X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27622
Przesłano:
Dział: Języki obce

Easter in the Great Britain - Wielkanoc w Wielkiej Brytanii. Scenariusz zajęć języka angielskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem komputera i metody Web Quest

Scenariusz zajęć języka angielskiego w szkole podstawowej
z wykorzystaniem komputera i metody Web Quest

1. Klasa: III
2. Czas: 3 godziny lekcyjne
3. Temat: Easter in the Great Britain – Wielkanoc w Wielkiej Brytanii.
4. Cele:
a) Cele dydaktyczne nauki języka angielskiego
Uczeń zna nazwy rzeczy związanych z Wielkanocą, takich jak symbole i zwyczaje wielkanocne np. Egg hunt, Easter, bunny, basket, Easter Sunday, Easter egg, lamb, palm, Easter card
Uczeń czyta i pisze proste życzenia wielkanocne
Uczeń porównuje Święta Wielkanocne w Polsce i w Wielkiej Brytanii
Uczeń pisze i czyta krótkie zdania o Wielkanocy
Uczeń wykonuje plakat z informacjami o Świętach Wielkiej Nocy w Wielkiej Brytanii
b) Cele dydaktyczne osiągane w ramach zajęć komputerowych
Uczeń w efektywny sposób poszukuje informacji o Wielkanocy w Internecie
Uczeń wyszukuje zdjęcia w Internecie, dokonuje ich obróbki w programie Paint
Uczeń rozróżnia przydatne i rzetelne źródła informacji od nieodpowiednich
Uczeń wykonuje kartkę wielkanocną w programie Paint
Uczeń przygotowuje prezentację symboli wielkanocnych w programie Power Point
c) Cele wychowawcze:
Uczeń współpracuje w grupie
Uczeń uczy się negocjować
Uczeń ćwiczy umiejętność prezentacji swoich osiągnięć
5 .Materiały dydaktyczne
komputery z programami Paint, Word, Power Point oraz dostępem do Internetu
materiały papiernicze do wykonania plakatu i kartek świątecznych – papier kolorowy, klej, nożyczki, mazaki
6. Metody: WebQuest, pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne w pisaniu, czytaniu
i mówieniu
7. Formy pracy: praca w grupach
8. Przebieg zajęć:

Lekcja 1 – rozpoczęcie projektu

I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?” Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności.
II. Wprowadzenie
1. Nauczyciel pyta uczniów, z czym kojarzą się im Święta Wielkanocy – uczniowie odpowiadają
2. Nauczyciel pyta uczniów o znaczenie słowa symbol i prosi o podanie symboli Wielkanocy.
3. Nauczyciel pyta uczniów o znaczenie słowa zwyczaj i prosi o podanie zwyczajów wielkanocnych.
4. Nauczyciel pyta, czy ktoś był w czasie Wielkanocy za granicą, wysłuchuje odpowiedzi uczniów i wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji uczniowie wyruszą w wirtualną podróż do Wielkiej Brytanii w czasie Świąt Wielkanocnych.
III. Prezentacja
1. Nauczyciel wyjaśnia, na czym polega metoda Web Quest.
2. Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację w programie Power Point opisującą Web Quest związany z Wielkanocą oraz opisuje, co będzie efektem pracy całej klasy.
3. Następnie odbywa się losowanie przynależności do czterech grup.
4. Nauczyciel przedstawia poszczególnym grupom ich zadania i omawia sposób ich wykonania.
5. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na źródła wiedzy i ich rzetelność oraz wskazuje na konieczność dobrej współpracy w grupie.
6. Nauczyciel przedstawia uczniom kryteria oceniania ich pracy.
IV. Utrwalenie
1. Uczniowie mają kilka minut na omówienie swoich zadań w grupach.
2. Uczniowie analizują treści podane w materiałach źródłowych
V. Praca domowa:
1. Uczniowie mają dokonać w domu dalszej analizy zapewnionych materiałów źródłowych.
2. Mogą również odnaleźć swoje własne dodatkowe źródła informacji np. inne strony internetowe, albumy, książki, mogą także przeprowadzić wywiady z rodzicami, krewnymi lub innymi osobami.

