X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27503
Przesłano:

Testy z logistyki

TEST 1
1. Czas realizacji dostawy to:
- marszruta produkcyjna - zapotrzebowanie zależne - przepustowość - cykl dostawy
2. Do wytworzenia 1 szt. drzwi potrzeba 2 płyt MDF. Klient zamówił 3 pary drzwi. Zapas płyt wynosi 2 szt. Ile wynosi potrzeba brutto na płyty MDF? - 6 - 4 - 3 - 2
3. Do wytworzenia 1 szt. drzwi potrzeba 2 płyt MDF. Klient zamówił 3 pary drzwi. Zapas płyt wynosi 2 szt. Ile wynosi potrzeba netto na płyty MDF? - 6 - 4 - 3 - 2
4. Według metody FIFO jako pierwsze realizowane jest zamówienie:
- awaryjne - według kolejności przyjęcia zlecenia - z minimalnym czasem wykonania
5. Na podstawie jakich informacji określa się terminy potrzeb materiałowych?
- technologia wytwarzania i struktura wyrobu - cykl dostawy, indeks materiałowy
- przebieg procesu produkcyjnego, cykl dostawy - żadna odpowiedź nie jest poprawna
6. Produkt A ma być dostępny 10 stycznia, czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni, oznacza to że:
- zamówienia należy złożyć 7 stycznia - cykl dostawy trwa 3 dni - obie odpowiedzi są poprawne
7. Równoległy przebieg produkcji charakteryzuje się tym, że:
- kolejna operacja zaczyna się po zakończeniu poprzedniej na jednej sztuce produktu
- kolejna operacja zaczyna się po zakończeniu poprzedniej na całej partii produktu
- żadna odpowiedź nie jest poprawna
8. Czas operacji wykonywanych w celu wytworzenia wyrobu gotowego trwa 10 min., 30 min. 20 min. Wielkość produkcji wynosi 10 szt. Czas trwania cyklu produkcyjnego wynosi:
- 10 godzin - 1 godzinę - 6 godzin - 60 godzin
9. Do opracowania wstępnego planu wykorzystania potencjału produkcyjnego wykorzystujemy:
- technologię wytwarzania, marszrutę produkcyjną i strukturę wyrobu
- cykl dostawy, zestawienie pracochłonności i strukturę wyrobu
- strukturę wyrobu, marszrutę produkcyjną i zestawienie pracochłonności
10. Marszruta produkcyjna to:
- zestawienie pracochłonności - technologia wytwarzania - cykl dostawy
11. Produkcja potokowa:
- ściśle określa zapotrzebowanie materiałowe - ściśle określa terminy dostaw
-ściśle określa kolejność operacji - wszystkie odpowiedzi są poprawne
12. Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarza 500 szt. produktów w czasie jednej zmiany roboczej. Pracuje 5 dni w tygodniu na 3 zmiany. Otrzymano zamówienie na 8000 szt. produktów ; termin realizacji zamówienia 5 dni.
– występuje niedobór zdolności produkcyjnych – występuje nadmiar zdolności produkcyjnych
- zadania i zdolności produkcyjne bilansują się
Ile wynosi bilans zadań i zdolności produkcyjnych? - - 300 - + 300 - - 500 - + 500
13. Wielkość produkcji przedsiębiorstwa wynosi 700 szt. zdolność produkcyjna wynosi 800 szt. Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej wynosi:- 87, 5 % - 1,14% - 700 szt. – 800 szt.

TEST 2
1. Koszty transportu wynoszą 10 000 zł., koszty utrzymania magazynu 5 000 zł, a koszty składowania 5 000 zł. Udział kosztów utrzymania magazynu w całkowitych kosztach wynosi:
- 100% - 50% - 25% - 20%
2. Do kosztów rodzajowych nie zaliczamy:
- zużycia energii - amortyzacji
- kosztów wydziałowych - kosztów ubezpieczeń
3. Wszystkie koszty rodzajowe to koszty:
- proste - złożone - stałe - zmienne
4. W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją jednorodną stosuje się kalkulację:
- prostą - ze współczynnikami
- doliczeniową - jednostkową
6. Do kosztów złożonych nie zaliczamy:
- amortyzacji - kosztów transportu - kosztów magazynowania
7. Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powierzchni określa się jako:
- optymalizację kosztów - kalkulację kosztów
- kontrolę kosztów - budżet kosztów

8. Do kosztów użytkownika usług transportowych zaliczamy:
- zużycie paliwa - koszt zakupu biletu na pociąg
- zanieczyszczenie powietrza – wszystkie odpowiedzi są poprawne
9. W transporcie stosuje się ceny:
- umowne i taryfowe - taryfowe i stałe - alternatywne i księgowe
10. Przy określaniu cen w transporcie stosowane są następujące kryteria: przedmiotowe, podmiotowe, sezonowe, przestrzenne, rodzaju przewozu. Wyjaśnij jak wpływają na ceny 3 wybrane ww. kryteria.

