X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27497
Przesłano:

Całe życie w ruchu - autorski program nauczania wychowania fizycznego wraz z edukacją zdrowotną dla IV etapu edukacyjnego

Autorski program nauczania wychowania fizycznego
wraz z edukacją zdrowotną dla IV etapu edukacyjnego
– technikum, liceum i szkoły zawodowej

„Całe życie w ruchu”

Autorzy:
mgr Agnieszka Sawa
mgr Agnieszka Świerczyńska

Zespół Szkół nr. 2 w Stargardzie Szczecińskim
Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr .../2013 z dnia 16wrzesień 2013r.
Stargard Szczeciński 2013r.


SPIS TREŚCI
I.
1. Wstęp.
2. Założenia programu.
3. Akty prawne dotyczące organizacji wychowania fizycznego w szkole.
II.
1. Cele ogólne.
2. Cele szczegółowe zgodne z podstawą programową.
III. Treści nauczania – szczegółowe treści programu
IV. Procedury osiągania celów – metody, formy i środki dydaktyczne
1. Procedury
2. Metody
3. Formy podziału uczniów
4. Środki dydaktyczne
V. Kryteria oceny z wychowania fizycznego.
1. Metodyka oceniania
2. Wymagania
3. Ocena końcowa
VI. Fakultety
VII. Ewaluacja

I.
1. Wstęp
Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacji, pt: Całe życie w ruchu, przeznaczony jest do realizacji w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Program napisany został w oparciu o nową podstawę programową, uwzględniającą zakres podstawowy.
Autorki zaproponowały treści, które mają służyć przede wszystkim uczniom, wychodząc na przeciw ich potrzebom i zainteresowaniom.
Program ma charakter uniwersalny i może być stosowany przez innych nauczycieli, którzy posiadają podobną bazę. Jednak powinni oni uwzględnić pierwotnych autorów dokonując modyfikacji tego programu.

Proponowany program wychowania fizycznego dla klas I – IV Technikum i I – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, z możliwością wykorzystania również w klasach I - III Liceum Ogólnokształcącego ( w całym cyklu kształcenia: dla technikum na 360 godzin, dla klas zawodowych na 290 godzin, dla klas liceum na 270 godzin, a w tym, w każdym typie szkół, na 30 godzin realizacji treści dotyczących edukacji zdrowotnej). Zostało on opracowany do realizacji w szkole posiadającej bardzo dobrą bazę sportową:
- sala sportowa przy Zespole szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, posiadająca 3 sektory oddzielane kotarami;
- siłownia w piwnicy budynku szkoły;
- boiska typu „Orlik” przy szkole, trawiaste do piłki nożnej i tartanowe do koszykówki i piłki siatkowej;
- boisko trawiaste do piłki nożnej, otoczone bieżnią żużlową na os. Zachód przy zakładzie karnym;
- lasek do uprawiania atletyki terenowej na os. Zachód za zakładem karnym;
Wymiar godzin w każdej klasie ponadgimnazjalnej wynosi 3 tygodniowo. W programie określone zostały cele oraz treści kształcenia ujęte w podstawie programowej z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Głównym założeniem programu jest umożliwienie wszystkim uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości oraz rozbudzenie zainteresowania aktywnością zdrowotno – rekreacyjną. Punktem odniesienia są powiązania aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem oraz aktualne potrzeby współczesnego człowieka do aktywnego odpoczynku.

2. Założenia programu
Wychowanie fizyczne, według nowej podstawy programowej, to nie tylko działania zmierzające do poprawy sprawności fizycznej, to przede wszystkim wdrażanie do troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Realizacja programu powinna sprawiać, że uczniowie będą poznawać zdrowotno – rekreacyjne znaczenie aktywności ruchowej oraz będą się wdrażać do samorealizacji, samodoskonalenia.
W programie nauczania wychowania fizycznego zajęcia dzieli się na obowiązkowe (2 godziny lekcyjne) i fakultatywne (1 godzina lekcyjna do wyboru ). Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z planem lekcji u przydzielonego nauczyciela, natomiast fakultety realizowane będą u wybranych nauczycieli wychowania fizycznego. Zgodnie z planem lekcji klasy, które mają jedną godzinę lekcyjną – jako fakultet, zobowiązane są w pierwszym tygodniu nauki wybrać preferowaną formę aktywności fizycznej, zgodną z preferencjami nauczycieli uczących. Dane grupy powinny być ilościowo zbliżone, o podobnych umiejętnościach.
Do wyboru jako zajęcia fakultatywne, uczniowie mają następujące formy aktywności fizycznej:

Lp. Forma Rodzaj zajęć
1. zajęcia sportowe piłka nożna
piłka siatkowa
piłka ręczna
piłka koszykowa
lekka atletyka
2. zajęcia rekreacyjno- zdrowotne tenis stołowy
gry sportowo-rekreacyjne:
bilard, dart, „piłkarzyki”, tenis ziemny, badminton
3. zajęcia rytmiczno-muzyczne Elementy tańca, aerobik
4. aktywne formy turystyki turystyka piesza

Program przewiduje również, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych wynikających z Kalendarza Imprez Sportowych MOS, okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, np.: rozgrywki międzyszkolne i sparingi.


3. Akty prawne dotyczące organizacji wychowania fizycznego w szkole:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 422).

4. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151) - art. 91 ust. 2.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 17,5 poz.1042.).

II.
1. Cele ogólne

2. Cele szczegółowe zgodne z podstawą programową:

Bloki tematyczne
1) Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego:
Uczeń:
- wskazuje na mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
- opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych po trzeb;
- omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;
- wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalne

2) Trening zdrowotny:
Uczeń:
- ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;
- wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
- wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem
- omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia;
- wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
- wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
- wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im;
- wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo - wzrostowy BMI


3) Sporty całego życia i wypoczynek:
Uczeń:
- stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wy branych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
4) Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista:
Uczeń:
- wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze;
- wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z nie którymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

5) Sport:
Uczeń:
- wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnymi sportem dla wszystkich a zdrowiem;
- omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
- wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.

