X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27830
Przesłano:

Program zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas I technikum

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI

opracowany przez
Anetę Szwedzińską
nauczyciela matematyki
w Technicznych Zakładach Naukowych
Im. gen. Sikorskiego
w Częstochowie

SPIS TREŚCI
1.Charakterystyka programu........................................3
2.Cele programu........................................4
2.1. Cele dydaktyczne........................................4
2.2. Cele wychowawcze........................................4
3.Treści nauczania........................................5
4.Metody i formy pracy........................................6
5.Oczekiwane osiągnięcia uczniów........................................6
6. Środki dydaktyczne........................................6
7. Termin realizacji........................................7
6.Ewaluacja programu........................................7

Charakterystyka programu

Celem niniejszego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o różnym poziomie wiedzy matematycznej. Uczniowie klas pierwszych ( bo to do nich w szczególności skierowany jest program) przychodzą z różnych gimnazjów, gdzie każdy nauczyciel mógł kłaść nacisk na inne umiejętności matematyczne a uczniowie zapewne opanowali je w różnym stopniu. Do opracowania programu skłoniła mnie analiza testu diagnozującego kompetencje matematyczne uczniów klas pierwszych przeprowadzona w roku ubiegłym. Z raportu przeprowadzonego przez zespół matematyczny dało się zaobserwować zróżnicowanie wiedzy wśród młodzieży. Jeden typ zadania w jednej klasie nie sprawiał żadnych trudności a w innej okazał się on dużym problemem. W naszej szkole w większości klas matematyka realizowana jest w zakresie rozszerzonym i wielu uczniów potrzebuje wsparcia by przełamać własne opory. Uczniowie mający problemy w nauce matematyki nie lubią jej, boją się jej, tracą wiarę we własne możliwości i przestają się uczyć. Ważne jest wczesne zauważenie trudności w nauce, kiedy zaległości nie są jeszcze zbyt duże, by systematycznie z nimi pracować eliminując braki. Zajęcia wyrównawcze mają na celu ukazanie uczniom mniej zdolnym, że matematyki można się nauczyć. Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ich rodziców i moim własnym. Program przygotowany został do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo lub dwóch godzin co dwa tygodnie.

Cele programu:
Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia.

2.1.Cele dydaktyczne:
Uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki.
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.
Pomoc uczniom w uzupełnieniu zaległości z matematyki.
Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się definicjami, twierdzeniami i wzorami matematycznymi.
Doskonalenie umiejętności dobierania odpowiedniego algorytmu do podanej sytuacji problemowej.
Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.
Poznawanie różnych nietypowych sposobów rozwiązywania zadań matematycznych
Kształcenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i precyzyjnego wykonywania poleceń.
Analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych.
Wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki.
Rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem.

2.2. Cele wychowawcze:
Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy.
Wyrabianie nawyku systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Tworzenie pozytywnych relacji w grupie.
Wyrabianie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem.
Wykształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, oraz
umiejętności pracy w zespole.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wyniki w nauce, nie poddawanie się niepowodzeniom i radzenie sobie z trudnościami.

3. Treści nauczania.

Treści nauczania są ściśle związane z programem nauczania matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym w klasie I i zgodne z treścią podręcznika „MATEMATYKA”, wyd. NOWA ERA

Działania na ułamkach dziesiętnych.
Działania na ułamkach zwykłych.
Wyrażenia arytmetyczne – stosowanie praw działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.
Obliczanie procentu danej liczby i liczby z danego jej procentu.
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Procenty i ułamki – zamiana procentu na ułamek i odwrotnie
Obliczenia procentowe – wykorzystanie obliczeń procentowych do rozwiązywania
zadań z praktyki życia codziennego np.: zadania związane z bankiem, podwyżkami,
obniżkami, żywieniem, podatkami itp.
Działania w zbiorze liczb wymiernych.
Potęga o wykładniku naturalnym – zapisywanie potęgi w postaci iloczynu, zapisywanie liczb w postaci potęg.
Działania na potęgach
Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
Wykorzystanie definicji logarytmu i wzorów na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym
Zbiory i działania na zbiorach
Przedziały liczbowe i działania na przedziałach
Wzory skróconego mnożenia na (a ±b)² , a² – b², (a ±b)³ oraz a³ ±b³;
Rozwiązywanie równań i nierówności
Zastosowanie przekształceń algebraicznych
Obliczanie wartości bezwzględnej danej liczby
Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej
Rozwiązywanie elementarnych równań i nierówności z wartością bezwzględną za pomocą interpretacji geometrycznej
Własności wartości bezwzględnej
Upraszczanie wyrażeń z wartością bezwzględną za pomocą własności
Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną
Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia
Rysowanie wykresu funkcji liniowej
Własności funkcji liniowej
Równanie prostej na płaszczyźnie
Warunek równoległości i prostopadłości prostych
Układy równań liniowych
Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Przekształcenia wykresów funkcji
Zagadnienia proponowane przez uczniów lub wynikające z potrzeby podczas realizacji podstawy programowej na lekcjach matematyki.

4.Metody i formy pracy.

Metody i formy pracy zostaną dobrane tak, by uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów.

4.1. Metody pracy.
metoda problemowa,
ćwiczenia przedmiotowe,
praca z informatorem.
4.2. Formy pracy.
praca indywidualna,
praca zbiorowa
praca z całą grupą,
praca w podgrupach (np. jednorodnych, o zróżnicowanym poziomie, losowych, koleżeńskich)
metoda grup eksperckich

5.Oczekiwane osiągnięcia uczniów.

uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
przyswojenie bieżącego materiału,
podwyższenie wyników z prac pisemnych,
podwyższenie wyników na klasyfikacji końcowej,
przełamanie lęku przed matematyka,
wdrożenie do systematycznej i samodzielnej pracy,
lepsze przyswajanie wiedzy z zakresu rozszerzonego matematyki

6.Środki dydaktyczne.
Podręcznik MATEMATYKA- zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
Zbiór zadań MATEMATYKA- zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
Zeszyty
Karty pracy
Kalkulator prosty
Tablice matematyczne
Praca z płytą CD z podręcznika
Praca w pracowni komputerowej np. korzystanie ze strony e-zadania.pl,
Praca z tablica multimedialną lub z rzutnikiem
Nośniki danych z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez uczniów.
gry dydaktyczne( planszowe)
Aktywizacja uczniów poprzez przynoszenie przez nich zadań sprawiających problemy.

7.Termin realizacji.

Wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r.

8.Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu nastąpi poprzez : monitorowanie obecności i zaangażowania uczniów na zajęciach, obserwacji uczniów podczas zajęć, rozmowach z uczniami oraz
śledzenie wyników osiąganych na sprawdzianach, pracach klasowych. Przeanalizowane będą wyniki uzyskane przez uczniów na I i II semestr.
Przeprowadzony zostanie test diagnozujący na wejściu oraz test kompetencji wiadomości po klasie pierwszej. Na zakończenie uczniowie wypełnią ankietę, która pozwoli ocenić te zajęcia.
W razie potrzeby może nastąpić modyfikacja programu w trakcie jego realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.