X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27548
Przesłano:
Dział: Języki obce

I'm a monkey. I can jump. Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz lekcji z języka angielskiego z udziałem klasy IV

Temat : I ‘m a monkey. I can jump.

Cel główny : Stosowanie funkcji językowych w typowych sytuacjach komunikacyjnych.

Cele operacyjne:
Wiadomości:
• uczeń zna podstawowe słownictwo z zakresu : części ciała, liczebniki 1-20, umiejętności, żywienie
• uczeń stosuje formę czasownika to be –być w 1 osobie liczby pojedynczej
(I am –jestem)
• uczeń używa wyrażenia : can – umieć, can’t – nie umieć, have got – mieć

Umiejetności :
Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
• przedstawia siebie, podaje swój wiek, pochodzenie
( My name is... - Nazywam się , I’m. – Jestem, I’m from – Jestem z )
• prosi o informacje:
What’s your name ? Jak się nazywasz?
How old are you? Ile masz lat?
Where are you from? Skąd jesteś?
• mówi co potrafi robić ( I can – umiem, I can’t – nie umiem)
• stosuje formy grzecznościowe ( Thank you – dziękuję, please – proszę)
• wyraża prośby i podziękowania ( Can I have – czy mogę prosić / please - proszę )
Uczeń rozumie krótkie , proste wypowiedzi pisemne:
• rozumie ogólny sens tekstu
Postawa
Uczeń współdziała w grupie
Cel rewalidacyjny: Doskonalenie koncentracji uwagi
Pomoce : maski zwierząt, plakaty, karty obrazkowe , karty z nazwami części ciała, magnetofon, płyta CD, tablica, karty pracy z tekstami, kasa sklepowa,
karty obrazkowe żywność, zabawki żywność
Formy pracy: Praca w parach – rozmowa sterowana
Praca z tekstem – określanie głównej myśli
Piosenka
Scenka – kupowanie żywności


PRZEBIEG ZAJĘĆ
Faza wstępna

1. Powitanie uczniów i obecnych nauczycieli.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Rozgrzewka językowa.

Uczniowie kolejno odpowiadają na pytania powitalne np:
How are you? Jak się masz? What day is it today? Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

4. Zapisanie tematu lekcji.

5. Przedstawienie celów lekcji oraz metod pracy.

Tło lekcji : Wizyta w ZOO. Uczniowie ubierają maski zwierząt.

Faza główna

1. Praca z plakatem – utrwalenie słownictwa
Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i dopasowują nazwy części ciała do ilustracji na plakacie. Głośno odczytują wyrazy.

2. Piosenka – „ I’ve got a head”
Uczniowie śpiewają piosenkę i tańczą w rytm melodii, pokazując usłyszane części ciała
Utrwalenie : I’ve got – mam.

3. Wizyta w Zoo – dialog w parach
Uczniowie występują jako postacie zwierzęce.
Uczniowie w parach przeprowadzają wywiad z innym zwierzęciem: przedstawiają siebie, podają wiek, pochodzenie. Uzyskują i przekazują informacje.

• przedstawianie siebie, podawanie wieku, pochodzenia
( My name is... - Nazywam się , I’m. – Jestem, I’m from – Jestem z )
• proszenie o informacje:
What’s your name ? Jak się nazywasz?
How old are you? Ile masz lat?
Where are you from? Skąd jesteś?

4. Prezentowanie umiejętności zwierząt – prezentacja ustna
Uczniowie na podstawie ilustracji opisują czynności, które potrafią / nie potrafią wykonać.
Przyklejają karty obrazkowe na plakat.
Uczniowie mówią co potrafią robić ( I can – umiem, I can’t – nie umiem)

Przykład : I’m a dog. I can swim. I can’t ride a bike.
Jestem psem. Umiem pływać. Nie umiem jeździć na rowerze.

5. Rozumienie wypowiedzi pisemnych. Zadanie na dobór
Nauczyciel rozdaje uczniom teksty opisujące zwierzęta.
Uczniowie w grupach dopasowują opis do nazwy zwierzęcia.

Uczniowie reaguja na pytanie What it it? Co to jest?
Uczniowie odpowiadają na pytanie It is - To jest

6. W restauracji – zamawianie potraw. Rozmowa sterowana
Uczniowie zamawiają danie, które maja na karcie obrazkowej.
Uczniowie
• stosują formy grzecznościowe ( Thank you – dziękuję, please – proszę)
• wyrażają prośby i podziękowania ( Can I have – czy mogę prosić, Please - proszę)

Przykład: Can I have a banana, please? Czy mogę prosić banana?
Banana, please. Poproszę banana.

Faza końcowa

1. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy uczniów, osiągniętych celów lekcji.

2. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.