6) Edukacja zdrowotna:
Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;
- wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
- omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;
- wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
- wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
- omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
- wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego na leży poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
- wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta;
- omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych ( np. żyjących z HIV);
- planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, w domu lub społeczności lokalnej;
- omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
- wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu;

III. Treści nauczania – szczegółowe treści programu:
Bloki tematyczne:
1) Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego:
- Różne formy sztafet z elementami współzawodnictwa.
- Biegi na krótkich odcinkach, biegi z przyspieszeniem.
- Dynamiczne i statyczne formy ruchu z pokonywaniem ciężaru własnego ciała, użyciem przyborów, współćwiczącego, zwisy, podpory, wspinanie, dźwiganie, skręty, skłony, skoki, wieloskoki, mocowanie, przeciąganie.
- Ćwiczenia z elementami stretchingu, jogi.
- Marszobiegi, zabawy z atletyki terenowej, np. pokonywanie przeszkód terenowych.
- Ćwiczenia o charakterze szybkościowo-zwinnościowym.
- Omawiamy: rozwój fizyczny i parametry jego oceny, pojęcie sprawności fizycznej, wpływ aktywności fizycznej na rozwój organizmu, hartowanie organizmu, higiena pracy i żywienia, umiejętność racjonalnego odżywiania, stosowania zabiegów higieniczno-zdrowotnych, samokontrolę i samoocenę sprawności fizycznej, analiza wyników, przyczyny postępu lub regresu.

2) Trening zdrowotny:
- Ćwiczenia stymulujące przystosowanie układu krążenia i oddychania do wysiłku i prawidłowego wypoczynku.
- Ćwiczenia zwiększające obszerność ruchów i układu kostno-stawowo-więzadłowego.
- Ćwiczenia kształtujące i korekcyjno-kompensacyjne, wzmacniające mięśnie.
- Troska o bezpieczeństwo i bezpieczne organizowanie ćwiczeń, gier i zabaw.
- Umiejętność przygotowania organizmu i jego reakcji na wysiłek fizyczny – analiza pomiaru tętna.
- Umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku z zachowaniem zasad wszechstronności, natężenia wysiłku.
- Dostosowanie rozgrzewki do specyfiki wykonywanych ćwiczeń/formy aktywności.
- Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych.
- Samodzielny dobór ćwiczeń rozluźniających, oddechowych, korekcyjno-kompensacyjnych.
- Planowanie i pokonywanie torów przeszkód, obwodów ćwiczebnych.
- Ćwiczenia kształtujące estetykę ruchów.
- Ćwiczenia równoważne, zwinnościowe i akrobatyczne (przewroty, mostek, piramidy).
- Skoki gimnastyczne, rozkroczny, kuczny.
- Samoochrona i asekuracja.
- Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
- Aerobik, .
- Elementy gimnastyki, różne formy przewrotów w przód i w tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, mostek, ćwiczenia równoważne.

3) Sporty całego życia i wypoczynek:
Gry zespołowe:
Koszykówka
- Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach.
- Kozłowanie piłki w ruchu z omijaniem przeciwnika i obserwacją przedpola.
- Rzuty do kosza, z miejsca, biegu.
- Obroty, zatrzymania, zwody.
- Gra właściwa, samodzielne sędziowanie
Siatkówka
- Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym, podanej z różnych kierunków i różnej wysokości.
- Wystawienie, zbicie, blok.
- Zagrywka dolna i górna.
- Gra właściwa, sędziowanie
Piłka nożna
- Podania i chwyty w miejscu, biegu, marszu.
- Podania sytuacyjne.
- Strzały do bramki z miejsca i biegu.
- Gra w ataku i obronie.
- Gra właściwa, sędziowanie
Piłka ręczna
- Podania i chwyty piłki w miejscu i biegu.
- Podania sytuacyjne.
- Zwody ciałem i piłką.
- Rzuty do bramki z miejsca i biegu.
- Gra właściwa, sędziowanie

4) Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
- Przeciwdziałanie urazom i kontuzjom, algorytmy udzielania pierwszej pomocy.
- Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach życia codziennego.
- Dobór i intensywność ćwiczeń, rodzaju i form aktywności w zależności od możliwości, potrzeb i zainteresowań.
- Zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku.
- Sposoby asekuracji i samoasekuracji.
- Zasady poprawnego zachowania się w górach, akwenach wodnych i na plaży.
- Przyjmowanie prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach życia codziennego – siedzenie, chodzenie, nauka, sprzątanie, dźwiganie, wypoczynek.
- Ćwiczenia relaksacyjne.
- Zasady uczenia się nowych czynności ruchowych.
- Zasady higieny i hartowania.
- Przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych.
- Zagrożenia wieku młodzieńczego – nikotynizm, alkoholizm, narkomania