Lekcja 2 – kontynuacja projektu

I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?” Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności.
II. Wprowadzenie
1. Nauczyciel pyta uczniów, czego dowiedzieli się w domu na temat Świąt Wielkiej Nocy.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie ich źródeł informacji, dzieci wspólnie z nauczycielem analizują, czy są to właściwe i przydatne źródła.
III. Prezentacja
Nauczyciel przypomina prezentację z zadaniami do wykonania na temat Wielkanocy.
IV. Utrwalenie
Nauczyciel ponownie przypomina cele poszczególnych grup i ich zadania.
V. Praca własna
1. Większość lekcji uczniowie poświęcają na pracę w grupach.
2. Nauczyciel monitoruje pracę grup i służy wsparciem i radą.
3. Grupa pierwsza szuka informacji i zdjęć związanych z Wielkanocą w Internecie, korzystając z zamieszczonych w zasobach linków. Przygotowują oni prezentację w programie Power Point o symbolach wielkanocnych. Każdy slajd prezentacji powinien zawierać zdjęcie wykonane przez uczniów lub pozyskane z Internetu bądź własne rysunki uczniów np. wykonane w programie Paint. Każdy z symboli powinien być podpisany w języku angielskim. Pod symbolem musi również znajdować się również jego znaczenie w formie zdania lub kilku zdań w języku polskim lub angielskim.
4. Grupa druga wykonuje plakat o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii, który będzie wisiał w ich klasie. Uczniowie wykorzystują informacje znalezione w Internecie. Mogą wykonać własne zdjęcia lub rysunki bądź wykorzystać fotografie z Internetu. Na plakacie zawierają charakterystyczne zwyczaje i symbole wielkanocne wraz z krótkimi opisami w języku angielskim.
5. Grupa trzecia ogląda w Internecie karty z życzeniami. Czytają teksty życzeń. Wykonują kartki wielkanocne z życzeniami w języku angielskim. Wykorzystują program Paint i drukują wykonane kartki po zakończeniu pracy. Dzieci mogą również po zebraniu informacji i pomysłów z Internetu wykonać tradycyjne kartki papierowe z życzeniami w środku.
6. Grupa czwarta porównuje Święta Wielkanocne w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Szuka informacji związanych z Wielkanocą w obu krajach w Internecie, korzystając z zamieszczonych w zasobach linków. Efektem pracy uczniów ma być artykuł lub tabela porównawcza.
VI. Praca domowa
1. Pracą domową dla uczniów, którzy nie skończyli pracy w swoich grupach jest wspólne jej dokończenie.
2. Pracą domową dla wszystkich jest przygotowanie się do prezentacji uzyskanych efektów pracy.

Lekcja 3 – prezentacja osiągniętych wyników

I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?” Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności.
II. Wprowadzenie
Nauczyciel wyjaśnia, że celem dzisiejszych zajęć jest prezentacja efektów pracy w klasie i w domu nad projektem o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii.
III. Prezentacja
1. Grupa pierwsza odtwarza swoją prezentację w programie Power Point o symbolach wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Dzieci opowiadają, jak tworzyły prezentację, w jaki sposób poszukiwały informacji i ilustrowały prezentację. Mówią, jakie problemy natury technicznej, językowej lub innej napotkały przy pracy. Inne grupy mogą na tym etapie zadawać pytania.
2. Grupa druga prezentuje swój plakat o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii. Dzieci opisują charakterystyczne zwyczaje i symbole wielkanocne tego kraju. Uczniowie przedstawiają swój proces tworzenia plakatu. Opowiadają o wykorzystywanych źródłach i napotkanych trudnościach. Pozostałe grupy mogą zadawać im dodatkowe pytania.
3. Grupa trzecia prezentuje swoje kartki wielkanocne z życzeniami wykonane metodą komputerową lub tradycyjną. Uczniowie odczytują życzenia i wyjaśniają, co one znaczą. Opowiadają o procesie tworzenia kartek i ewentualnych problemach przy pracy. Dzieci spoza grupy mogą zadawać pytania.
4. Grupa czwarta przedstawia analizę porównawczą Świąt Wielkanocnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, wskazują podobieństwa i różnice między obchodami Wielkanocy w obu krajach. Dzieci opowiadają, jak pracowały i na jakie problemy natknęły się przy pracy. Inne grupy mogą zadawać im pytania.
IV. Samoocena dzieci.
V. Ocena poszczególnych wystąpień grup przez klasę
VI. Wystawienie przez nauczyciela ocen za zaangażowanie w projekt w formie gwiazdek
VII. Podsumowanie tematu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.