X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2800
Przesłano:

Parki narodowe w Polsce - konspekt lekcji przyrody w klasie piątej

Przedmiot: przyroda
Klasa : V
Czas trwania : 1 godz. Lekcyjna

TAEMAT: PARKI NARODOWE W POLSCE.

Cel ogólny:
- poznanie celów i sposobów ochrony przyrody w Polsce
Cele szczegółowe:
• Wiadomości – uczeń:
- wymienia sposoby ochrony przyrody w Polsce,
- wymienia parki narodowe w Polsce (3),
- wyjaśnia cele tworzenia parków.

• Umiejętności – uczeń:
- wskazuje na mapie położenie najbliższych parków narodowych,
- uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych.
- Ocenia zachowania ludzi przebywających na obszarach chronionych.
• Postawy- uczeń:
- wykazuje postawę szacunku wobec przyrody,
- rozumie konieczność ochrony przyrody,
- aktywnie pracuje w grupie.
Metody pracy:
• słowne : pogadanka, metaplan, gra dydaktyczne( wirówka), praca z mapą, doświadczenie, praca z tekstem

Formy pracy : indywidualna, grupowa , zbiorowa.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

• atlas,
• podręcznik,
• arkusze papieru, flamastry,
• wirówki,
• mapa konturowa Polski,
• ćwiczenie na dobieranie dotyczące form ochrony przyrody,
• laptop.

Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca.
1. Czynności organizacyjne.
2. Rozwiązanie wirówek z hasłem: OCHRONA PRZYRODY.
Nauczyciel przypina do tablicy 2 wirówki i podaje instrukcje do rozwiązania:

Przeskakując określoną liczbę pól odczytajcie hasło. Kierunek odczytu wskazuje strzałka, początek - kropka.

3. Wprowadzenie w tematykę lekcji.
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące hasła wirówek:
a) W jakim celu człowiek chroni przyrodę?
b) Jak człowiek chroni przyrodę?

II. Faza realizacyjna.
1. Poznanie form ochrony przyrody.
a) Nauczyciel wywiesza na tablicy magnetycznej kartki z nazwami form ochrony przyrody funkcjonujących w Polsce.
b) Na polecenie nauczyciela uczniowie wyszukują w podręczniku i słowniczku definicji poszczególnych form ochrony przyrody i głośno odczytują na forum klasy.
c) Na podstawie uzyskanych wiadomości wykonują indywidualnie ćwiczenie:
Przyporządkuj do nazw form ochrony przyrody odpowiednie informacje:

parki narodowe ▪
rezerwaty przyrody ▪
parki krajobrazowe▪
pomniki przyrody ▪

▪ duże obszary utworzone dla całkowitego zachowania w nienaruszonym stanie fragmentu przyrody
▪ niewielkie obszary chronione, na których zabroniona jest ingerencja człowieka
▪ obiekty ( drzewa, jaskinie, skały) o szcze-gólnych wartościach krajobrazowych, kulturowych i historycznych,
▪ obszary chroniące naturalne krajobrazy, służące rekreacji, na których działalność człowieka podlega tylko niewielkim ograniczeniom

2. Określenie roli parków narodowych:
a) Wypisanie celów wynikających z ustawy, dla których zakłada się parki:
• ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
• ochrona walorów krajobrazowych,
• zachowanie naturalnych siedlisk organizmów żywych,

3. Określenie liczby i zaznajomienie się z rozmieszczeniem istniejących
w Polsce parków narodowych ( praca w grupach).
a) Zapoznanie się z mapą parków narodowych w atlasie przyrodniczym.
b) Ustalenie liczby istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na pod-stawie mapy.
c) Uzupełnienie ćwiczenia dotyczącego rozmieszczenia parków narodowych:
Uczniowie wpisują nazwy PN wybranych przez nauczyciela , zgodnie z instrukcją.

GRUPA I
d) Na mapie konturowej Polski położenie parków narodowych określone jest numerkami od 1 do 5. Jakie parki oznaczone są poszczególnymi liczbami? Wpisz ich nazwy przy odpowiednich numerach. Ustalcie liczbę istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na pod-stawie mapy.

GRUPA II
e) Na mapie konturowej Polski położenie parków narodowych określone jest numerkami od 6 do 11. Jakie parki oznaczone są poszczególnymi liczbami? Wpisz ich nazwy przy odpowiednich numerach. Ustalcie liczbę istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na pod-stawie mapy.

GRUPA III
f) Na mapie konturowej Polski położenie parków narodowych określone jest numerkami od 12 do 17. Jakie parki oznaczone są poszczególnymi liczbami? Wpisz ich nazwy przy odpowiednich numerach. Ustalcie liczbę istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na pod-stawie mapy.

GRUPA IV
g) Na mapie konturowej Polski położenie parków narodowych określone jest numerkami od 18 do 23. Jakie parki oznaczone są poszczególnymi liczbami? Wpisz ich nazwy przy odpowiednich numerach. Ustalcie liczbę istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na pod-stawie mapy.

4. WYSYPISKO NA BIBULE.
Przedstawienie mechanizmu zanieczyszczenia środowiska przez wysypiska śmieci.
Uczniowie na kawałku bibuły rysują różnokolorowe plamy , wokół których rysują budynki mieszkalne . Plamy oznaczają śmieci . Zastanówmy się co dzieje się z śmieciami w czasie deszczu . W tym celu spryskujemy wodą jedną z plam i obserwujemy co się dzieje. Następnie skrapiamy woda następne plamy. Widzimy , że plamy rozmakają , rozmywają się wsiąkają i wsiąkają w przyległy obszar np. osiedle mieszkaniowe. Widzimy wiec że śmieci na wysypisku nie istnieją niezależnie od środowiska. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem , przepływając przez wysypisko śmieci wypłukuje niebezpieczne substancje i przenosi je gdzie indziej , zanieczyszczając środowisko, w którym żyjemy.

5. METAPLAN

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY RATOWAĆ PRZYRODĘ?
JAK JEST? JAK POWINNO BYĆ?
-wycinane są lasy , - sadzić nowe drzewa ,
-wypalane są łąki , - nie wypalać łąk bo to niszczy
florę i faunę gleby,
- produkuje się coraz więcej śmieci . - nie powinno stosować się
jednorazowych opakowań.

DLACZEGO NIE JEST TAK , JAK POWINNO BYĆ?
- za mało jest oczyszczalni ścieków,
- za mało jest filtrów na kominach,
- nagminnie używa się tzw. reklamówek.

WNIOSKI
1. Trzeba zmienić styl życia.
2. Należy zwiększyć nakłady na ochronę środowiska.
3. Trzeba stosować segregację śmieci.

III. Faza podsumowująca:
1. Prezentacja efektów pracy na forum całej klasy. Zapisanie wniosków w zeszycie.
2. Ocena pracy uczniów.
3. Zadanie domowe : Napisz jak powinniśmy zachowywać się w parkach narodowych i innych obszarach chronionych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.