5) Sport:
- Zasady fair play w sporcie, kultura kibicowania.
- Szkodliwość dopingu w sporcie.
- Historia sportu, olimpizm.
- Zasady organizowania rozgrywek sportowych.
- Samodzielne organizowanie rozgrywek międzyklasowych;
6) Edukacja zdrowotna:
Zgodnie z podstawą programową to zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki z wykorzystaniem aktywnych metod pracy i technik multimedialnych.
- kształtowanie nawyków higienicznych,
- ukazywanie celowości i potrzeby samo-usprawniania i samodoskonalenia,
- wdrażanie do samodzielnego podejmowania działań w celu zachowania zdrowia i estetycznej sylwetki,
- wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy wobec czynności życia codziennego,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
- rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu;
- rozwijanie umiejętności wykonania prezentacji multimedialnej i przedstawienia grupie zagadnień związanych ze zdrowiem;
- wdrażanie do zdrowego żywienia w życiu codziennym;
- uświadamianie błędów żywieniowych, stosowanie na co dzień diety opartej o piramidę zdrowego żywienia, poznanie skutków nieregularnego spożywania posiłków;
- uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej, mających wpływ na zdrowie i samopoczucie,
- poznanie przyczyny niechęci młodzieży do aktywności fizycznej;
- poznanie skutków działania alkoholu na organizm człowieka, uświadomienie, że mity dotyczące alkoholu nie mają pokrycia w rzeczywistości;
- poznanie swoich mocnych i słabych stron, typów temperamentów, umiejętność określenia własnego typu;
- uświadomienie w jaki sposób reagować na krytykę, poznanie odmian krytyki;
- umiejętność wykonania samokontroli własnego zdrowia;
- wdrażanie do bycia wymagającym pacjentem, znającym swoje prawa;
- odpowiednie gospodarowanie swoim czasem;
- kształtowanie wiary w siebie;
- umiejętność znalezienia sojuszników na rzecz działań prozdrowotnych;
- wdrażanie do pokonywania własnych słabości,
- rozwijanie odwagi,
- stwarzanie okazji do przeżywania radości i satysfakcji,
- eksponowanie osiągnięć,
- rozwijanie aktywności twórczej w prezentacji wyników podejmowanych działań,
- dzielenie się odpowiedzialności za poszczególne zadania,
- prowadzenie kulturalnej i twórczej dyskusji,
- wykazywanie się umiejętnością podejmowania grupowych decyzji,
- sprawne komunikowanie się;
- dokonywanie samooceny swojej pracy i pracy całej grupy;

Pomiar osiągnięć uczniów.
Podstawową rolę będzie pełniła kontrola prowadzona w toku zajęć, obejmująca obserwację pracy każdego ucznia oraz poziom przygotowania i zaprezentowania (samodzielnie lub w zespole) proponowanych uczniowi do wyboru zagadnień.
Ze względu na specyfikę zajęć, w ocenianiu osiągnięć uczniów należy wziąć pod uwagę: obecność i aktywność uczniów na zajęciach oraz ocenę wystawiona przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów.

IV. Procedury osiągania celów – metody, formy i środki dydaktyczne

1. Procedury
W celu osiągnięcia zakładanych celów należy się skoncentrować przede wszystkim nad:
- wdrażaniem i ukierunkowaniem ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej,
- wyrobieniem u ucznia poczucia potrzeby, samousprawniania się i wykonywania zadań ruchowych o charakterze sportowo –rekreacyjnym przez całe życie,
- dbałością nad bezpieczeństwem ćwiczących,
- zapewnieniem podczas lekcji atmosfery życzliwości, swobody i ekspresji twórczej,
- wprowadzeniem elementów usamodzielniających poprzez wcielanie uczniów w rolę organizatora gier i rekreacji, sędziego rozgrywek oraz kulturalnego kibica,
- indywidualizacją zadań i celów szczegółowych tak aby były osiągalne dla każdego ucznia,
- wdrażaniem ucznia do samokontroli samooceny własnej sprawności fizycznej,
- Stosowaniem ćwiczeń korekcyjnych, kompensacyjnych i relaksacyjnych,
- Kontrolowaniu postępów ucznia,
- Umożliwianiem podnoszenia sprawności fizycznej i umiejętności techniczno – taktycznych z poszczególnych gier zespołowych i w dyscyplinach indywidualnych,
- Dokonywaniem właściwego doboru metod i form organizacyjnych zajęć,

2. Metody:
A. metody odtwórcze ( reproduktywne)
- metodą naśladowczą ścisłą
- metodę zadaniową ścisłą

B. metody aktywizujące osobowość ucznia
- metoda zabawowa klasyczna
- metoda zadaniowa
- metoda bezpośredniej celowości ruchu
- metoda programowego uczenia się i usprawniania

C. metody twórcze ( kreatywne)
- Metoda problemowa

D. Metody nauczania ćwiczeń częściami
E. Metody kombinowane
F. Metody wychowawczego oddziaływania
G. Metoda wpływu osobistego wychowawcy
H. Metody wpływu sytuacyjnego
I. Metody intensyfikujące zajęcia wychowania fizycznego
- Metoda stawiania zadań dodatkowych
- Metoda obwodowo –stacyjna
- Tor przeszkód
- Ćwiczenia ze współćwiczącym

J. Metody treningowe duże
- metoda treningu powtarzanego
- metoda treningu zmiennego
- metoda zmienno- powtórzeniowa
- metoda treningu ciągłego
- metoda interwałowa
- metoda startowa
- treningsiłowy
- metoda stacyjna

3. Formy podziałów uczniów:

- zastępy stałe
- zastępy sprawnościowe
- zastępy sprawnościowe zmienne
- drużyny
- grupy
- pary

Formy porządkowe:
- ustawienia podstawowe
- ustawienie ćwiczebne
- odliczania oraz zwroty

Formy prowadzenia zajęć:
- forma frontalna
- forma indywidualna
- forma zajęć w zespołach
- forma zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami
- forma stacyjna
- forma obwodu ćwiczebnego
- forma strumieniowa (tor przeszkód)

4. Środki dydaktyczne


Piłka siatkowa Piłka nożna Piłka ręczna Piłka koszykowa
piłki siatkowe, słupki, siatki
piłki nożne, bramki, szarfy, chorągiewki, pompki piłki ręczne, bramki do piłki ręcznej, szarfy, chorągiewki
piłki koszykowe,tablice, kosze, szarfy, chorągiewki
Gimnastyka LA z atletyką terenową RMT Tenis stołowy
Skrzynia gimnastyczna kozioł gimnastyczny odskocznia do skoków ławeczki gimnastyczne materace, drabinki przyścienne bloki startowe, pałeczki sztafetowe, piłeczki palantowe, stopery, taśmy ,piłki lekarskie - zestaw nagłaśniający
-stoły do
tenisa
- rakietki
- siatki
- piłeczki
Unihokej Rekreacja
kije
piłeczki
bramki
szarfy

bilard(bile, stół, kije),dart (tablica, rzutki), piłkarzyki (stół, piłezki),tenis ziemny (rakiety, słupki, siatka, piłeczki), adminton (rakietki, lotki, siatka, słupki)