11. Odległość pokonana przez pojazd to 110 km, ciężar ładunku to 8 t. Praca przewozowa wynosi:
- 880 km - 13,75 tkm - 7% - żadna odpowiedź nie jest poprawna
12. Ceny taryfowe :
- to wykaz stawek i opłat podany do publicznej wiadomości
- nie są zależne od wielkości ładunku
- podlegają negocjacjom

TEST 3
1. Intermodalną jednostką ładunkową jest: - przyczepa - kontener - paleta - skrzynia
2. Infrastruktury liniowej nie tworzą: - pasy ruchu dla pieszych - dworce - szlaki morskie
3. Infrastruktura punktowa to:
- istniejąca w państwie sieć drogowa
- obiekty wyodrębnione przestrzennie służące do obsługi pojazdów
- pasy terenu przeznaczone do ruchu i postoju środków transportu
4. W systemie „ruchomej drogi” jednostką ładunkową może być pojazd. Załadunek i wyładunek pojazdów realizowany jest poprzez najazd pojazdu:
- przodem na rampę boczną - przodem na rampę czołową
- tyłem na rampę boczną - tyłem na rampę czołową
5. Transport bimodalny to transport:
- drogowo – morski - drogowo- lotniczy
- kolejowo -drogowy - kolejowo- morski
6. System przewozu polegający na tym, że samochód jedzie z ładunkiem do jednego odbiorcy i wraca pusty to system: - promienisty - wahadłowy - obwodowy - sztafetowy
7. Obsługę codzienną środka transportu może wykonywać:
- specjalistyczny zakład naprawczy - stacja diagnostyki pojazdów
- zakład wulkanizacyjny - kierowca
8. Dużą wadą transportu lotniczego jest: - szybkość przewozu - duża częstotliwość - wysoki koszt
9. Korytarze powietrzne tworzą:
- infrastrukturę punktową w transporcie lotniczym
- infrastrukturę punktową w transporcie samochodowy
- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
10. Zespół trakcyjny to:
- lokomotywa i dowolna liczba wagonów zależna od potrzeb danego przewozu
- pociąg łączony
- pociąg złożony z wagonów trwale zespolonych
- zespół linii trakcyjnych niezbędnych w transporcie kolejowym
11. Przedsiębiorstwo logistyczne realizuje przewozy w systemie jeden punkt załadunku – dwa punkty przeładunkowe, gdzie następuje zmniejszenie jednostek przewozowych – jeden punkt wyładunku. Mamy tu do czynienia z modelem: - wahadłowym - promienistym - sztafetowym - obwodowym
12. Wagony bagażowe zaliczane są do grupy wagonów:
- osobowych - towarowych - technicznych
13. Do wagonów towarowych zaliczamy wagony:
- bagażowe - cysterny - pożarnicze - żadna odpowiedź nie jest poprawna
14. Zaletą transportu morskiego jest: - szybkość przewozu - regularność - dostępność - masowość
15. Badania techniczne pojazdu:
- polegają na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu określonego w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”
- można podzielić na okresowe, pierwsze i dodatkowe
- sprawdzają m.in. stan ogumienia, hamulce, emisję spalin
- wszystkie odpowiedzi są poprawne

TEST 4
1.W transporcie samochodowym stosuje się:
- CMR, ADR - CIM, karnet TIR - karnet TIR, RID - żadna odpowiedź nie jest poprawna
2. Międzynarodowy list przewozowy AWB to dokument stosowany w transporcie:
- morskim - kolejowym - drogowym - lotniczym
3. W liście przewozowym CMR zbędną informacją będzie:
- kubatura wagonu - instrukcja nadawcy - sposób opakowania towaru - rodzaj załączonych dokumentów
4. List przewozowy SMGS występuje w transporcie:
- morskim - lotniczym - kolejowym - samochodowym
5. Konwencja przewozu towarów łatwo psujących się oznaczana jest symbolem: - ATP - CIM - CMR - AWB
6. List przewozowy sporządzany jest w czterech egzemplarzach. Ceduła przeznaczona jest dla:
- nadawcy - przewoźnika, zostaje w stacji nadania
- przewoźnika, wydawana jest odbiorcy - przewoźnika , służy do pokwitowania odbioru
7. Pisemne poświadczenie stwierdzające, że dany ładunek będzie przyjęty na określony statek, w określonym terminie i po ustalonej stawce frachtowej to:
- czarter - konosament - nota bukingowa - manifest ładunkowy
8. Umowę dotyczącą przewozu ładunku przez kolej uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przesyłki przez przewoźnika kolejowego oraz:
-sporządzenia i podpisania CMR - umieszczenia na liście stempli datownika stacji nadania
- wystawienia listu przewozowego SMGS - potwierdzenia autentyczności listu przez Dyrekcję PKP
9. Sztauplan to plan rozłożenia ładunku: - na statku - w samolocie - w wagonie - w samochodzie
10. Pisemna umowa przewozu, na mocy której przewoźnik wynajmuje statek to:
- cesja - czarter - konosament - nota bukingowa
11. Dokumenty wykorzystywane w transporcie kolejowym to:
- konosament i kwit sternika - CMR, karnet TIR - CIM i SMGS - AWB i HAWB
12. Do przewozu partii ładunku do jednego odbiorcy zaplanowano wykorzystać cztery pojazdy. W tym celu wystawiono:
- 1 list przewozowy - 2 listy przewozowe - 3 listy przewozowe - 4 listy przewozowe
13. SMGS to:
- inna nazwa CIM - dokument celny - dokument wykorzystywany do celów statystycznych - list przewozowy stosowany w transporcie kolejowym z wybranymi państwami np. z Chinami, Rosją
14. Element listu przewozowego, który zostaje w miejscu nadania to:
- oryginał - ceduła - grzbiet - wtórnik
15. Karnet TIR:
- to dokument na podstawie którego odprawa celna przeprowadzana jest tylko w kraju załadunku i przeznaczenia
- wystawiany jest przy przewozach ładunków niebezpiecznych - to potwierdzenie zawarcia umowy przewozu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.