X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28034
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: mgr Iwona Gajowniczek-Aftyka
Miejsce pracy: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Jozefa Niećko w Rudnie
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalności: nauczycielska
i edytorska
- studia pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalności: anglistyka i język rosyjski, specjalizacja nauczycielska
II. Informacje o stażu

Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Karabela-Wolińska
Dyrektor szkoły: mgr Jerzy Krawczak

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 ), uwzględniające zmiany
w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2007r Nr 214 poz. 1580)

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca
z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) szkolnych dla dzieci
i młodzieży.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
5. Praca w komisji ds. planu wychowawczego szkoły.

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• wideo-szkolenia
• warsztaty metodyczne
dotyczące nauczania języka angielskiego oraz metodyki i technik pracy z uczniami zdolnymi, jak też mającymi problemy w nauce, m.in.
z uczniami dyslektycznymi
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN
z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internecie).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
3. Wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej zasad funkcjonowania szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole.
4. Udział w szkoleniu poświęconym obowiązującej dokumentacji szkolnej.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
– wnioski z obserwacji.
• Opracowanie programu pracy zajęć dodatkowych z języka angielskiego
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności:
- autorefleksja
- przeprowadzenie badania przy użyciu ankiety
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie gazetek ściennych.
3. Spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć
z języka angielskiego:
• praca z uczniem zdolnym;
• praca z uczniem mającym trudności w nauce;
• przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
7. Udział w szkoleniach dotyczących metodyki i technik pracy z uczniami zdolnymi, jak też mającymi problemy
w nauce, m.in. z uczniami dyslektycznymi
8. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.
2. Udział w wideo-szkoleniach za pośrednictwem Internetu.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych pomocy
i narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, kart pracy, dokumentacji szkolnej, dyplomów, prezentacji multimedialnych.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji przy użyciu komputera i Internetu.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
6. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez lekturę odpowiedniej literatury.
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
w szczególności z zaleceniami dotyczącymi pracy z tymi uczniami. Uwzględnienie zaleceń w pracy dydaktycznej.
3. Aktywna praca nad samokształceniem
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca
z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Konstruowanie planów wynikowych
i innych dokumentów nauczania.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
4. Współtworzenie programu wychowawczego szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.