V. Kryteria oceny z wychowania fizycznego
1. Metodyka oceniania:
Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
Ocenianie odbywa się w 3 podstawowych obszarach + 2 dodatkowymi, czyli 3+2 :
a) Frekwencja (F)
- Pierwszym najistotniejszym obszarem oceniania jest F – frekwencja.
- Uczeń zostaje oceniony za postawę, przygotowanie do zajęć, systematyczność i pilność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności fizycznych.
- Ocena z frekwencji ma wagę 3 i jest najistotniejszym czynnikiem oceniania.
- Uczeń zostaje oceniony za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych oraz w zajęciach fakultatywnych.
- Zwolnienie lekarskie nie wpływa na obniżenie oceny z obszaru F.
- Zwolnienie całoroczne lub dłuższe niż miesięczne w pierwszej kolejności powinno być okazane pielęgniarce szkolnej, po zatwierdzenie przez dyrektora szkoły. Zaświadczenie o zwolnieniu uczeń odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej i przekazuje do rąk nauczyciela uczącego.
- Istnieje możliwość zwolnienia z obecności na zajęciach z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych, uczniów posiadających zwolnienie roczne lub semestralne, po pisemnej deklaracji rodziców, którzy borą za ucznia odpowiedzialność. Podanie to musi być zatwierdzone przez dyrektora szkoły i dostarczone osobiście nauczycielowi.
- Uczeń ma szansę na poprawę oceny z obszaru F. Jeżeli uczniowi zależy na odrobieniu nieobecności na zajęciach obowiązkowych lub fakultatywnych, może on po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym, uczestniczyć w innych zajęciach. Odrobienie zajęć musi być potwierdzone pisemnie w zeszycie lub na kartce przez nauczyciela, u którego uczeń zajęcia odrabiał. Na zajęciach tych uczeń musi brać czynny udział i uczestniczyć w nich w stroju sportowym.
- W związku z różną długością semestru I i II dopuszcza się różne ilości godzin nieobecnych lub braków przygotowań do lekcji:

Wymagania do oceny z frekwencji na zajęć obowiązkowych.
I semestr
Ilość zajęć nieobecnych (nb)/brak stroju (bs) Zajęcia obowiązkowe (2godz./tyg.)
Ocena
100% Celująca
1-4 godz. Lekcyjnych czyli do 2x Bardzo dobra
5-8 godz. Lekcyjnych czyli do 4x łącznie Dobra
9-16 godz. Lekcyjnych czyli do 8x łącznie Dostateczna
17-24godz. Lekcyjnych czyli do 12x łącznie Dopuszczająca
Powyżej 24 godz. Lekcyjnych czyli pow. 12x Niedostateczna
II semestr
Ilość zajęć nb/bs Zajęcia obowiązkowe (2godz./tyg.)
Ocena
100% Celująca
1-6 godz. lekcyjnych czyli do3x Bardzo dobra
7-12 godz. lekcyjnych czyli do 6x Dobra
13-20 godz. lekcyjnych czyli do 10x Dostateczna
21-30 godz. lekcyjnych czyli do 15x Dopuszczająca
Powyżej 30 godz. lekcyjnych czyli pow. 15x Niedostateczna

Wymagania do oceny z frekwencji na zajęciach fakultatywnych.

II semestr
Ilość zajęć nb/bs Zajęcia fakultatywne (1godz./tyg.)
Ocena
100% Celująca
1-3godz. lekcyjnych Bardzo dobra
4-5 godz. lekcyjnych Dobra
6-7 godz. lekcyjnych Dostateczna
7-11 godz. lekcyjnych Dopuszczająca
Powyżej 11 godz. lekcyjnych Niedostateczna

I semestr
Ilość zajęć nb/bs Zajęcia fakultatywne (1godz./tyg.)
Ocena
100% Celująca
1-2 godz. lekcyjnych Bardzo dobra
3-4 godz. lekcyjnych Dobra
5-6 godz. lekcyjnych Dostateczna
7-10 godz. lekcyjnych Dopuszczająca
Powyżej 10 godz. lekcyjnych Niedostateczna

b) Sport (S)

- Drugi obszar to S – sport. Uczeń zostaje oceniony na podstawie osiąganych wyników sportowych, uczestnicząc w testach i sprawdzianach.
- W tym dziale podlega ocenie postęp ucznia zarówno w sferze sprawności jak i wiadomości.
- Oceniane będą umiejętności techniczne i wysiłek ucznia związany z zaliczeniem danego ćwiczenia.
- Oceny zdobyte w tym obszarze maja wagę 2 i są istotnym składnikiem oceny.
- W dzienniku sprawdziany i testy zapisywane będą pod symbolami S1, S2, S3... - a w notatce umieszczony będzie opis danej próby czy sprawdzianu, (np. PS – zagrywka – czyli sprawdzian z piłki siatkowej – z zagrywki)
- Jeżeli uczeń nie uczestniczył w sprawdzianie ma 2 tygodnie na przystąpienie do sprawdzianu od momentu powrotu po nieobecności.
- Jeżeli z przyczyn losowych sprawność nie powróciła, uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem termin zaliczenia.
- Jeżeli kontuzja lub inne czynniki wykluczają ucznia z wykonania określonego ćwiczenia, pomimo zakończenia zwolnienia lekarskiego, nauczyciel wyznacza mu inne zadanie, np. przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatu lub referatu na zadany temat.
- Uczeń na własną prośbę może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub testu, ustalając z nauczycielem termin.
- Uczeń który przystąpi do sprawdzianu, testu nie może być oceniony negatywnie. Nawet jeśli sposób wykonania ćwiczenia znacząco odbiega od poprawnej formy – uczeń otrzymuje ocenę pozytywną.
- Nie można ocenić ucznia za zachowanie podczas zajęć.


