X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28035
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

IMIĘ I NAZWISKO – M..........
SZKOŁA – Publiczna Szkoła Podstawowa w ................
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2004 r. – 30.06.2005 r.
ROZPOCZĘCIE STAŻU – 01.09.2004 r.
OPIEKUN STAŻU – .............................

I. ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

• Analiza ustaw i rozporządzeń. związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

• Szczegółowa analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela

• Rozmowa z dyrektorem placówki i opiekunem stażu na temat zasad, sposobu realizacji, niezbędnej dokumentacji, rozpoczęcia i czasu trwania stażu

• Zastosowanie się do wymogów struktury kierowniczej
• Wrzesień
• Dokument kontraktu

• Odbitki ksero

• Notatki

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

• Współpraca z opiekunem stażu polegająca na spotkaniach dotyczących:
- kryteriów oceny stażu
- zakresu obowiązków nauczyciela
- zakresu obowiązków opiekuna
- zasad komunikowania się
i współpracy
- hospitacji i czynności do wykonania
• Wrzesień
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

II. ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM SZKOŁY
I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

1.
Poznanie struktury organizacyjnej, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• Zapoznanie się z dokumentacją szkoły:

- Statut Szkoły określający:
- typ szkoły,
jej siedzibę,
nadzór finansowy,
administracyjny i pedagogiczny
- cele, zadania, główne organy szkoły oraz jej organizację.
- prawa i obowiązki nauczycieli, pracowników i uczniów

- Regulamin Szkoły Podstawowej
w Zabrodziu

- Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów:
- zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach w nauce
- zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezado-walających wyników
nauczania
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
pierwszego etapu nauczania ( klasy I – III )
- skala ocen oraz warunki oceniania
osiągnięć edukacyjnych
( klasy IV – VI )
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
zachowania uczniów

- Program Profilaktyki Szkoły

- Szkolne plany nauczania

- Plan nadzoru pedagogicznego
i mierzenia jakości pracy –
zapoznanie się z tematyką
kontroli zadań pracy nauczyciela

- Program pracy wychowawczej
opracowany w oparciu o analizę
podstawy programowej przedmiotów
ogólnokształcących, Statutu szkoły
oraz sugestie Rady Pedagogicznej

- Analiza Programu rozwoju
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zabrodzie, według określonych
działów:
- koncepcja pracy szkoły
- zarządzanie i organizacja
- wychowanie i opieka
- kształcenie

• Konsultacja z opiekunem stażu na temat wyżej wymienionych dokumentów i ich wykorzystania
w praktyce
• Zapoznanie się ze zwyczajami
i tradycjami szkoły

2.
Zapoznanie się
z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjono-
wanie szkoły

• Analiza ustaw i rozporządzeń
z uwzględnieniem przepisów BHP
dotyczących uczniów i nauczycieli

• Listopad
• Notatki
• Odbitki ksero

3.

Poznanie problemów środowiskowych uczniów

• Dokonanie rozpoznania problemów środowiskowych uczniów poprzez zapoznanie z aktualną dokumentacją znajdującą się w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej
- zapisy w protokołach
- wywiady środowiskowe

• Kontakty z rodzicami uczniów:
- systematyczne spotkania dla rodziców uczniów klas II
- klasowe rady rodziców
- rozmowy indywidualne
- wizyty w domach uczniów w razie szczególnej potrzeby
- indywidualne rozmowy z dziećmi

• Listopad

• Raz w miesiącu

• Notatki

III. ZADANIA ZWIĄZANE Z WŁASNYM ROZWOJEM

1.
Opanowanie umiejętności prowadzenia zająć dydaktycznych i wychowawczych
• Hospitacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli


• Hospitacje
innych zajęć:
- godziny wychowawcze
- zajęcia pozalekcyjne
- koła zainteresowań
- zebrania z rodzicami

• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• Wg harmono-gramu

• Wg
harmono- gramu
• Dziennik obserwacji
• Notatki
• Konspekty

2.
Udział w we-wnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształceniu
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

• Uczestniczenie w comiesięcznych „ogniskach” katechetycznych

• Kontynuacja kształcenia na UKSW
(teologia - IV rok)

• Lektura
literatury katechetyczno – pedagogicznej:
-Wychowawca
- Katecheta
- Metody aktywizujące w katechezie

• Przygotowanie „Jasełek”

• Doskonalenie warsztatu pracy:
- wykonywanie okolicznościowej gabloty przy Kościele parafialnym
w Niegowie
- sporządzanie gazetki tematycznej
w szkole
• Przygotowanie i opieka nad dziećmi
podczas rekolekcji adwentowych
i wielkopostnych

• Adwent
Wielki Post

• Lista obecności

• Potwierdzenie

• Potwierdzenie
• Ksero
• Notatki

• Potwierdzenie

• Zdjęcia

• Potwierdzenie

3.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane
obowiązki

• Udział w pielgrzymce do Loretto
- prowadzenie z dziećmi modlitw podczas pielgrzymki


• Spotkania z rodzicami klas II
- przygotowanie dzieci i rodziców na właściwe przeżycie uroczystości I Komunii Świętej

• Zorganizowanie pielgrzymki do Częstochowy z dziećmi pierwszokomunijnimi

• Cotygodniowe przygotowywanie czytań i psalmu responsoryjnego podczas Mszy niedzielnych dla dzieci

• Przygotowanie oprawy liturgicznej
na uroczystość I Komunii Świętej
oraz Rocznicy Komunii Świętej

• Udział z zaangażowaniem dzieci w nabożeństwach różańcowych, majowych, drogi krzyżowej,
udział w Roratach

• Przygotowanie w kościele Ciemnicy i Grobu Pańskiego
- modlitewne spotkania i adoracja

• Wrzesień
• Raz w miesiącu
• Maj/
czerwiec
• Wrzesień- luty

• Zgodnie z okresem liturgicznym

• Wielki Post

4.
Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji
• Okres stażu
• Potwierdzenia
zaświadczenia
zdjęcia
notatki
konspekty
scenariusze

5.
Sporządzenie sprawozdania

• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
• Maj/ czerwiec

• Sprawozdanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.