hospitacji, wnioski potwierdzone przez opiekuna stażu. Przez cały okres trwania stażu.

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Przygotowywanie konspektów, scenariuszy zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu.
Konspekty, scenariusze zajęć. Opinia opiekuna stażu. Przez cały okres trwania stażu.
3 Analiza własnych umiejętności.
Samoocena. Analiza.
Wnioski. Autorefleksja. Przez cały okres trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.