c) Aktywność (A)
- Trzecim obszarem podlegającym ocenie jest A – aktywność.
- Oceny zdobyte przez ucznia w tym obszarze mają wagę 1.
- Nauczyciel ocenia zaangażowanie ucznia podczas wykonywania zadań ruchowych, wcześniej informując go o ocenianiu.
- W tym obszarze uczeń otrzymuje oceny za przeprowadzoną samodzielnie rozgrzewkę oraz za posiadane wiadomości i umiejętności związane z organizowaniem i sędziowaniem meczów.
- W dzienniku oceny będą zapisywane skrótami A1, A2, A3... - a w opisie znajdzie się zapis czego dotyczy dana ocena.

d) + dodatkowo Zawody (Z)
- Dodatkowym obszarem, który podlega ocenie jest obszar Z – zawody. Będą w nim oceniani uczniowie szczególnie uzdolnieni sportowo. Reprezentanci szkoły w zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, odnoszący sukcesy sportowe na tych arenach udokumentowane rekordem życiowym, miejscem na podium, medalem itp. – ocena celującą lub bardzo dobra – w zależności od wkładu w sukces.
- Ocena w tym obszarze ma wagę 3 i ma znaczący wpływ na ocenę semestralną lub końcową.
- W tym dziale stawia się również oceny za wybitne osiągnięcia ucznia w klubie sportowym, potwierdzone pismem z klubu, medalem, dyplomem, notatka w prasie itp.

e) + W klasach kończących naukę Edukacja Zdrowotna (EZ) -
- Dodatkowym obszarem, który podlega ocenie w klasach kończących edukację szkolną, czyli w klasach trzecich i czwartych jest obszar EZ - edukacja zdrowotna.
- Jest to dział w ramach zajęć fakultatywnych.
- W tym obszarze oceniane będą: Frekwencja, waga oceny 3 + oceny za Aktywność i zaangażowanie z wagą 1 + ocena za przygotowanie i przedstawienie wybranego przez ucznia lub narzuconego przez nauczyciela tematu (S) z edukacji zdrowotnej – waga 2.

2. Wymagania
• Uczeń jest punktualny i przygotowany do zajęć. Cechuje go systematyczność i pilność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności fizycznych.
• Uczeń osiąga dobre wyniki w testach i sprawdzianach. Poziom opanowanych umiejętności technicznych i taktycznych jest wysoki.
• Uczeń jest zaangażowany podczas zajęć. Przestrzega regulaminów. Cechuje go sportowa postawa, działanie zgodnie z zasadami fair – play. Jest kreatywny i pomocny. Ma wiedzę dotyczącą przepisów gry i stosuje ją w praktyce.

3. Ocena końcowa
- Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną;
- Ocena uzyskana w I semestrze (I sem.) jest przepisywana na II semestr z wagą 3;
- Nieklasyfikowany jest uczeń, który opuści ponad połowę zajęć;
Średnia ocen z całego semestru ocena
0 - 1.59 Niedostateczny
1.6 – 2.59 Dopuszczający
2.6 – 3.59 Dostateczny
3.6 – 4.59 Dobry
4.6 – 5.59 Bardzo dobry
5.6 – 6.0 Celujący

Celująca - uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w trzech wymaganiach oraz reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i osiąga znaczące wyniki. Uczeń, który jest członkiem klubu sportowego i osiąga w nim sukcesy na arenie ogólnopolskiej .
Bardzo dobra - uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w trzech wymaganiach.
Dobra - uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej dwóch wymaganiach.
Dostateczna - uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej jednym z wymagań.
Dopuszczająca – uczeń częściowo wywiązuje się z pojedynczych zadań zawartych w wymaganiach.
Niedostateczna – uczeń nie wywiązuje się z żadnych zadań zawartych w wymaganiach.
VI. Fakultety
Głównym celem fakultetów jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości z danej dyscypliny sportowej na poziomie umożliwiającym udział w rywalizacji w rolach: ucznia, zawodnika, organizatora, sędziego i kibica. Zajęcia mogą być realizowane w blokach jednogodzinnych lub dłuższych.
Treści fakultetów sportowych obejmują:
- przygotowanie sprawnościowe (fizyczne) ogólne - fundament, na którym buduje się przygotowanie specjalne dla danej dyscypliny. Sprzyja ono wszechstronnemu rozwojowi nawyków motorycznych i możliwości funkcjonalnych organizmu zawodnika;
- specjalne, ukierunkowane przygotowanie fizyczne - rozwijanie właściwości specyficznych i nawyków sportowca z pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń;
- przygotowanie techniczne, związane z opanowaniem i doskonaleniem techniki;
- przygotowanie taktyczne, polegające na kształceniu umiejętności wykorzystania swoich fizycznych, technicznych i psychicznych możliwości w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego;
- przygotowanie psychiczne, mające na celu wykształcenie cech zapewniających równowagę psychiczną, opanowanie i wiarę we własne siły w trakcie zawodów sportowych;
- przygotowanie teoretyczne, mające za zadanie wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę o wybranej dyscyplinie sportowej, zasadach treningu i funkcjonowaniu organizmu.
Każdy uczeń klasy, na pierwszych zajęciach organizacyjnych z wychowania fizycznego może wskazać tematykę przewodnią zajęć fakultatywnych, wybraną z zaproponowanych przez nauczyciela i możliwych do realizacji ze względu na warunki szkoły zajęć.

VII. Ewaluacja
Ewaluacja to informacja zwrotna dotycząca procesów. Analiza i interpretacja danych z ewaluacji mają posłużyć do jego modyfikacji. Dokonuje się jej w celu ulepszenia procesu dydaktycznego. Przedmiotem badania będą rezultaty, organizacja i przebieg całości nauczania. Ewaluacji podlegać będzie realizacja programu nauczania oraz kolejne realizowane cykle edukacyjne.
Warunkiem jest trafna diagnoza wstępna:

DIAGNOZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która się zmienia w ciągu życia człowieka.
Właściwie dobrane testy informują o zmianach spowodowanych ćwiczeniami fizycznymi. Testy stwarzają szansę w miarę obiektywnej oceny poziomu sprawności fizycznej uczniów, ułatwiają dobór grup ćwiczebnych w zależności od poziomu usprawnienia tych grup oraz konstruowanie dla nich odpowiednich programów usprawnienia. W właściwie interpretowane wyniki powinny motywować do pracy nad własnym zdrowiem, sprawnością. Testy mogą pomóc nauczycielowi w wystawianiu oceny z wychowania fizycznego. Nie należy jednak przeceniać znaczenia testów sprawności w wystawianiu oceny szkolnej, zarówno przy przyjęciu kryterium poziomu, jak i jej postępu. Wyniki testów w dużym stopniu zależą od czynników genetycznych, budowy ciała, tempa rozwoju biologicznego. Z tych też powodów postęp sprawności fizycznej ucznia nie zależy wyłącznie od jego aktywności fizycznej.
Test powinien być trafny i rzetelny. Trafny, to znaczy, że dany test mierzy to co miał mierzyć. Rzetelny, to znaczy, że wyniki uzyskane przez tych samych badanych są zgodne podczas testowania dokonanego w różnym czasie. Test powinien oceniać podstawowe zdolności motoryczne i powinien być łatwy do zastosowania w różnych warunkach. Dokonywanie pomiarów nie powinno zajmować wiele czasu i wymagać od badanego specjalnych umiejętności.

Indeks sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory.
Kryteria wyżej przedstawione doskonale spełnia Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory. Za pomocą tego testu można ocenić poziom określonych zdolności motorycznych. Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej. Test ten może być wykorzystany do oceny własnej sprawności fizycznej także poza szkołą ze względu na łatwość wykonania poszczególnych prób. Ćwiczenia w nim zawarte mogą wykonywać ludzie zdrowi, bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.
Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób:
• próby szybkości,
• próby skoczności,
• próby siły ramion,
• próby gibkości,
• próby wytrzymałości,
• próby siły mięśni brzucha.
Suma punktów uzyskanych we wszystkich próbach pozwala określić poziom sprawności fizycznej dla danej grupy wiekowej. Każdy ćwiczący może na bieżąco porównać własne wyniki z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń indeksu może być elementem współzawodnictwa w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w nim pozwalają na porównywanie osiągnięć człowieka dorosłego i dziecka. Ćwiczenia wchodzące w skład testu K. Zuchory mogą być stosowane na lekcji wychowania fizycznego oraz podczas różnego rodzaju zajęć rekreacyjno - sportowych.

Próba i sposób jej wykonania Wynik Kobieta Mężczyzna
SZYBKOŚĆ
Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek. wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. minimalny
1 pkt. 12 klaśnięć 15 klaśnięć
dostateczny
2 pkt. 16 klaśnięć 20 klaśnięć
dobry
3 pkt. 20 klaśnięć 25 klaśnięć
bardzo dobry
4 pkt. 25 klaśnięć 30 klaśnięć
wysoki
5 pkt. 30 klaśnięć 35 klaśnięć
wybitny
6 pkt. 35 klaśnięć 40 klaśnięć
SKOCZNOŚĆ
Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz własnymi stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy - w dół, więcej niż pół stopy - w górę. minimalny
1 pkt. 5 stóp 5 stóp
dostateczny
2 pkt. 6 stóp 6 stóp
dobry
3 pkt. 7 stóp 7 stóp
bardzo dobry
4 pkt. 8 stóp 8 stóp
wysoki
5 pkt. 9 stóp 9 stóp
wybitny
6 pkt. 10 stóp 10 stóp
GIBKOŚĆ
Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód. minimalny
1 pkt. chwyć oburącz za kostki chwyć oburącz za kostki
dostateczny
2 pkt. palcami obu rąk dotknij palców stóp palcami obu rąk dotknij palców stóp
dobry
3 pkt. palcami obu rąk dotknij podłoża palcami obu rąk dotknij podłoża
bardzo dobry
4 pkt. wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża
wysoki
5 pkt. dotknij dłońmi podłoża dotknij dłońmi podłoża
wybitny
6 pkt. dotknij głową kolan dotknij głową kolan

Próba i sposób jej wykonania Wynik Kobieta Mężczyzna
SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Połóż się na plecach (ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad podłoże i wykonuj "nożyce poprzeczne" tak długo, jak Ci się uda. minimalny
1 pkt. 10 sek. 30 sek.
dostateczny
2 pkt. 30 sek. 1 min.
dobry
3 pkt. 1 min. 1.5 min.
bardzo dobry
4 pkt. 1.5 min. 2 min.
wysoki
5 pkt. 2 min. 3 min.
wybitny
6 pkt. 3 min. 4 min.
WYTRZYMAŁOŚĆ
Spróbuj, jak długo możesz biec. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób:
- bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - wówczas liczy się czas biegu
- bieg na odległość - wówczas wynikiem będzie przebiegnięty dystans. minimalny
1 pkt. 1 min.
200 m 2 min.
400 m
dostateczny
2 pkt. 3 min.
500 m 5 min.
1000 m
dobry
3 pkt. 6 min.
1000 m 10 min.
2000 m
bardzo dobry
4 pkt. 10 min.
1500 m 15 min.
2500 m
wysoki
5 pkt. 15 min.
2000 m 20 min.
3000 m
wybitny
6 pkt. 20 min.
2500 m 30 min.
4000 m
SIŁA RAMION
Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zawisnąć, nie dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności. minimalny
1 pkt. zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj 3 sek. zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj 10 sek.
dostateczny
2 pkt. zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj 10 sek. zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj 10 sek.
dobry
3 pkt. zawiśnij na jednej ręce, wytrzymaj 3 sek. zawiśnij na wyprostowanych rękach, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.
bardzo dobry
4 pkt. zawiśnij na jednej ręce, wytrzymaj 10 sek. zawiśnij na wyprostowanych rękach, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 10 sek.
wysoki
5 pkt. zawiśnij, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej drążka, wytrzymaj 3 sek. zawiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, wytrzymaj 10 sek.
wybitny
6 pkt. zawiśnij, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej drążka, wytrzymaj 10 sek. zawiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę opuść, utrzymuj się kolejno na lewej i prawej ręce po 10 sek.

Podstawę ewaluacji będą stanowić:
- obserwacja ucznia w działaniu, w rolach zawodnika, kibica, sędziego, organizatora;
- obserwacja rozwoju sprawności fizycznej ucznia na podstawie prób sprawnościowych testu Krzysztofa Zuchory;
- realizowane zadania kontrole, sprawdzająco-oceniające;
- obserwacja rozwoju fizycznego;
- wypowiedzi uczniów;
- rozmowy z rodzicami;
- ankiety, testy;
- różnorodne formularze z listą pytań otwartych lub zamkniętych;
- karty ewaluacji
Ewaluacja ma dostarczać informacji potrzebnych do poprawienia jakości działania w przyszłości. Zebrane wyniki będą dokumentowane i analizowane

Karty ewaluacji procesu.
(Celem jest określenie poziomu zainteresowania uczniów wychowaniem fizycznym i sportem oraz poznanie ich opinii o organizacji i sposobach prowadzenia lekcji)

ANKIETA

Klasa .................... Data ....................

Drogi uczniu!

Zwracam się do Ciebie z prośbą o szczere odpowiedzi na wszystkie przedstawione poniżej pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą mi jedynie do lepszego przygotowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w przyszłości. Żadne odpowiedzi nie podlegają jakiejkolwiek ocenie i nie będą komentowane. Zapewniam Cię, że każda odpowiedź jest dobra i właściwa, jeżeli jest zgodna z tym, co myślisz i czujesz.

Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wszystkie odpowiedzi, które uważasz za właściwe:
1. Czy lubisz ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego?
a) bardzo lubię
b) lubię czasami
c) nie lubię
2. Jakie zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego lubisz najbardziej?
a) gimnastyka
b) zespołowe gry sportowe
c) lekkoatletyka
d) rekreacja( tenis, bilard)
e) siłownia
f) inne, jakie? ........................................ .
g) nie lubię żadnych zajęć na wychowaniu fizycznym.
3. Wpisz dyscyplinę sportową, której uprawianie sprawia lub sprawiłoby Ci najwięcej przyjemności: ................................. .
4. Co zrobiłbyś/zrobiłabyś, gdyby lekcje wychowania fizycznego nie były obowiązkowe?
a) chodziłbym/chodziłabym nadal systematycznie,
b) chodziłbym/chodziłabym od czasu do czasu,
c) nie chodziłbym/chodziłabym wcale.
5. Czy lubisz brać udział w zawodach klasowych lub szkolnych?
a) tak
b) nie
c) jest mi to obojętne.
6. Jeżeli nie, to dlatego że:
a) nie lubisz, jak inni Ciebie obserwują,
b) jesteś za mało sprawny/sprawna,
c) wolisz patrzeć, jak inni się męczą,
d) nie lubisz rywalizacji
e) inny powód, jaki? ........................................ .
7. Jeżeli tak, to dlatego że:
a) lubisz współzawodnictwo
b) lubisz wykazać się sprawnością przed innymi
c) przyjemnie jest być podziwianym
d) chcesz mieć lepszą ocenę
e) inny powód, jaki? ........................................ .
8. Czy lubisz wykonywać ćwiczenia ze współzawodnictwem (walka o punkty, rywalizacja kto lepszy, szybszy itp.)?
a) tak
b) nie
c) jest mi to obojętne.
9. Czy ćwiczenia fizyczne sprawiają Ci przyjemność?
a) tak
b) nie
c) czasami.
10. Dlaczego ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?
a) bo jest to mój obowiązek
b) bo sprawia mi to przyjemność
c) bo jest to korzystne dla zdrowia i sprawności
11. Czy uważasz, że lekcje wychowania fizycznego są ciekawe?
a) tak
b) czasami
c) nie
12. Jeżeli nie są ciekawe, to dlatego że:
a) ciągle powtarzają się te same ćwiczenia
b) ćwiczenia są za łatwe
c) nie rozumiesz poleceń nauczyciela
d) ćwiczenia ruchowe są bez sensu
e) wolałbyś/wolałabyś inne zajęcia niż te, które proponuje nauczyciel. Jakie? ........................................ .
13. Czy zdarza Ci się, że świadomie nie przynosisz stroju, aby nie ćwiczyć?
a) nie
b) czasami.
14. Jeżeli czasami unikasz ćwiczeń, to dlatego że:
a) boisz się zmęczenia
b) boisz się ośmieszenia przy trudnych ćwiczeniach
c) po prostu nie chce Ci się ruszać
d) uważasz, że ćwiczenia są zupełnie niepotrzebne
e) inne przyczyny, jakie? ........................................ .
15. Jaki wpływ na Twoje samopoczucie mają lekcje wychowania fizycznego?
a) zły, ponieważ:
- powodują zmęczenie
- są nieciekawe
- boję się trudnych ćwiczeń
- nie mam wpływu na dobór ćwiczeń na lekcji
- inne, jakie? ........................................ .
b) dobry, ponieważ:
- mogę się wykazać swoją sprawnością
- ruch sprawia mi przyjemność
- na lekcji jest fajna atmosfera
- zajęcia są ciekawe
- inne, jakie? ........................................ .
16. Czy wychodzisz zadowolony/zadowolona z lekcji?
a) zawsze
b) nigdy
c) czasami
17. Najbardziej jesteś zadowolony/zadowolona z lekcji wychowania fizycznego, gdy:
a) na zajęciach jest dużo łatwych ćwiczeń, które nie sprawiają Ci kłopotu
b) na zajęciach są trudne ćwiczenia i masz satysfakcję, że im podołałeś/podołałaś
c) masz świadomość, że nauczyłeś/nauczyłaś się czegoś nowego
d) nauczyciel pozwala na samodzielny wybór zajęć
e) inny powód, jaki? ........................................ .
Gdybyś mógł/mogła, to co byś zmieniła w lekcjach wychowania fizycznego?
........................................
........................................ .
18. Na czyim uznaniu odnośnie do Twojej sprawności fizycznej najbardziej Ci zależy?
a) nauczyciela wychowania fizycznego
b) kolegów, koleżanek
c) rodziców.
19. Czy masz zaufanie do nauczyciela wychowania fizycznego?
a) tak
b) nie.
20. Wymień 3 cechy, które lubisz u nauczyciela wychowania fizycznego:
a) ........................................ ,
b) ........................................ ,
c) ........................................ .
21. Wymień 3 cechy, których nie lubisz u nauczyciela wychowania fizycznego:
a) ........................................ ,
b) ........................................ ,
c) ........................................ .
22. Czy ćwiczysz samodzielnie w czasie wolnym?
a) systematycznie
b) czasami
c) nigdy
23. Czy Twoi rodzice:
a) nakłaniają Cię do ćwiczeń, ruchu, sportu
b) nie pozwalają Ci na uprawianie sportu i ćwiczenia
c) nie interesują się tym, co robisz.
24. Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
a) śpię
b) oglądam telewizję
c) czytam książkę
d) idę na spacer
e) jeżdżę na rowerze
f) gram w piłkę
g) idę na dyskotekę
d) inne, co? ........................................ .
25. Czy chciałbyś/chciałabyś być sportowcem wyczynowym?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
26. Jeżeli tak, to dlatego że: ........................................ .
27. Jeżeli nie, to dlatego że: ........................................ .
28. Czy uważasz, że o zgrabną sylwetkę należy aktywnie zabiegać?
a) tak
b) nie
c) nie wiem.
29. Czy sądzisz, że sprawność fizyczną należy systematycznie rozwijać i doskonalić?
a) tak
b) nie
c) nie wiem.
30. Czy zamierzasz w przyszłości systematycznie ćwiczyć, uprawiać sport, aktywnie wypoczywać?
a) tak
b) nie
c) nie wiem.
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


(Celem jest zbadanie klimatu uczenia się i nauczania Ankieta służy określeniu atmosfery panującej na zajęciach, ujawnia problemy i konflikty panujące w zespole klasowym)

ANKIETA

Klasa .................... Data ....................


Drogi uczniu!
Zwracam się do Ciebie z prośbą o szczere odpowiedzi na wszystkie przedstawione poniżej pytania. Ankieta jest anonimo¬wa, a jej wyniki posłużą mi jedynie do lepszego przygotowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w przyszłości. Żadne odpowiedzi nie podlegają jakiejkolwiek ocenie i nie będą komentowane. Wypełnij ankietę rzetelnie, odpowiedz szcze¬rze na wszystkie pytania. Tylko wtedy, gdy powiesz, co naprawdę myślisz, można będzie coś poprawić i zmienić.
Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz wybraną przez Ciebie liczbę punktów - gdy dana sytuacja występuje rzadko -1 punkt, im częściej, tym więcej punktów, aż do 5 punktów, gdy sytuacja występuje bardzo często.

Lp. Sytuacja Liczba punktów

1 2 3 4 5
W jaki sposób podejmujemy decyzje?
1. Dużo dyskutujemy i wspólnie podejmujemy decyzje.
2. Nauczyciel za wszystko odpowiada i o wszystkim sam decyduje.
3. Pomysły każdego ucznia brane są pod uwagę.
4. W klasie są przywódcy i to oni zawsze mają ostatnie słowo.
5. Niektórzy starają się na silę przeforsować swoje zdanie.
6. Liczą się tylko pomysły wybranych osób.
7. Nikt nie słucha, gdy ja chcę przedstawić swoją propozycję.
Jaka atmosfera panuje na zajęciach?
1. Atmosfera jest smutna, wszyscy są znudzeni.
2. Jesteśmy dla siebie nieuprzejmi, nie lubimy się w klasie.

Lp. Sytuacja Liczba punktów

1 2 3 4 5
3. Dyskusje są nieprzyjemne, wyczuwa się napięte stosunki.
4. Wszyscy są w stosunku do siebie przyjaźnie nastawieni.
5. Jestem częściej chwalony niż krytykowany.
6. Czuję się swobodnie i bezpiecznie na zajęciach.
7. Z niecierpliwością oczekujemy następnych lekcji.
Jak pracujemy?
1. Pomagamy sobie wzajemnie.
2. Podział zadań i obowiązków jest sprawiedliwy i równy.
3. Wszyscy angażują się w pełni w wykonywanie zadań.
4. Nikt nie zwraca uwagi na błędy.
5. Kłócimy się i siłą „rozwiązujemy" problemy.
6. Chcę i potrafię współpracować tylko z nielicznymi.
7. Często agresja zastępuje porozumienie.
Masz możliwość w tym miejscu napisać swoje własne uwagi dotyczące lekcji wychowania fizycznego: co chciałbyś zmienić, co poprawić, co nowego wprowadzić? Co sadzisz o lekcjach i jak je oceniasz? Przedstaw swoje własne zdanie! Wypowiedz się szczerze i otwarcie! Żadna wypowiedź nie będzie krytykowana i komentowana
Dziękuję za wypełnienie ankiety.
.


WNIOSEK
o dopuszczenie przez dyrektora szkoły do użytku od roku 2013 programu nauczania z wychowania fizycznego
Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.), w związku z § 2 ust.2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) nauczyciel/e w składzie:
1. Agnieszka Sawa
2. Agnieszka Świerczyńska
Wnioskują
o dopuszczenie przez dyrektora szkoły do użytku w szkole niżej wymienionego programu nauczania począwszy od roku szkolnego 2013/2014
Lp. Przedmiot Tytuł programu Program
1. Wychowanie fizyczne
Autorski program nauczania wychowania fizycznego wraz z edukacją zdrowotną dla IV etapu edukacyjnego – technikum, liceum i szkoły zawodowej
„Całe życie w ruchu” Opracowany we współpracy dwóch nauczycielek wychowania fizycznego.

Oświadczamy, że wyżej wymieniony program nauczania został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( zawodowego) określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 )lub w podstawie programowej kształcenia zawodowego ( Dz. U. ......)i spełnia warunki określone § 4 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Oświadczamy, że wyżej wymieniony program nauczania zawiera wszystkie treści kształcenia zawarte w podstawie programowej edukacji


........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.